| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego i tryb ich ponoszenia.

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności i tryb ich ponoszenia

– w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „postępowaniem".

§ 2.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym przez właściwy organ określony w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548. z późn. zm.1)), zwany dalej „organem prowadzącym postępowanie".

2. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 3.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych Ministra Sprawiedliwości, informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych do sprawowania funkcji syndyka, testach umiejętności oraz stażach adaptacyjnych, w tym o sądach właściwych do rozpoznawania spraw upadłościowych, w których staże te są odbywane.
§ 4.
Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 5.

1. Staż adaptacyjny odbywa się w sądzie właściwym do rozpoznawania spraw upadłościowych.

2. W celu odbycia stażu adaptacyjnego organ prowadzący postępowanie przesyła postanowienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, wraz z kopią wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego i dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej wnioskodawcy, do prezesa sądu okręgowego, w którego okręgu wnioskodawca będzie odbywał staż adaptacyjny, zwanego dalej „prezesem sądu okręgowego".

3. Prezes sądu okręgowego wyznacza sąd rejonowy, w którym wnioskodawca będzie odbywał staż adaptacyjny, zwany dalej „sądem rejonowym".

4. Za zgodą organu prowadzącego postępowanie wnioskodawca może odbywać staż adaptacyjny w wybranym przez siebie sądzie.

5. W zakresie czynności stanowiących obowiązki syndyka, staż adaptacyjny jest odbywany w miejscu wykonywania tych czynności.

§ 6.
1. Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być syndyk, który w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających datę powierzenia mu funkcji opiekuna stażu pełnił obowiązki syndyka w postępowaniu upadłościowym.

2. Prezes sądu okręgowego zawiera z opiekunem stażu umowę patronacką. Umowa powinna wskazywać w szczególności osobę wnioskodawcy, okres, na jaki została zawarta, a także uprawnienia i obowiązki oraz kwotę wynagrodzenia opiekuna stażu.

3. Opiekun stażu w czasie stażu adaptacyjnego:

1) określa zadania wnioskodawcy;

2) kontroluje realizację powierzonych zadań;

3) udziela pomocy w prawidłowym prowadzeniu dziennika stażu adaptacyjnego;

4) zapewnia prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego;

5) co najmniej raz na kwartał sporządza okresową ocenę realizacji programu stażu adaptacyjnego;

6) co najmniej raz na dwa miesiące składa prezesowi sądu okręgowego pisemną informację o przebiegu stażu adaptacyjnego i osiągnięciach wnioskodawcy;

7) w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego i ze wskazanym przez niego sędzią-komisarzem, dokonuje wyboru postępowań upadłościowych, z których przebiegiem powinien zapoznać się wnioskodawca.

4. Zmiana opiekuna stażu przez prezesa sądu okręgowego, w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego, może nastąpić w szczególności z powodu:

1) braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna stażu;

2) umotywowanego wniosku złożonego przez wnioskodawcę, nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanego wniosku złożonego przez opiekuna stażu, nie później niż na 3 miesiące przed przewidywanym terminem zakończenia stażu adaptacyjnego.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, prezes sądu okręgowego niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna stażu oraz informuje o tym wnioskodawcę i organ prowadzący postępowanie.

§ 7.
1. Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem przygotowanym przez opiekuna stażu w porozumieniu z sędzią-komisarzem, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 7, prezesem sądu rejonowego i prezesem sądu okręgowego, indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.

2. Program stażu adaptacyjnego zatwierdza organ prowadzący postępowanie.

3. Program stażu adaptacyjnego przygotowuje się na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę wykształcenie i kwalifikacje;

2) okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w sprawowaniu funkcji syndyka w państwie wnioskodawcy;

3) różnic wynikających ze specyfiki sprawowania funkcji syndyka w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;

4) niezbędnej znajomości prawa polskiego, koniecznej do sprawowania funkcji syndyka w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Program stażu adaptacyjnego powinien przewidywać zapoznanie się przez wnioskodawcę z przebiegiem co najmniej kilku postępowań upadłościowych.

§ 8.
Prezes sądu okręgowego w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego ustala szczegółowe warunki odbycia stażu adaptacyjnego.
§ 9.
Odbywanie stażu adaptacyjnego polega w szczególności na:

1) uczestnictwie w charakterze obserwatora w czynnościach związanych z zarządzaniem majątkiem upadłego oraz z likwidacją lub prowadzeniem przedsiębiorstwa upadłego;

2) zapoznawaniu się z dokumentacją prowadzoną przez syndyka;

3) sporządzaniu projektów sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, spisu inwentarza, listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy upadłości.

§ 10.
Czas trwania stażu adaptacyjnego określa postanowienie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§ 11.
1. Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z prezesem sądu rejonowego.

2. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających odbywanie stażu adaptacyjnego, na prośbę wnioskodawcy, za zgodą prezesa sądu okręgowego, wydaną w porozumieniu z prezesem sądu rejonowego, staż adaptacyjny może być odbywany w innym terminie.

3. Prezes sądu rejonowego zawiadamia organ prowadzący postępowanie o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

§ 12.
W okresie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:

1) przestrzega porządku organizacyjnego sądu;

2) współdziała z opiekunem stażu w celu realizacji programu stażu adaptacyjnego;

3) prowadzi dziennik stażu adaptacyjnego.

§ 13.
1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku tego stażu, otrzymanym od prezesa sądu rejonowego i prowadzonym w formie ustalonej przez organ prowadzący postępowanie.

2. Opiekun stażu potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność jego przebiegu z programem stażu adaptacyjnego.

§ 14.
1. Nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego sprawuje prezes sądu okręgowego, w szczególności poprzez:

1) kontrolę realizacji programu stażu adaptacyjnego;

2) kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego;

3) kontrolę obecności wnioskodawcy w czasie stażu adaptacyjnego;

4) gromadzenie informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.

2. W razie wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu stażu adaptacyjnego prezes sądu okręgowego informuje o nich organ prowadzący postępowanie.

§ 15.
1. Po zakończeniu stażu adaptacyjnego opiekun stażu niezwłocznie sporządza pisemne sprawozdanie z jego przebiegu i przekazuje je prezesowi sądu rejonowego.

2. Opiekun stażu, sporządzając sprawozdanie z odbycia stażu adaptacyjnego, uwzględnia uwagi i spostrzeżenia przekazane przez sędziego-komisarza prowadzącego postępowania upadłościowe, w ramach których był realizowany staż adaptacyjny.

3. Sprawozdanie zawiera ocenę prawidłowości czynności wykonywanych przez wnioskodawcę, przestrzegania dyscypliny i ustalonego porządku pracy, z uwzględnieniem specyfiki pracy syndyka.

§ 16.
1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 15 ust. 1, prezes sądu rejonowego przekazuje prezesowi sądu okręgowego w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.

2. Prezes sądu okręgowego dokonuje oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, prezes sądu okręgowego przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

§ 17.
1. Koszty odbywania stażu adaptacyjnego ustala każdorazowo organ prowadzący postępowanie na podstawie wyliczenia dokonanego przez dyrektora sądu apelacyjnego, w którego okręgu wnioskodawca będzie odbywał staż adaptacyjny.

2. Wyliczenie kosztów jest dokonywane wstępnie, w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokości, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem stażu, wraz z jednoczesnym zastrzeżeniem, że ostateczne ustalenie kosztów nastąpi po zakończeniu odbywania stażu adaptacyjnego.

3. Wysokość kosztów odbycia stażu adaptacyjnego jest ustalana ostatecznie na dzień zakończenia tego stażu, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z jego odbyciem. Wyliczenia kosztów dokonuje się przy uwzględnieniu wynagrodzenia opiekuna stażu oraz innych wydatków związanych bezpośrednio z realizacją programu stażu adaptacyjnego.

4. Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 2, w równych ratach miesięcznych płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy sądu rejonowego, w którym odbywa się staż adaptacyjny.

5. Jeżeli wysokość ostatecznych kosztów jest wyższa od kosztów, o których mowa w ust. 2, wnioskodawca uiszcza różnicę na rachunek bankowy sądu rejonowego, w którym odbywał się staż adaptacyjny, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

6. Jeżeli wysokość ostatecznych kosztów jest niższa od kosztów, o których mowa w ust. 2, sąd rejonowy, w którym wnioskodawca odbywał staż adaptacyjny, zwraca wnioskodawcy na jego koszt różnicę w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

§ 18.
1. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę nie później niż przed dokonaniem oceny, o której mowa w § 16 ust. 2, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony, nieprzekraczający łącznie z odbytym już stażem adaptacyjnym 2 lat.

2. Do przedłużonego stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio § 5–17.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 19.

1. Test umiejętności przeprowadza organ prowadzący postępowanie co najmniej dwa razy w roku.

2. Organ prowadzący postępowanie wyznacza terminy testu umiejętności najpóźniej do dnia 31 grudnia na rok następny.

3. Organ prowadzący postępowanie, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności, zawiadamia wnioskodawcę o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, załącza się informację o zakresie wiedzy, jaka zostanie objęta testem umiejętności.

§ 20.
Zakres wiedzy objętej testem umiejętności ustala się, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez wnioskodawcę, okresu praktyki zawodowej wnioskodawcy, wymaganej znajomości przepisów prawa polskiego oraz różnic wynikających ze specyfiki funkcji syndyka w Rzeczypospolitej Polskiej i państwie wnioskodawcy.
§ 21.
1. Organ prowadzący postępowanie powołuje do przeprowadzenia testu umiejętności komisję egzaminacyjną, zwaną dalej „komisją", składającą się z trzech do siedmiu osób znających problematykę objętą zakresem testu umiejętności.

2. Komisja opracowuje test umiejętności, uwzględniając materiały i wskazówki przekazane przez organ prowadzący postępowanie.

3. W skład komisji wchodzi przedstawiciel samorządu zawodowego lub innej organizacji zrzeszającej syndyków.

4. Członków komisji powołuje się na okres trzech lat. Wcześniejsze odwołanie członka komisji może nastąpić w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w pełnieniu jego obowiązków.

5. Członek komisji może być ponownie powołany w skład komisji na kolejne trzy lata.

§ 22.
Komisja informuje wnioskodawców o czasie trwania testu umiejętności i kryteriach oceny przed przystąpieniem do testu.
§ 23.
Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej, z zachowaniem zasady anonimowości.
§ 24.
1. Test umiejętności składa się z nie mniej niż 80 i nie więcej niż 100 pytań i zagadnień, w tym co najmniej dwóch o charakterze opisowym. Jedno z pytań lub zagadnień opisowych powinno być sformułowane problemowo z opisem stanu faktycznego. Test umiejętności trwa 180 minut.

2. Każde z pytań lub zagadnień niemających charakteru opisowego zawiera co najmniej trzy możliwości odpowiedzi.

3. Co najmniej 90 % pytań lub zagadnień zawiera jedno rozwiązanie poprawne albo jedną odpowiedź poprawną. Pozostałe pytania lub zagadnienia mogą zawierać więcej niż jedno rozwiązanie lub odpowiedź poprawną.

§ 25.
1. Ocena testu umiejętności jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Test umiejętności jest oceniany w systemie punktowym.

3. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla uzyskania punktów za takie pytanie należy wskazać jako poprawne wszystkie odpowiedzi.

4. Na wynik końcowy testu umiejętności składa się suma punktów uzyskanych za poszczególne prawidłowe odpowiedzi i rozwiązania.

5. Za ocenę pozytywną testu umiejętności uznaje się uzyskanie powyżej 70 % sumy punktów możliwej do uzyskania.

§ 26.
1. Z przeprowadzenia testu umiejętności komisja sporządza protokół, niezwłocznie po dokonaniu oceny, o której mowa w § 25 ust.1.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności skład komisji, wyniki testu umiejętności oraz podpisy członków komisji.

§ 27.
Komisja przekazuje ocenę testu umiejętności wnioskodawcy i organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 26 ust. 1.
§ 28.
1. Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu umiejętności.

2. Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, chyba że nieprzystąpienie do testu umiejętności nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

3. W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności z uzasadnionej przyczyny, organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie miejsce i termin przeprowadzenia testu umiejętności.

4. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu umiejętności w wyznaczonym terminie, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

5. W przypadku negatywnego wyniku testu umiejętności, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia mu ponowne, jednokrotne przystąpienie do testu umiejętności w najbliższym terminie.

§ 29.
1. Koszty przeprowadzenia testu umiejętności ustala każdorazowo organ prowadzący postępowanie na podstawie wyliczenia rzeczywistych kosztów przedstawionego przez komisję egzaminacyjną, w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokości nie później niż 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 1, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 30.
Do ponownego przystąpienia do testu umiejętności stosuje się odpowiednio § 19–29.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 31.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 141, poz. 1492, Nr 238, poz. 2390, Nr 240, poz. 2408 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 33, poz. 288.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 724), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »