reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

w sprawie trybu przekazywania środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz trybu i terminów sporządzania sprawozdań budżetowych z wykorzystania tych środków

Na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przekazywania, określonych w art. 11 ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)), zwanego dalej „Funduszem”;

2) tryb i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych z wykorzystania środków Funduszu.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) inwestorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie;

2) dysponencie Funduszu – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;

3) inwestycji – należy przez to rozumieć budowę zbiornika wodnego Świnna Poręba.

§ 3.
1. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej harmonogram zapotrzebowania na środki Funduszu, uwzględniający terminy płatności zobowiązań dotyczących inwestycji.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, po dokonaniu weryfikacji harmonogramu, uzgadnia z dysponentem Funduszu określone w tym harmonogramie terminy i wysokość poszczególnych rat przekazywanych środków.

§ 4.
1. Inwestor i minister właściwy do spraw gospodarki wodnej otwierają odrębne rachunki bankowe, na których są gromadzone sumy na zlecenie, przekazywane ze środków Funduszu.

2. Z rachunków, o których mowa w ust. 1, odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przekazuje inwestorowi środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań dotyczących inwestycji, a inwestor reguluje te zobowiązania.

§ 5.
1. Pierwszą ratę środków Funduszu dysponent Funduszu przekazuje w terminie i wysokości określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Kolejne raty środków Funduszu dysponent Funduszu przekazuje, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, na podstawie sporządzonych przez inwestora:

1) rozliczenia wykorzystania poprzedniej raty;

2) zapotrzebowania na środki Funduszu, wynikającego z przypadających na kolejny okres terminów płatności zobowiązań dotyczących inwestycji.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, w terminie umożliwiającym inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań.

4. Dysponent Funduszu dokonuje wpłaty w kwocie określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

§ 6.
1. Inwestor sporządza sprawozdanie budżetowe, półroczne i roczne, z wykorzystania środków Funduszu na zasadach określonych w przepisach o sprawozdawczości budżetowej i w terminie 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej akceptuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, i w terminie 20 dni po upływie okresu sprawozdawczego przekazuje dysponentowi Funduszu.

§ 7.
1. Inwestor, w terminie do dnia:

1) 10 stycznia 2006 r., przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej rozliczenie wykorzystania środków Funduszu;

2) 17 stycznia 2006 r., zwraca niewykorzystane środki na rachunek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zwraca na rachunek Funduszu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama