reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Instytutowi Łączności z siedzibą w Warszawie utworzonemu na podstawie zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r., zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw łączności.

§ 2.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie telekomunikacji, technik informacyjnych i poczty, ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, tworzenie rozwiązań w zakresie bezpiecznych systemów teleinformatycznych, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego, monitoring stanu rozwoju infrastruktury informacyjnej oraz regulacji prawnych i ekonomicznych, a także prowadzenie działalności normalizacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej, informacyjnej i usługowej.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) realizacja zadań o charakterze służb państwowych ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w uchwale nr 205/2004 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego” na lata 2005–2008;

2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie telekomunikacji, technik informacyjnych i poczty, rozwój metod zarządzania wiedzą, przystosowywanie wyników do zastosowania w praktyce oraz ich upowszechnianie, przy współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;

3) prowadzenie działalności w zakresie postępu naukowo-technicznego w dziedzinie telekomunikacji, technik informacyjnych i poczty, w tym również prac w obszarze metrologii, normalizacji, wynalazczości, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, działalności szkoleniowej i edukacyjnej oraz informacji naukowo-technicznej;

4) opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz dotyczących rozwoju telekomunikacji, technik informacyjnych i poczty, jako dziedziny nauki i techniki, a także propozycji w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć nauki i techniki światowej, dostarczanie wiedzy i informacji na potrzeby organów administracji państwowej i publicznej;

5) prowadzenie działalności jednostki notyfikowanej zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności2);

6) wykonywanie badań w zakresie zasadniczych wymagań określonych w rozdziale 3 działu VI ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) w celu umożliwienia producentom i dostawcom oznakowania wyrobów znakiem CE;

7) prowadzenie badań i ocen urządzeń dołączanych do sieci telekomunikacyjnej oraz radiowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) prowadzenie badań naukowych i wykonywanie ekspertyz w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej, gospodarki widmem elektromagnetycznym oraz rozwoju metod zarządzania widmem elektromagnetycznym;

9) wykonywanie wzorcowań i kalibracji przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia jednolitości miar dla przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych w ramach systemów spójności pomiarowej;

10) wykonywanie innych zadań zlecanych przez organ nadzorujący.

§ 3.
Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:

1) ustalane w ustawach budżetowych na realizację zadań programów wieloletnich, których głównym wykonawcą lub koordynatorem jest Instytut, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.3)), których dysponentem jest minister właściwy do spraw łączności;

2) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę;

3) pochodzące z przychodów uzyskiwanych przez Instytut ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

§ 4.
W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań programu wieloletniego, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentami, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.

2) Dz. Urz. WE L 91 z 7.04.1999, str. 10; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 245.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 czerwca 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama