Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Z dniem 1 stycznia 2006 r. w województwie lubelskim ustala się granice następujących powiatów:

1) powiat chełmski z siedzibą władz w Chełmie obejmuje gminy: gminę o statusie miasta Rejowiec Fabryczny oraz Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice i Żmudź;

2) powiat krasnostawski z siedzibą władz w Krasnymstawie obejmuje gminy: gminę o statusie miasta Krasnystaw oraz Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana i Zółkiewka.

§ 2.
Z dniem 1 stycznia 2006 r. w województwie mazowieckim dla powiatu warszawskiego zachodniego ustala się siedzibę jego władz w Ożarowie Mazowieckim.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 227. poz. 1666) § 1 nie jest niezgodny z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; ost. zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz nie jest niezgodny z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 759).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-07-29
  • Data wejścia w życie: 2005-07-31
  • Data obowiązywania: 2005-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw