| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. Nr 16, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”, zwanej dalej „Odznaką”, szczegółowe zasady i tryb jej nadawania, w tym wzór wniosku o nadanie Odznaki, a także sposób jej noszenia.
§ 2.
Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom oraz jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się w ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, a w szczególności w:

1) kultywowaniu wiedzy i pamięci o kompozytorze;

2) prowadzeniu badań i współdziałaniu w rozwijaniu wiedzy o twórczości i osobie Fryderyka Chopina;

3) popularyzowaniu jego twórczości, w tym w szczególności przez:

a) podejmowanie lub współfinansowanie wydań nagrań, nut i innych publikacji,

b) organizowanie lub współfinansowanie koncertów,

c) podejmowanie lub wspomaganie finansowe konkursów lub innych inicjatyw mających na celu prezentację utworów i popularyzację wiedzy o Fryderyku Chopinie,

d) współdziałanie w popieraniu i rozwijaniu wykonawstwa twórczości Fryderyka Chopina w kraju i za granicą;

4) pozyskiwaniu, gromadzeniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu przedmiotów oraz miejsc związanych z jego życiem i twórczością;

5) ochronie dóbr osobistych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz działaniach zmierzających do zachowania integralności twórczości Fryderyka Chopina.

§ 3.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”, nadaje Odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) terenowego organu administracji rządowej bądź organu jednostki samorządu terytorialnego;

3) podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, organizacji społecznych lub stowarzyszeń działających na rzecz ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina;

4) kierowników publicznych i niepublicznych szkół artystycznych;

5) jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek naukowych prowadzących badania naukowe i poszerzających wiedzę o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

2. Wzór wniosku o nadanie Odznaki określa załączniki nr 1 do rozporządzenia.

3. Wnioski w sprawie przyznania Odznaki składa się do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, a w uzasadnionych przypadkach do dnia pierwszego posiedzenia komisji, o której mowa w § 4.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych Narodowy Instytutu Fryderyka Chopina powiadamia wnioskodawcę, który jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni.

5. Wniosek nie zostanie rozpatrzony w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie z pominięciem sytuacji, o której mowa w ust. 3;

2) nieusunięcia uchybień formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4;

3) wycofania przez wnioskodawcę.

§ 4.
1. Minister powołuje komisję do spraw nadania Odznaki, zwaną dalej „komisją”, wyznaczając jej skład na okres roku.

2. W skład komisji wchodzi od 5 do 9 osób, które są uznawane za autorytety artystyczne i naukowe w dziedzinie badania życia i twórczości Fryderyka Chopina.

3. Przewodniczącego oraz sekretarza komisji wybierają jej członkowie w drodze głosowania jawnego.

4. Do zadań komisji należy:

1) opiniowanie wniosków;

2) wyłonienie osoby albo jednostki organizacyjnej wskazanej do wyróżnienia.

5. Posiedzenie komisji zwołuje Minister tylko jeden raz w roku. Posiedzenia komisji odbywają się w styczniu każdego roku.

6. Posiedzenie komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jej członków.

7. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

8. Sekretarz komisji nie bierze udziału w głosowaniach.

9. W razie niewyłonienia osoby albo jednostki organizacyjnej wskazanej do wyróżnienia, tę osobę albo jednostkę organizacyjną wskazuje Minister.

10. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 5.
1. Odznaka może być przyznawana tej samej osobie lub jednostce organizacyjnej tylko jeden raz.

2. Odznaka nie jest przyznawana pośmiertnie.

§ 6.
1. Odznaka jest kopią pracy rzeźbiarskiej „Chopin” autorstwa Jana Nalborczyka w formie plakiety o wymiarach 36 cm x 45 cm, wykonaną w brązie.

2. Odznace towarzyszy metalowa, pozłacana miniatura wizerunku Fryderyka Chopina wpisana w obręcz o średnicy 20 mm.

3. Wzór Odznaki, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór miniatury Odznaki, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza Minister lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Miniaturę Odznaki nosi się po prawej stronie piersi.

§ 8.
Informacje o nadanych Odznakach podaje się do publicznej wiadomości.
§ 9.
Ewidencję osób lub jednostek organizacyjnych, którym nadano Odznakę, prowadzi Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
§ 10.
W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Odznaki, a także legitymacji, na wniosek posiadacza Odznaki wydaje się duplikat za zwrotem kosztów.
§ 11.
W roku 2005 Odznakę nadaje z własnej inicjatywy Minister.
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 5 lipca 2005 r. (poz. 1234)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR MINIATURY ODZNAKI HONOROWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR MINIATURY ODZNAKI HONOROWEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI HONOROWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI HONOROWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 17 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »