| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 września 2005 r.

w sprawie zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych (konsumentów) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji

Na podstawie art. 105a ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji przetwarzanych na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zwanej dalej „ustawą”, dotyczących osób fizycznych (konsumentów);

2) tryb usuwania informacji określonych w pkt 1.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) informacje – informacje stanowiące tajemnicę bankową oraz informacje, o których mowa w art. 105 ust. 4 pkt 2 ustawy, w zakresie dotyczącym osób fizycznych (konsumentów);

2) instytucje – instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy.

§ 3.
Zakres przetwarzanych informacji obejmuje:

1) dane dotyczące osoby fizycznej (konsumenta):

a) imiona i nazwisko,

b) nazwisko rodowe,

c) imiona rodziców,

d) nazwisko panieńskie matki,

e) datę i miejsce urodzenia,

f) płeć,

g) obywatelstwo,

h) stan cywilny,

i) tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

j) adres zamieszkania, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, adres aktualnego pobytu, inny niż adres zamieszkania lub zameldowania, adres do korespondencji.

k) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

I) numer PESEL,

m) numer NIP,

n) miejsce pracy,

o) zawód,

p) wykształcenie,

r) formę zatrudnienia,

s) dochody i wydatki,

t) liczbę osób w gospodarstwie domowym,

u) ustrój majątkowy małżonków;

2) dane dotyczące zobowiązania:

a) źródło zobowiązania,

b) kwotę i walutę,

c) numer i stan rachunku prowadzonego w banku lub innej instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, nazwę i adres siedziby/oddziału banku lub innej instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów,

d) datę powstania zobowiązania,

e) warunki spłaty zobowiązania,

f) ustanowione zabezpieczenia prawne,

g) przebieg realizacji zobowiązania,

h) stan zadłużenia z tytułu zobowiązania,

i) datę wygaśnięcia zobowiązania,

j) przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 pkt 1 ustawy,

k) przyczyny wygaśnięcia zobowiązania.

§ 4.
1. Bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane usunąć informacje w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania osoby fizycznej (konsumenta).

2. W dniu wygaśnięcia zobowiązania osoby fizycznej (konsumenta) bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane wprowadzić do zbioru, w którym przetwarzane są informacje, komunikat dotyczący daty usunięcia informacji.

3. W dniu określonym w komunikacie bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane usunąć informacje.

§ 5.
1. Bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane przekazać niezwłocznie instytucjom komunikat, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Instytucje są obowiązane wprowadzić do zbioru, w którym przetwarzane są informacje, komunikat, o którym mowa w § 4 ust. 2, i usunąć informacje w dniu określonym w komunikacie.

3. Komunikat, o którym mowa w § 4 ust. 2, może być przekazany w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Instytucje są obowiązane potwierdzić bankowi lub innej instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów otrzymanie komunikatu, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

§ 6.
1. W przypadku nieskuteczności usunięcia informacji instytucje są obowiązane niezwłocznie powiadomić o tym bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów.

2. W przypadku gdy przyczyną nieskuteczności usunięcia informacji jest przekazanie w sposób nieprawidłowy komunikatu, o którym mowa w § 4 ust. 2, bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane usunąć nieprawidłowości i przekazać instytucjom poprawny komunikat. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
Przepisy rozporządzenia dotyczące usunięcia informacji nie uchybiają odrębnym przepisom dopuszczającym przetwarzanie tych informacji w celu oraz w zakresie określonych w tych przepisach.
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »