| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. Nr 108, poz. 1141) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wykonywanie innych niż wymienione w pkt 1–8 czynności o charakterze stałym związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania jednostki wojskowej, jeżeli wykonywanie tych czynności wynika z innych przepisów, w których nie określono prawa do wynagrodzenia albo nie określono jego wysokości.”;

2) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie czynności określonych w § 3 pkt 2 przysługuje żołnierzom zawodowym – lekarzom stażystom w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z póżn. zm.1)).”;

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dodatkowe wynagrodzenie w pełnej wysokości przysługuje za wykonanie czynności przewidzianych w programie lotu próbnego albo pełnego zakresu prac przygotowawczych do takiego lotu. W razie niepełnego wykonania tych czynności lub prac z przyczyn zależnych od żołnierza, wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest proporcjonalna do zakresu ich wykonania.”;

4) załączniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 175, poz. 1461.

Załącznik 1. [STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW]

Załączniki do rozporządzania Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 października 2005 r. (poz. 1719)

Załącznik nr 1

STAWKI DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO TYCH LOTÓW

Lp.

Rodzaj lotów próbnych albo prac przygotowawczych

Jednostka
obliczeniowa

Stawka dodatkowego wynagrodzenia - w złotych

samoloty

śmigłowce

tłokowe

turbośmigłowe

odrzutowe

poddźwiękowe

naddźwiękowe

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Loty próbne doświadczalne:

- pierwszej i drugiej kategorii

- trzeciej i czwartej kategorii

1 godz. lotu

100

80

140

125

170

140

220

210

140

125

2

Loty próbne kontrolne:

- pierwszej kategorii

- drugiej kategorii

- trzeciej kategorii

za wykonanie
lotu według
określonego
programu

220

170

70

350

210

80

370

240

100

940

540

190

280

210

80

3

Próby łopat wirników nośnych śmigłowców na drgania typu flatter oraz ich torowanie

1 godz. próby

-

-

-

-

70

4

Przygotowanie statku powietrznego do lotu:

- próbnego doświadczalnego

- próbnego kontrolnego

1 roboczo-godzina

20

15

 

Załącznik 2. [MNOŻNIKI STOPNIA TRUDNOŚCI (NIEBEZPIECZEŃSTWA) CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W TRAKCIE LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH]

Załącznik nr 2

MNOŻNIKI STOPNIA TRUDNOŚCI
(NIEBEZPIECZEŃSTWA) CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W TRAKCIE LOTÓW PRÓBNYCH ALBO PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

Lp.

Wykonywane czynności

Mnożnik

(od – do)

 

Loty próbne doświadczalne pierwszej lub drugiej kategorii

1

Wyłączanie i uruchamianie w locie silników tłokowych

1,5 – 3

2

Wyłączanie i uruchamianie w locie silników odrzutowych i turbinowych

1,5 – 5

3

Przeciągnięcia

1,5 – 6

4

Korkociągi

3 – 8

5

Nurkowania i wyrywania (próby przeciążeniowe)

4 – 8

6

Drgania statków powietrznych, trzepotanie usterzeń

5 – 10

7

Próby z nowo zabudowanym silnikiem (niestosowanym dotychczas na danym typie statku powietrznego)

1,5 – 6

8

Drgania flatter

5 – 10

9

Nadobroty zespołów napędowych

5 – 10

10

Odpalanie (zrzut, strzelanie) środków bojowych

5 – 10

11

Pierwszy lot na prototypie i po modyfikacji

5 – 10

12

Próby autorotacyjne śmigłowców (z lądowaniem)

3 – 6

13

Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego, w zależności od potrzeb określonych programem lotu, nieujęte w tabeli

1,5 – 5

 

Loty próbne doświadczalne trzeciej lub czwartej kategorii

1

Pierwszy lot po uruchomieniu produkcji seryjnej, remoncie głównym lub modyfikacji

4 – 8

2

Odpalenie (zrzut, strzelanie) środków bojowych

5 – 10

3

Próby jakości wykonanych napraw węzłów, podwieszeń itp. (bez zmian konstrukcyjnych)

4 – 8

4

Próby nowo zabudowanych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych, urządzeń fotograficznych i urządzeń radioelektrycznych

2 – 5

5

Sprawdzenie charakterystyk aerodynamicznych i właściwości pilotażowych statków powietrznych

2–5

6

Próby związane ze zmianami technologii produkcji lub remontu statku powietrznego oraz jego wyposażenia

1,5 – 6

7

Inne czynności wykonywane w trakcie lotu próbnego, w zależności od potrzeb określonych programem lotu, nieujęte w tabeli

1,5 – 3

 

Przygotowanie statku powietrznego do lotu próbnego

1

Wykonywanie czynności związanych z obsługą lotniczych środków bojowych, środków pirotechnicznych, przyspieszaczy startowych oraz innych materiałów i urządzeń niebezpiecznych

4 – 8

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »