| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 9 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Wsparcie doradztwa rolniczego”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Wsparcie doradztwa rolniczego” (Dz. U. Nr 252, poz. 2526) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) oświadczenie o:

a) nabytym w okresie ostatnich 5 lat doświadczeniu w świadczeniu usług doradczych dla rolników,

b) posiadanej infrastrukturze technicznej,

c) strukturze organizacyjnej oraz liczbie zatrudnionych doradców,

d) kompleksowości usług doradczych świadczonych przez wnioskodawcę,

e) kwalifikacjach i doświadczeniu doradców,

f) nieprowadzeniu działalności w zakresie produkcji i obrotu materiałami, środkami i urządzeniami do produkcji rolnej lub leśnej, z wyjątkiem wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu dotyczącego usług doradczych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie działania „Zalesianie gruntów rolnych”,

g) niepowierzaniu wykonywania zadań związanych z realizacją projektu innym podmiotom;

2) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

3) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji płatników;

4) aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego,

b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

– albo aktualne zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji płatników;

5) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru;

6) aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania wpisu do tej ewidencji;

7) dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie istnieje obowiązek uzyskania przez wnioskodawcę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej;

8) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

9) dokument potwierdzający wysokość otrzymanej pomocy publicznej, wydany zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, lub informację o uzyskanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieuzyskaniu takiej pomocy, jeżeli z wniosku lub z umowy, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 1, wynika, że odpowiednio wnioskodawca lub podmiot będzie świadczył usługi doradcze w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”; wymóg ten dotyczy podmiotów prywatnych;

10) kopię bilansu lub rachunku wyników – na żądanie instytucji wdrażającej.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. W przypadku wniosku dotyczącego projektu, który ma być realizowany wspólnie przez kilka podmiotów, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 dołącza się:

1) kopię umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu, określającej w szczególności podział zadań zaplanowanych w ramach projektu między poszczególne podmioty;

2) informację dotyczącą każdego z podmiotów, zawierającą:

a) określenie formy prawnej prowadzonej działalności oraz nazwę albo imię i nazwisko,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

d) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów istnieje obowiązek wpisu,

e) adres,

f) numery telefonu i faksu,

g) adresy poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli podmiot posiada takie adresy,

h) dane osoby upoważnionej do reprezentowania lub pełnomocnika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty wymienione w § 2 pkt 1 lit. f i g oraz pkt 2–9 składa się odrębnie dla każdego z podmiotów.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 1 i § 2a ust. 1 pkt 2, oraz oświadczenie i informację, o których mowa w § 2 pkt 9, składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.”;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w miejscu i w terminie wyznaczonym przez instytucję wdrażającą w ogłoszeniu o konkursie.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Złożenie wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.”;

6) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”;

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Jeżeli po dniu 1 sierpnia 2005 r. wnioskodawca złożył wniosek w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Wsparcie doradztwa rolniczego”, który nie zawierał informacji lub do którego nie zostały dołączone dokumenty wymagane przepisami niniejszego rozporządzenia, instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania.

2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 grudnia 2005 r. (poz. 2147)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 27 grudnia 2005 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »