| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Wsparcie doradztwa rolniczego”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania „Wsparcie doradztwa rolniczego”, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie elektronicznej i papierowej.

3. Forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą.

4. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w ust. 3, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2.
Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) informacje o:

a) posiadanym doświadczeniu, w szczególności w realizacji zadań lub projektów o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem usługi będącej przedmiotem projektu, zrealizowanych w ramach dotychczasowej działalności, obejmujące okres co najmniej 5 ostatnich lat,

b) posiadanej infrastrukturze technicznej,

c) stanie zatrudnienia,

d) kompleksowości usług doradczych świadczonych przez wnioskodawcę,

e) kwalifikacjach i doświadczeniu pracowników świadczących usługi doradcze;

2) sprawozdanie na formularzu GUS Z-06, jeżeli na podstawie przepisów o statystyce publicznej istnieje obowiązek jego sporządzania;

3) schemat organizacyjny;

4) kopie sprawozdań z dotychczasowej działalności obejmujące okres co najmniej 2 ostatnich lat, jeżeli na podstawie przepisów stanowiących podstawę do utworzenia wnioskodawcy istnieje obowiązek ich sporządzania;

5) kopię bilansu i rachunku wyników za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, jeżeli na podstawie przepisów o rachunkowości istnieje obowiązek sporządzania bilansu i rachunku wyników;

6) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego;

7) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

8) aktualne zaświadczenie, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, o braku zaległości podatkowych;

9) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru;

10) dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie istnieje obowiązek uzyskania przez wnioskodawcę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

11) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

12) dokument potwierdzający wysokość otrzymanej pomocy publicznej, wydany zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 3.
Informacje, o których mowa w § 2 pkt 1, składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.
§ 4.
1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w miejscu i w terminie wyznaczonym przez instytucję wdrażającą.

2. Termin do złożenia wniosku nie może być krótszy niż 30 dni.

3. Miejsce i termin składania wniosku instytucja wdrażająca podaje do publicznej wiadomości – na swojej stronie internetowej oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym – w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do złożenia wniosku.

§ 5.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.
§ 6.
1. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu do instytucji wdrażającej poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Wpływ wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 7.
1. W przypadku wpływu wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 lub w § 4 ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 8.
Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 9.
1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 3, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami złożone w terminie od dnia 16 sierpnia 2004 r. do dnia 14 września 2004 r., które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski ważnie złożone.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 listopada 2004 r. (poz. 2526)

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »