| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stawki akcyzy określone w art. 73 ust. 3 pkt 1–3 ustawy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych obniża się:

1) dla papierosów – do wysokości 75,12 zł za każde 1 000 sztuk i 31,30 % maksymalnej ceny detalicznej, z zastrzeżeniem ust. 2a;

2) dla cygar i cygaretek – do wysokości 134,00 zł za każde 1 000 sztuk;

3) dla tytoniu do palenia:

a) ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów – do wysokości 52,00 zł za każdy 1 kilogram i 21,67 % maksymalnej ceny detalicznej,

b) innego tytoniu do palenia – do wysokości 59 % maksymalnej ceny detalicznej.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia poz. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

1

23.20

Produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje benzynowe otrzymywane z przerobu ropy naftowej, z wyłączeniem grupowania PKWiU 23.20.18, 23.20.2, gdzie indziej nieklasyfikowane2) w tym:

1 882,00 zł/1 000 l

1) paliwa silnikowe benzynowe, w tym:

a) benzyna silnikowa nieetylizowana (bezołowiowa) (PKWiU 23.20.11-00.2) oraz benzyna silnikowa nieetylizowana z udziałem biokomponentów (PKWiU 23.20.11-00.30)

1 315,00 zł/1 000 l

b) benzyna silnikowa lotnicza do silników tłokowych (PKWiU 23.20.11-00.40 i 23.20.13-00.90)

1 822,00 zł/1 000 l

c) frakcje benzynowe otrzymywane z procesów specyficznych służące do komponowania handlowych benzyn silnikowych (PKWiU 23.20.13-00.10)

1 747,00 zł/1 000 l

2) paliwa do lotniczych silników turbinowych (PKWiU 23.20.12, 23.20.14-00.10)

1 072,00 zł/1 000 l

3) nafta z wyjątkiem nafty do lotniczych silników turbinowych (PKWiU 23.20.14-00.10)

1 822,00 zł/1 000 l

4) benzyny specjalne (PKWiU 23.20.13-00.2)

1 822,00 zł/1 000 l

5) oleje napędowe (PKWiU 23.20.15) oraz oleje średnie pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKWiU 23.20.16) – również z udziałem biokomponentów, w tym oleje o zawartości siarki:

1 180,00 zł/1 000 l

a) powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie

1 099,00 zł/1 000 l

b) do 0,001 % włącznie

1 048,00 zł/1 000 l

 

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia poz. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

1

bez względu na kod CN

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani nie-włączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, z wyłączeniem towarów klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 27112) z czego:

1 882,00 zł/1 000 l

 

1) oleje lekkie w tym:

1 747,00 zł/1 000 l

 

a) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu przekraczającą 0,013 g/l – również z udziałem biokomponentów

1 747,00 zł/1 000 l

 

1

2

3

4

 

 

b) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu nieprzekraczającą 0,013 g/l – również z udziałem biokomponentów

1 315,00 zł/1 000 l

c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

1 822,00 zł/1 000 l

2) oleje średnie

w tym:

1 822,00 zł/1 000 l

– paliwa do silników odrzutowych

1 072,00 zł/1 000 l

3) oleje ciężkie:

 

a) oleje napędowe – również z udziałem biokomponentów,

1 180,00zł/1 000 l

W tym oleje o zawartości siarki:

– powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie

1 099,00 zł/1 000 l

– do 0,001 % włącznie

1 048,00 zł/1 000 l

2710 19 41

b) pozostałe oleje napędowe, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele opałowe

232,00 zł/1 000 l

2710 19 45

2710 19 49

bez względu na kod CN

c) oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe:

 

– z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C lub których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem,

232,00 zł/1 000 l

– pozostałe z wyłączeniem ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe

60,00 zł/1 000 kg

bez względu na kod CN

d) mieszaniny olejów napędowych zawierające w masie mniej niż 70 % olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, służące do napędu silników spalinowych,

1 180,00 zł/1 000 l

w tym oleje o zawartości siarki:

– powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie

1 099,00 zł/1 000 l

– do 0,001 % włącznie

1 048,00 zł/1 000 l

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2006 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 279, poz. 2763 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 380, Nr 103, poz. 865, Nr 177, poz. 1473, Nr 180, poz. 1498 i Nr 239, poz. 2013.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »