| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 79 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość dodatku za stopień;

2) wysokość dodatku służbowego;

3) wysokość i rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej „funkcjonariuszami"

4) zasady przyznawania i obniżania dodatków, o których mowa w pkt 1–3, oraz sposób ich wypłaty.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „uposażeniu zasadniczym", rozumie się przez to uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat.

3. Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.

4. Kwoty dodatków do uposażenia po ich wyliczeniu zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.

§ 2.
Ustala się miesięczny dodatek za posiadany przez funkcjonariusza stopień, którego wysokość określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy w wysokości do 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

3. Szef Służby Wywiadu Wojskowego, w przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby, może przyznać funkcjonariuszowi dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym że wysokość dodatku służbowego nie może być wyższa niż 75 % otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

4. Dodatek służbowy przyznaje się na czas nieokreślony.

5. Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się przez funkcjonariusza z powierzonych mu obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

6. Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie.

§ 4.
1. Funkcjonariuszowi:

1) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole,

2) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3) uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów i wykonującemu te kontrole

– może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25 % stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty.

2. Wysokość dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli.

3. Dodatek kontrolerski przyznaje się na czas określony.

§ 5.
1. Dodatki do uposażenia przyznają i obniżają:

1) Szef Służby Wywiadu Wojskowego – zastępcom Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

2) Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz – pozostałym funkcjonariuszom.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej, w formie rozkazu personalnego.

§ 6.
Dodatki do uposażenia wypłaca się funkcjonariuszowi w formie bezpośredniej lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez funkcjonariusza.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO STOPIEŃ SŁUŻBOWY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1274)

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w złotych

1

2

3

1

generał brygady

550

2

pułkownik

500

3

podpułkownik

460

4

major

430

5

kapitan

400

6

porucznik

370

7

podporucznik

350

8

starszy chorąży sztabowy

330

9

chorąży sztabowy

310

10

młodszy chorąży sztabowy

300

11

starszy chorąży

290

12

chorąży

280

13

młodszy chorąży

270

14

starszy sierżant sztabowy

260

15

sierżant sztabowy

250

16

starszy sierżant

240

 

1

2

3

17

sierżant

230

18

starszy plutonowy

220

19

plutonowy

210

20

starszy kapral

200

21

kapral

190

22

starszy szeregowy

180

23

szeregowy

170

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »