| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanego dalej „funkcjonariuszem", oraz zasady jej obliczania i wypłacania.
§ 2.
Do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez funkcjonariusza, wlicza się:

1) okresy służby i pracy oraz inne okresy uwzględniane przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza z tytułu wysługi lat;

2) okres studiów w szkole wyższej, na jednym kierunku, w wymiarze określonym w programie studiów, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia.

§ 3.
Do dokumentowania okresu służby, o którym mowa w § 2, stosuje się przepisy w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy.
§ 4.
1. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze, wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza, wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi w dniu wypłaty nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze – w dniu nabycia prawa do tej nagrody.

2. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej wypłacanej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia z dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

3. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej w przypadku funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi w przeddzień zawieszenia w czynnościach służbowych.

§ 5.
1. Funkcjonariuszowi, który w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających zaliczenie do okresu służby, o którym mowa w § 2, okresów dotychczas niepodlegających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do nagrody jubileuszowej, osiągnął okres służby dłuższy od wymaganego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, nagrodę tę wypłaca się w dniu wejścia w życie tych przepisów.

2. Funkcjonariuszowi, który w przypadku, o którym mowa w ust. 1, osiągnął okres służby uprawniający jednocześnie do kilku nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę jubileuszową – najwyższą.

3. W przypadku nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej uzyskanej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko wyrównanie do wysokości nagrody jubileuszowej wyższej.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który udokumentował okresy zaliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia przed dniem nabycia prawa do nagrody niższego stopnia, ustalonego na podstawie dotychczas udokumentowanego okresu służby, od którego zależało nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, albo nabędzie je nie później niż w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 6.
Funkcjonariuszowi uprawnionemu do emerytury lub renty, któremu w dniu zwolnienia ze służby brakuje nie więcej niż 12 miesięcy do okresu służby, o którym mowa w § 2, nagrodę tę wypłaca się w dniu zwolnienia ze służby.
§ 7.
Funkcjonariuszowi, który osiągnął okres służby, o którym mowa w § 2, w okresie podlegającym zaliczeniu do wysługi lat, lecz bez prawa do uposażenia, nagrodę jubileuszową wypłaca się bezpośrednio po upływie tego okresu.
§ 8.
Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w dniu wejścia w życie rozporządzenia, przy ustalaniu prawa do wypłacenia kolejnych nagród jubileuszowych, do okresu służby, o którym mowa w § 2, wlicza się także okresy wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo w czasie pełnienia służby, przed dniem wejścia w życie tych przepisów.
§ 9.
1. Funkcjonariuszowi wypłaca się nagrodę jubileuszową danego stopnia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, § 6 i 7, niezwłocznie po nabyciu prawa do tej nagrody.

2. Nagrodę jubileuszową wypłaca z urzędu jednostka organizacyjna Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwa w sprawach finansów.

§ 10.
1. Nagrodę wypłaca się funkcjonariuszowi bezpośrednio lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez niego pisemnie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być ona przesłana na adres wskazany przez funkcjonariusza.

2. W razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza nagrodę wypłaca się osobom, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »