| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 października 2006 r.

w sprawie realizacji uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie Straży Granicznej

Na podstawie art. 147m pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób realizacji uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie oraz pracowników zatrudnionych w kontyngencie Straży Granicznej do:

1) bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia;

2) bezpłatnego przewozu do miejsca pełnienia służby lub wykonywania pracy na obszarze działania kontyngentu i z powrotem do kraju, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia służby lub wykonywania pracy w kontyngencie;

3) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby lub wykonywania pracy w kontyngencie, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć.

§ 2.
1. Funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby w kontyngencie, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, oraz pracownikom zatrudnionym w kontyngencie przysługuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie:

1) przed wyjazdem, od dnia rozpoczęcia pobytu w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej poza stałym miejscem pełnienia służby lub wykonywania pracy, w której następuje przygotowanie do wykonywania zadań w kontyngencie, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „granicą państwową”;

2) w czasie pełnienia służby lub wykonywania pracy w kontyngencie, od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej;

3) po powrocie do kraju, od dnia przekroczenia granicy państwa, przez okres pobytu w jednostce organizacyjnej, o której mowa w pkt 1, lub innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, poza stałym miejscem pełnienia służby lub wykonywania pracy.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w razie przerwy w pełnieniu służby lub wykonywaniu pracy w kontyngencie, za okres pobytu w kraju.

3. Normy zakwaterowania wynoszą od 6,6 m2 do 9,4 m2 powierzchni użytkowej budynku koszarowego na jednego funkcjonariusza lub pracownika, w tym od 4,0 m2 do 6,8 m2 powierzchni mieszkalnej danego pomieszczenia.

4. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w kontyngencie:

1) o którym mowa w art. 147c pkt 1–4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, przysługuje bezpłatne wyżywienie według normy wyżywienia SZ oraz w naturze 70 % normy wyżywienia DU, określonych w przepisach w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy wyżywienia oraz norm tego wyżywienia;

2) o którym mowa w art. 147c pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, przysługuje bezpłatne wyżywienie według normy wyżywienia SZ oraz w naturze 50 % normy wyżywienia DU, określonych w przepisach w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

5. Pracownikom zatrudnionym w kontyngencie przysługuje bezpłatne wyżywienie według normy wyżywienia SZ określonej w przepisach w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

§ 3.
1. Bezpłatny przewóz funkcjonariuszy oraz pracowników do miejsca pełnienia służby lub wykonywania pracy w kontyngencie i z powrotem odbywa się:

1) pojazdami samochodowymi;

2) pojazdami kolejowymi;

3) statkami morskimi;

4) statkami powietrznymi.

2. Przewóz, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie umowy przewozu zawartej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej z przewoźnikiem. Przewóz jest wykonywany w sposób określony w przepisach w sprawie warunków przewozu osób.

3. Umowa przewozu, o której mowa w ust. 2, może określić dodatkowe świadczenia udzielane funkcjonariuszom i pracownikom przez przewoźnika w trakcie przewozu.

4. Przewóz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być wykonywany pojazdami Straży Granicznej w sposób określony w przepisach w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Straży Pożarnej.

§ 4.
1. Zapewnienie ubezpieczenia następuje w drodze zawarcia umowy ubezpieczenia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej z zakładem ubezpieczeń.

2. Warunki umowy udostępnia się funkcjonariuszom i pracownikom przed wyjazdem z kraju w celu pełnienia służby lub wykonywania pracy w kontyngencie.

3. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie pełnienia służby lub wykonywania pracy w kontyngencie w szczególności określa zakres i sumę ubezpieczenia, z tym że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wysokość świadczenia odszkodowawczego, o którym mowa w przepisach o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »