| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) przełożonych którzy posiadają władzę dyscyplinarną;

3) obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym;

4) prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek;

5) wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 2.
Władzę dyscyplinarną posiadają:

1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SKW”, w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy, w tym funkcjonariusza zajmującego stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej SKW lub kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Szefowi SKW albo zastępców tych kierowników, z wyłączeniem swojego zastępcy;

2) kierownik jednostki organizacyjnej SKW, w stosunku do podporządkowanych mu funkcjonariuszy SKW, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, z wyłączeniem funkcjonariuszy zajmujących stanowisko zastępcy kierownika tej jednostki organizacyjnej;

3) kierownik komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Szefowi SKW w stosunku do podporządkowanych mu funkcjonariuszy, z wyłączeniem funkcjonariuszy zajmujących stanowisko zastępcy kierownika tej komórki organizacyjnej.

§ 3.
1. Funkcjonariusz, któremu powierzono pełnienie obowiązków na danym stanowisku służbowym, posiada władzę dyscyplinarną przysługującą funkcjonariuszowi mianowanemu na to stanowisko.

2. Funkcjonariusz, który w zastępstwie pełni obowiązki na danym stanowisku służbowym, posiada władzę dyscyplinarną przysługującą osobie zastępowanej.

§ 4.
1. Funkcjonariusz przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości lub któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej SKW podlega władzy dyscyplinarnej przełożonego dyscyplinarnego w miejscu czasowego oddelegowania lub powierzenia obowiązków.

2. Funkcjonariusz przeniesiony w toku postępowania dyscyplinarnego lub po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego do pełnienia służby w innej jednostce lub komórce organizacyjnej SKW podlega, z dniem przeniesienia, władzy dyscyplinarnej przełożonego dyscyplinarnego w nowym miejscu pełnienia służby.

3. Funkcjonariusz pozostający w dyspozycji podlega władzy dyscyplinarnej przełożonego, w którego dyspozycji pozostaje.

4. Funkcjonariusz przebywający na urlopie lub oddelegowany do pracy poza SKW podlega władzy dyscyplinarnej przełożonego dyscyplinarnego, któremu podlegał przed udzieleniem mu urlopu lub oddelegowaniem.

§ 5.
Przełożony dyscyplinarny zleca na piśmie rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”.
§ 6.
1. Do udziału w rozmowie, o której mowa wart. 110, 111 i 115 ustawy, przełożony dyscyplinarny wzywa obwinionego w terminie 7 dni przed dniem, w którym ma się odbyć rozmowa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wysłuchania, o którym mowa w art. 133 ust. 9 ustawy.

§ 7.
Przebieg rozmów i wysłuchali protokołuje uczestniczący w nich rzecznik dyscyplinarny.
§ 8.
Obieg dokumentów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom nieuprawnionym.
§ 9.
Dokumenty składane przez obwinionego lub jego obrońcę w toku postępowania dyscyplinarnego włącza się niezwłocznie do akt postępowania dyscyplinarnego ze wskazaniem daty ich złożenia.
§ 10.
Wniosek przełożonego dyscyplinarnego o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym na czas oznaczony powyżej dwóch miesięcy składa się Szefowi SKW, nie później niż 5 dni przed upływem terminu określonego przez przełożonego dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 131 ust. 1 ustawy.
§ 11.
1. Rzecznik dyscyplinarny, który za zgodą przełożonego dyscyplinarnego korzysta z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym, sporządza notatkę urzędową i włącza ją do akt postępowania dyscyplinarnego.

2. Notatka urzędowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego, który będzie udzielał pomocy, oraz zakres powierzonych mu do przeprowadzenia czynności dowodowych w tym postępowaniu dyscyplinarnym.

§ 12.
Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w przypadku wniesienia odwołania, przekazuje je wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim stanowiskiem w sprawie w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.
§ 13.
Postanowienie o wcześniejszym zatarciu ukarania po wykonaniu czynności usunięcia orzeczenia z akt osobowych funkcjonariusza dołącza się do akt postępowania dyscyplinarnego w danej sprawie.
§ 14.
1. Błędy pisarskie lub rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w dokumentacji postępowania dyscyplinarnego, zwane dalej „błędami”, można sprostować z urzędu lub na wniosek jednej z osób biorących udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w każdym czasie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać precyzyjne wskazanie błędu oraz propozycję jego usunięcia.

§ 15.
1. Sprostowania błędu dokonuje przełożony dyscyplinarny, który popełnił błąd, albo właściwy wyższy przełożony dyscyplinarny, jeżeli postępowanie toczy się przed nim.

2. Skreśleń i poprawek w dokumentacji postępowania dyscyplinarnego dokonuje się w taki sposób, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne.

3. Wniosek, o którym mowa w § 14 ust. 1, niezależnie od sposobu jego załatwienia oraz postanowienie o sprostowaniu błędu albo odmowie jego sprostowania załącza się do akt postępowania.

§ 16.
Na zakończenie danego etapu postępowania dyscyplinarnego należy wszystkie błędy odczytać oraz omówić, na czym polegały i w jaki sposób zostały sprostowane.
§ 17.
Określa się wzory:

1) postanowienia o ustaleniu właściwości przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) postanowienia o przejęciu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) protokołu przesłuchania świadka, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) postanowienia o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania albo odpowiedzi na pytania, stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) protokołu przesłuchania obwinionego, stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) protokołu przyjęcia pisemnych wyjaśnień obwinionego, stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) protokołu oględzin, stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) postanowienia o odmowie udostępnienia akt, stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) postanowienia o zmianie lub uzupełnieniu zarzutów, stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) postanowienia o odmowie uwzględnienia wniosku dowodowego, stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) postanowienia o przedłużeniu czynności dowodowych do 2 miesięcy, stanowiącego załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) postanowienia o przedłużeniu czynności dowodowych na czas określony powyżej 2 miesięcy, stanowiącego załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) postanowienia o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) protokołu zapoznania obwinionego lub jego obrońcy z aktami postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) postanowienia o odmowie uzupełnienia akt postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) protokołu zapoznania obwinionego lub jego obrońcy z uzupełnionymi aktami postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) postanowienia o uchyleniu postanowienia o zakończeniu czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) sprawozdania rzecznika dyscyplinarnego z zakończonych czynności dowodowych, stanowiącego załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, stanowiącego załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) postanowienia o odmowie przyjęcia odwołania, stanowiącego załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) postanowienia o uzupełnieniu materiału dowodowego, stanowiącego załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) protokołu zapoznania obwinionego albo obrońcy z materiałami uzyskanymi w wyniku uzupełnienia materiału dowodowego, stanowiącego załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) orzeczenia wydanego w drugiej instancji, stanowiącego załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) postanowienia wydanego w drugiej instancji po rozpatrzeniu zażalenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, stanowiącego załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31) postanowienia o wznowieniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) postanowienia o odmowie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 32 do rozporządzenia;

33) orzeczenia wydanego w pierwszej instancji w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 33 do rozporządzenia;

34) postanowienia wydanego w drugiej instancji w trybie wznowienia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 34 do rozporządzenia;

35) orzeczenia wydanego w drugiej instancji, po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 35 do rozporządzenia.

§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. M. Zająkała

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 września 2006 r. (poz. 1391)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

Wyświetl załącznik

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

Wyświetl załącznik

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

Wyświetl załącznik

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

Wyświetl załącznik

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

Wyświetl załącznik

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

Wyświetl załącznik

Załącznik 18.

Załącznik nr 18

Wyświetl załącznik

Załącznik 19.

Załącznik nr 19

Wyświetl załącznik

Załącznik 20.

Załącznik nr 20

Wyświetl załącznik

Załącznik 21.

Załącznik nr 21

Wyświetl załącznik

Załącznik 22.

Załącznik nr 22

Wyświetl załącznik

Załącznik 23.

Załącznik nr 23

Wyświetl załącznik

Załącznik 24.

Załącznik nr 24

Wyświetl załącznik

Załącznik 25.

Załącznik nr 25

Wyświetl załącznik

Załącznik 26.

Załącznik nr 26

Wyświetl załącznik

Załącznik 27.

Załącznik nr 27

Wyświetl załącznik

Załącznik 28.

Załącznik nr 28

Wyświetl załącznik

Załącznik 29.

Załącznik nr 29

Wyświetl załącznik

Załącznik 30.

Załącznik nr 30

Wyświetl załącznik

Załącznik 31.

Załącznik nr 31

Wyświetl załącznik

Załącznik 32.

Załącznik nr 32

Wyświetl załącznik

Załącznik 33.

Załącznik nr 33

Wyświetl załącznik

Załącznik 34.

Załącznik nr 34

Wyświetl załącznik

Załącznik 35.

Załącznik nr 35

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »