reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór protokołu:

1) z przeprowadzenia kontroli na miejscu ilości i jakości handlowej owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473 i Nr 92, poz. 638.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 19 października 2006 r. (poz. 1465)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Objaśnienia:

Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzającego kontrolę jakości handlowej, a drugi jest przekazywany osobie upoważnionej przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie tych organizacji. Kopię protokołu wojewódzki inspektor przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego oraz dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę uznanej organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia tych organizacji.

1) Wypełnia się w przypadku, gdy biodegradację lub kompostowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży przeprowadza podmiot, któremu uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie tych organizacji zleciło przeprowadzenie biodegradacji lub kompostowania.

2) Wpisuje się numer NIP, jeżeli został nadany.

3) Kontrolę jakości handlowej przeprowadza wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (Dz. Urz. WE L z 21.11.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 55), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw (Dz. Urz. WE L 156 z 13.06.2001, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 376) oraz rozporządzeniach wykonawczych określających normy jakości handlowej dla poszczególnych gatunków owoców i warzyw.

Do oceny jakości handlowej stosuje się minimalne wymagania dla produktów przeznaczonych do objęcia interwencją określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 103/2004 z dnia 21 stycznia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do ustaleń interwencyjnych i wycofywania z rynku niektórych produktów w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 16 z 23.01.2004, str. 3; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 42, str. 201).

4) Minimalne wymagania jakościowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 103/2004 z dnia 21 stycznia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do ustaleń interwencyjnych i wycofywania z rynku niektórych produktów w sektorze owoców i warzyw.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Objaśnienia:

Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzającego kontrolę jakości handlowej, a drugi jest przekazywany osobie upoważnionej przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie tych organizacji. Kopię protokołu wojewódzki inspektor przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę uznanej organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia tych organizacji oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

1) Wypełnia się w przypadku, gdy czynności uniemożliwiające wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży wykonuje podmiot, któremu uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie tych organizacji zleciło wykonanie tych czynności.

2) Wpisuje się numer NIP, jeżeli został nadany.

3) Wpisuje się numer:

a) protokołu z przeprowadzenia kontroli na miejscu ilości i jakości handlowej owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu – w przypadku owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu albo

b) protokołu z przeprowadzenia kontroli jakości handlowej owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży – w przypadku owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, poddawanych innym czynnościom niż biodegradacja lub kompostowanie.

4) Sposób uniezdatnienia określony na podstawie przepisów dotyczących sposobu oznaczania i zabezpieczania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców lub warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama