| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 31 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów2)

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (Dz. U. Nr 162, poz. 1360) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu” w części A „Informacja odnosząca się łącznie do motorowerów, motocykli, motocykli trójkołowych i pojazdów czterokołowych”:

a) pkt 3.2.12.2.1. otrzymuje brzmienie:

„3.2.12.2.1. Katalizator: tak/nie(1)”,

b) po pkt 3.2.12.2.1. dodaje się pkt 3.2.12.2.1.1.– 3.2.12.2.5. w brzmieniu:

„3.2.12.2.1.1. Liczba katalizatorów i ich części:

..................................................

3.2.12.2.1.2. Wymiary, kształt i objętość katalizatora(-ów):....................................................

3.2.12.2.1.3. Typ działania katalizatora:...............................................................................

3.2.12.2.1.4. Całkowita zawartość metali szlachetnych: .......................................................

3.2.12.2.1.5. Stężenie względne:........................................................................................

3.2.12.2.1.6. Podłoże (budowa i materiał):..........................................................................

3.2.12.2.1.7. Gęstość komórek:........................................................................................

3.2.12.2.1.8. Typ obudowy katalizatora(-ów):......................................................................

3.2.12.2.1.9. Usytuowanie katalizatora(-ów) (miejsce i odległość odniesienia w przewodzie wydechowym): ............................................................................................

3.2.12.2.2. Czujnik tlenu: tak/nie(1)

3.2.12.2.2.1. Typ:....................................................................................................................

3.2.12.2.2.2. Umiejscowienie:.................................................................................................

3.2.12.2.2.3. Zakres kontroli:...................................................................................................

3.2.12.2.3. Wtrysk powietrza tak/nie(1)

3.2.12.2.3.1. Typ (impulsowy, pompa powietrzna itp.):...........................................................

3.2.12.2.4. Powtórny obieg gazów wydechowych: tak/nie(1)

3.2.12.2.4.1. Właściwości (natężenie przepływu itp.):............................................................

3.2.12.2.5. Inne układy (opis i działanie):................”;

2) w załączniku nr 6 „Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części” w § 1 w tabeli Ip. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5

97/24/WE

(rozdział 5)

ŚRODKI PRZECIWKO ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA POWODOWANEMU PRZEZ DWUKOŁOWE LUB TRÓJKOŁOWE POJAZDY SILNIKOWE

Wymagania dotyczące środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez motorowery – załącznik 1 do rozdziału 5 dyrektywy

Wymagania dotyczące środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez motocykle i motorowery trójkołowe – załącznik II do rozdziału 5 dyrektywy

Wymagania dotyczące środków przeciwdziałających widocznemu zanieczyszczeniu powietrza przez dwukołowe lub trójkołowe pojazdy silnikowe wyposażone w silnik wysokoprężny – załącznik III do rozdziału 5 dyrektywy

Wymagania dotyczące paliwa wzorcowego – załącznik IV do rozdziału 5 dyrektywy

Wzór opisu technicznego środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez określony typ dwukołowego albo trójkołowego pojazdu silnikowego – załącznik V do rozdziału 5 dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez określony typ dwukołowego lub trójkołowego pojazdu silnikowego – załącznik VI do rozdziału 5 dyrektywy

Homologacja typu zamiennych katalizatorów traktowanych jako oddzielny zespół techniczny dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych – załącznik VII do rozdziału 5 dyrektywy”

 

3) w załączniku nr 9 „System numerowania świadectw homologacji typu i znakowania”:

a) w części A „System nadawania numerów świadectw homologacji typu WE” w pkt 1 Pole 1 otrzymuje brzmienie:

„Pole 1: mała litera „e” i następujący po niej numer (lub kod) wyróżniający Państwa Członkowskiego wydającego homologację typu: 1 – Niemcy; 2 – Francja; 3 – Włochy; 4 – Niderlandy; 5 – Szwecja; 6 – Belgia; 7 – Węgry; 8 – Czechy; 9 – Hiszpania; 11 – Zjednoczone Królestwo; 12 – Austria; 13 – Luksemburg; 17 – Finlandia; 18 – Dania; 20 – Polska; 21 – Portugalia; 23 – Grecja; 24 – Irlandia; 26 – Słowenia; 27 – Słowacja; 29 – Estonia; 32 – Łotwa; 36 – Litwa; 49 – Cypr; 50–Malta.”,

b) w części B „Znak homologacji typu” pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. prostokąta otaczającego matą literę „e”, z następującym po niej numerem wyróżniającym Państwa Członkowskiego, które udzieliło homologacji typu:

1 – Niemcy

2 – Francja

3 – Włochy

4 – Niderlandy

5 – Szwecja

6 – Belgia

7 – Węgry

8 – Czechy

9 – Hiszpania

11 – Zjednoczone Królestwo

12 – Austria

13 – Luksemburg

17 – Finlandia

18 – Dania

20 – Polska

21 – Portugalia

23 – Grecja

24 – Irlandia

26 – Słowenia

27 – Słowacja

29 – Estonia

32 – Łotwa

36 – Litwa

49 – Cypr

50 – Malta”;

4) w załączniku nr 11 „Wzory wyciągów ze świadectwa homologacji typu pojazdu” przypis(14) otrzymuje brzmienie:

14) W pozycji nr 50 należy podać dane niezbędne do rejestracji pojazdu:

– rodzaj,

– podrodzaj (o ile dotyczy),

– rok produkcji,

– masa własna (w kg),

– dopuszczalna ładowność (w kg),

– liczba miejsc siedzących,

– największy dopuszczalny nacisk osi (w kN),

– dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg).

Ponadto w punkcie tym można umieszczać wszystkie inne informacje dodatkowe, uznane za istotne przez producenta pojazdu.”;

5) w załączniku nr 13 „Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu” w tabeli pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 WARSZAWA

– do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według dyrektyw(*) 97/24/WE (C8, C9, C10, C11), 93/14/EWG, 93/30/EWG, 93/33/EWG, 93/32/EWG oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie;

 

– do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według Regulaminów EKG ONZ nr 10, 14, 16, 26, 28, 62, 78 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie.”

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy Komisji 2005/30/WE z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniającej, w celu ich dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE i 2002/24/WE odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 106 z 27.04.2005).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400 i Nr 191, poz. 1410.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »