| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 31 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów2)

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (Dz. U. Nr 162, poz. 1360) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu” w części A „Informacja odnosząca się łącznie do motorowerów, motocykli, motocykli trójkołowych i pojazdów czterokołowych”:

a) pkt 3.2.12.2.1. otrzymuje brzmienie:

„3.2.12.2.1. Katalizator: tak/nie(1)”,

b) po pkt 3.2.12.2.1. dodaje się pkt 3.2.12.2.1.1.– 3.2.12.2.5. w brzmieniu:

„3.2.12.2.1.1. Liczba katalizatorów i ich części:

..................................................

3.2.12.2.1.2. Wymiary, kształt i objętość katalizatora(-ów):....................................................

3.2.12.2.1.3. Typ działania katalizatora:...............................................................................

3.2.12.2.1.4. Całkowita zawartość metali szlachetnych: .......................................................

3.2.12.2.1.5. Stężenie względne:........................................................................................

3.2.12.2.1.6. Podłoże (budowa i materiał):..........................................................................

3.2.12.2.1.7. Gęstość komórek:........................................................................................

3.2.12.2.1.8. Typ obudowy katalizatora(-ów):......................................................................

3.2.12.2.1.9. Usytuowanie katalizatora(-ów) (miejsce i odległość odniesienia w przewodzie wydechowym): ............................................................................................

3.2.12.2.2. Czujnik tlenu: tak/nie(1)

3.2.12.2.2.1. Typ:....................................................................................................................

3.2.12.2.2.2. Umiejscowienie:.................................................................................................

3.2.12.2.2.3. Zakres kontroli:...................................................................................................

3.2.12.2.3. Wtrysk powietrza tak/nie(1)

3.2.12.2.3.1. Typ (impulsowy, pompa powietrzna itp.):...........................................................

3.2.12.2.4. Powtórny obieg gazów wydechowych: tak/nie(1)

3.2.12.2.4.1. Właściwości (natężenie przepływu itp.):............................................................

3.2.12.2.5. Inne układy (opis i działanie):................”;

2) w załączniku nr 6 „Wykaz wymagań obowiązujących w homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części” w § 1 w tabeli Ip. 5 otrzymuje brzmienie:

 

„5

97/24/WE

(rozdział 5)

ŚRODKI PRZECIWKO ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA POWODOWANEMU PRZEZ DWUKOŁOWE LUB TRÓJKOŁOWE POJAZDY SILNIKOWE

Wymagania dotyczące środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez motorowery – załącznik 1 do rozdziału 5 dyrektywy

Wymagania dotyczące środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez motocykle i motorowery trójkołowe – załącznik II do rozdziału 5 dyrektywy

Wymagania dotyczące środków przeciwdziałających widocznemu zanieczyszczeniu powietrza przez dwukołowe lub trójkołowe pojazdy silnikowe wyposażone w silnik wysokoprężny – załącznik III do rozdziału 5 dyrektywy

Wymagania dotyczące paliwa wzorcowego – załącznik IV do rozdziału 5 dyrektywy

Wzór opisu technicznego środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez określony typ dwukołowego albo trójkołowego pojazdu silnikowego – załącznik V do rozdziału 5 dyrektywy

Wzór świadectwa homologacji środków przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza przez określony typ dwukołowego lub trójkołowego pojazdu silnikowego – załącznik VI do rozdziału 5 dyrektywy

Homologacja typu zamiennych katalizatorów traktowanych jako oddzielny zespół techniczny dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych – załącznik VII do rozdziału 5 dyrektywy”

 

3) w załączniku nr 9 „System numerowania świadectw homologacji typu i znakowania”:

a) w części A „System nadawania numerów świadectw homologacji typu WE” w pkt 1 Pole 1 otrzymuje brzmienie:

„Pole 1: mała litera „e” i następujący po niej numer (lub kod) wyróżniający Państwa Członkowskiego wydającego homologację typu: 1 – Niemcy; 2 – Francja; 3 – Włochy; 4 – Niderlandy; 5 – Szwecja; 6 – Belgia; 7 – Węgry; 8 – Czechy; 9 – Hiszpania; 11 – Zjednoczone Królestwo; 12 – Austria; 13 – Luksemburg; 17 – Finlandia; 18 – Dania; 20 – Polska; 21 – Portugalia; 23 – Grecja; 24 – Irlandia; 26 – Słowenia; 27 – Słowacja; 29 – Estonia; 32 – Łotwa; 36 – Litwa; 49 – Cypr; 50–Malta.”,

b) w części B „Znak homologacji typu” pkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

„1.1. prostokąta otaczającego matą literę „e”, z następującym po niej numerem wyróżniającym Państwa Członkowskiego, które udzieliło homologacji typu:

1 – Niemcy

2 – Francja

3 – Włochy

4 – Niderlandy

5 – Szwecja

6 – Belgia

7 – Węgry

8 – Czechy

9 – Hiszpania

11 – Zjednoczone Królestwo

12 – Austria

13 – Luksemburg

17 – Finlandia

18 – Dania

20 – Polska

21 – Portugalia

23 – Grecja

24 – Irlandia

26 – Słowenia

27 – Słowacja

29 – Estonia

32 – Łotwa

36 – Litwa

49 – Cypr

50 – Malta”;

4) w załączniku nr 11 „Wzory wyciągów ze świadectwa homologacji typu pojazdu” przypis(14) otrzymuje brzmienie:

14) W pozycji nr 50 należy podać dane niezbędne do rejestracji pojazdu:

– rodzaj,

– podrodzaj (o ile dotyczy),

– rok produkcji,

– masa własna (w kg),

– dopuszczalna ładowność (w kg),

– liczba miejsc siedzących,

– największy dopuszczalny nacisk osi (w kN),

– dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg).

Ponadto w punkcie tym można umieszczać wszystkie inne informacje dodatkowe, uznane za istotne przez producenta pojazdu.”;

5) w załączniku nr 13 „Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu” w tabeli pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 WARSZAWA

– do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według dyrektyw(*) 97/24/WE (C8, C9, C10, C11), 93/14/EWG, 93/30/EWG, 93/33/EWG, 93/32/EWG oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie;

 

– do badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu według Regulaminów EKG ONZ nr 10, 14, 16, 26, 28, 62, 78 oraz prowadzenia kontroli zgodności produkcji w tym zakresie.”

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy Komisji 2005/30/WE z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniającej, w celu ich dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE i 2002/24/WE odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 106 z 27.04.2005).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400 i Nr 191, poz. 1410.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »