| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 listopada 2006 r.

w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 1541) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) sposób dokonywania proporcjonalnej redukcji ilości i wielkości, do których przysługuje pomoc;

2) wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy;

3) termin wykonywania czynności związanych z udzielaniem pomocy.

§ 2.
1. Pomoc, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą”, przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, jeżeli zostały spełnione warunki określone odpowiednio w:

1) art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. dotyczącego niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 180 z 4.07.2006, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1010/2006” – w przypadku pomocy, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy;

2) art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1010/2006 – w przypadku pomocy, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1010/2006 – w przypadku pomocy, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy.

2. Pomoc, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy, przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1010/2006, a pomieszczenia inwentarskie opróżniono z brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych po dniu 30 września 2005 r.

§ 3.
1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy, o której mowa w art. 13 ust. 2:

1) pkt 1 ustawy, są:

a) zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt, od których pochodzą jaja wylęgowe wymienione w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy, do księgi lub rejestru zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę lub rejestr tych zwierząt na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

b) kserokopie faktur potwierdzających zniszczenie jaj wylęgowych, potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem;

2) pkt 2 ustawy, są:

a) zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt, od których pochodzą jaja wylęgowe wymienione w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, do księgi lub rejestru zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę lub rejestr tych zwierząt na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

b) kserokopie faktur potwierdzających sprzedaż jaj wylęgowych do przetworzenia, potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem.

c) oświadczenie wnioskodawcy, że jaja wylęgowe sprzedane w celu przetworzenia pochodzą od kur mięsnych lub nieśnych;

3) pkt 3 ustawy, są:

a) zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt wymienionych w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy do księgi lub rejestru zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę lub rejestr tych zwierząt na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

b) zaświadczenie potwierdzające skrócenie czasu produkcji kur mięsnych, wystawione przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej i hodowlanej drobiu na podstawie przepisów oorganizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

c) zaświadczenie potwierdzające datę ponownego wprowadzenia ptaków do pomieszczenia inwentarskiego, w którym nastąpiło skrócenie czasu produkcji, wystawione przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej i hodowlanej drobiu na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

d) kserokopie faktur potwierdzających zakup piskląt kur mięsnych objętych wnioskiem o udzielenie pomocy, potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem,

e) kserokopie faktur potwierdzających sprzedaż kur mięsnych w celu uboju, potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem;

4) pkt 4 ustawy, są:

a) informacja, sporządzona na formularzu udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, zawierająca określenie:

– wielkości powierzchni pomieszczeń inwentarskich przeznaczonych do utrzymywania brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych,

– terminów, w których dokonano zasiedleń i opróżnień poszczególnych pomieszczeń inwentarskich brojlerami kurzymi lub indykami rzeźnymi w okresie od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2006 r.,

b) kserokopie świadectw zdrowia dla drobiu transportowanego z gospodarstwa do rzeźni określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1636) lub świadectw zdrowia dla zwierząt żywych przewożonych z gospodarstwa do rzeźni określonych w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), wydanych przez urzędowego lekarza weterynarii w okresie od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2006 r., potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem,

c) kserokopie faktur potwierdzających zakup piskląt brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych, objętych wnioskiem o udzielenie pomocy, potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem,

d) kserokopie faktur potwierdzających sprzedaż brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych w celu uboju, potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem własnoręcznym czytelnym podpisem.

2. Na żądanie Agencji Rynku Rolnego wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. d i e oraz pkt 4 lit. c i d.

§ 4.
1. Prezes Agencji Rynku Rolnego, po upływie terminu określonego w art. 14 ust. 1 ustawy, ustala sumę ogólnej ilości jaj wylęgowych, kur mięsnych oraz wielkości powierzchni pomieszczeń inwentarskich, wynikającą z wniosków złożonych na poszczególne rodzaje pomocy.

2. W przypadku wyrażenia w kilogramach ilości jaj wylęgowych, za które przysługują poszczególne rodzaje pomocy, uznaje się, że:

1) 1 kg jaj wylęgowych kur mięsnych jest równy 15,4 sztuk tych jaj;

2) 1 kg jaj wylęgowych kur nieśnych jest równy 17,5 sztuk tych jaj;

3) 1 kg jaj wylęgowych kaczych jest równy 11,6 sztuk tych jaj;

4) 1 kg jaj wylęgowych gęsich jest równy 5,3 sztuk tych jaj.

3. W przypadku wyrażenia w kilogramach ilości kur mięsnych, za które przysługuje pomoc, uznaje się, że średnia masa 1 sztuki jest równa 4 kg.

§ 5.
Wysokość pomocy dla poszczególnych wnioskodawców nalicza się jako:

1) iloczyn ilości jaj wylęgowych zniszczonych albo przetworzonych, za które przysługuje pomoc, oraz stawki pomocy wyrażonej w złotych za sztukę;

2) iloczyn ilości kur ubitych, za które przysługuje pomoc, oraz stawki pomocy wyrażonej w złotych za sztukę;

3) iloczyn wielkości powierzchni pomieszczenia inwentarskiego, przeznaczonego do utrzymywania brojlerów kurzych lub indyków rzeźnych, za które przysługuje pomoc, i liczby pełnych tygodni liczonych po upływie 3 tygodni nieprzetrzymywania żadnych ptaków w tym pomieszczeniu oraz stawki pomocy wyrażonej w złotych za metr kwadratowy tego pomieszczenia na tydzień.

§ 6.
1. W przypadku konieczności zastosowania redukcji, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, ilość jaj wylęgowych, ilość kur mięsnych lub wielkość powierzchni pomieszczeń inwentarskich, za które przysługuje pomoc danemu wnioskodawcy, stanowi iloczyn odpowiednio ilości jaj wylęgowych, ilości kur mięsnych lub wielkości powierzchni pomieszczeń inwentarskich, podanych w złożonym wniosku o udzielenie pomocy, oraz ilorazu odpowiednio ilości jaj wylęgowych, ilości kur mięsnych lub wielkości powierzchni pomieszczeń inwentarskich, określonych w załącznikach I, II, IV lub V do rozporządzenia nr 1010/2006, i sumy ogólnej odpowiednio ilości jaj wylęgowych, ilości kur mięsnych lub wielkości powierzchni pomieszczeń inwentarskich, ustalonej zgodnie z § 4 ust. 1.

2. W stosunku do ilości jaj wylęgowych, przy ustalaniu iloczynu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się ich ilości określone w załączniku II do rozporządzenia nr 1010/2006, z podziałem na:

1) 43 093 336 jaj wylęgowych kur mięsnych stad rodzicielskich;

2) 104 220 jaj wylęgowych kur mięsnych stad prarodzicielskich;

3) 21 396 450 jaj wylęgowych kur nieśnych.

3. W przypadku gdy liczba wyrażająca ilość jaj wylęgowych, ilość kur mięsnych lub wielkość powierzchni pomieszczeń inwentarskich, za które przysługuje pomoc danemu wnioskodawcy, jest wyrażona liczbą inną niż liczba całkowita, liczbę tę zaokrągla się:

1) w górę – do pełnych sztuk lub metrów kwadratowych, jeżeli wartość po przecinku wynosi 0,50 i więcej;

2) w dół – do pełnych sztuk lub metrów kwadratowych, jeżeli wartość po przecinku wynosi mniej niż 0,50.

§ 7.
Prezes Agencji Rynku Rolnego powiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, o wysokości naliczonej pomocy i wypłaca ją na rachunek wnioskodawcy w terminie określonym w art. 10 rozporządzenia nr 1010/2006.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »