| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 55, poz. 490) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusze i pracownicy zakładu karnego pełniący służbę lub zatrudnieni w celu udzielania osadzonym świadczeń zdrowotnych stanowią personel więziennego zakładu opieki zdrowotnej i w zakresie wykonywania zawodu medycznego podlegają jego kierownikowi.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do obowiązków kierownika więziennego zakładu opieki zdrowotnej należy w szczególności:

1) niezwłoczne zapoznanie się z dokumentacją medyczną każdego przetransportowanego osadzonego,

2) organizowanie i sprawowanie nadzoru sanitarnego, w szczególności poprzez przeprowadzanie, co najmniej raz na kwartał, kontroli pomieszczeń zakładu karnego w zakresie obowiązujących wymagań sanitarnohigienicznych i przedłożenie protokołu kontroli dyrektorowi zakładu karnego,

3) niezwłoczne powiadamianie dyrektora zakładu karnego, w szczególności o:

a) odmowie poddania się przez osadzonego badaniom określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)) i wydanych na jego podstawie przepisach,

b) zgonie spowodowanym chorobą zakaźną wymienioną w wykazie ustalonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, powodującym obowiązek natychmiastowego usunięcia zwłok osoby zmarłej i pochowania ich w ciągu 24 godzin od chwili zgonu,

4) ustalenie, w porozumieniu z kierownikiem apteki zakładowej zaopatrującej zakład opieki zdrowotnej:

a) normatywów bieżących zapasów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 65, poz. 608),

b) składu zestawu przeciwwstrząsowego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 204, poz. 1509),

5) sporządzanie miesięcznych planów dyżurów lekarskich lub pielęgniarskich.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szczegółowy zakres obowiązków osób, o których mowa w ust. 1, określa kierownik więziennego zakładu opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Kierownik więziennego zakładu opieki zdrowotnej w porozumieniu z kierownikiem działu terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uwzględniając zadania w zakresie oddziaływań penitencjarnych i specjalistycznych, wyznacza lekarza i pielęgniarkę lub pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym oddziale oraz określa szczegółowy zakres ich obowiązków.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Kontrolę działalności więziennych zakładów opieki zdrowotnej planuje się, zarządza, przeprowadza i dokumentuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 151, poz. 1470).

2. Działalność więziennego zakładu opieki zdrowotnej podlega kontroli zewnętrznej, wykonywanej – nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy – przez naczelnych lekarzy właściwych okręgowych inspektoratów Służby Więziennej oraz kierowników właściwych aptek zakładowych – okręgowych.

3. W sytuacji uzasadnionej zakresem zadań statutowych, realizowanych przez więzienny zakład opieki zdrowotnej, dyrektor okręgowy Służby Więziennej – na wniosek naczelnego lekarza okręgowego inspektoratu Służby Więziennej – może powołać zespół do przeprowadzenia kontroli więziennego zakładu opieki zdrowotnej, wyznaczając do jego składu funkcjonariuszy i pracowników mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Kontrole działalności więziennych zakładów opieki zdrowotnej wykonują też funkcjonariusze i pracownicy Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

5. Kontrole działalności apteki zakładowej – okręgowej zarządza, nie rzadziej niż raz na trzy lata, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

6. Jeden egzemplarz protokołu kontroli więziennego zakładu opieki zdrowotnej i apteki zakładowej – okręgowej oraz zawiadomienia o sposobie wykonania poleceń, zaleceń bądź wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania przesyła się do wiadomości Centralnego Zarządu Służby Więziennej i właściwego okręgowego inspektoratu Służby Więziennej.

7. Kontrola więziennego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności:

1) realizację zadań statutowych,

2) dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych udzielanych osadzonym, z uwzględnieniem praw pacjenta,

3) liczbę pracowników udzielających poszczególnych świadczeń oraz ich kwalifikacje,

4) wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie.

8. Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje prawo do:

1) wizytacji pomieszczeń więziennego zakładu opieki zdrowotnej.

2) żądania informacji i dokumentacji, w tym również dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej,

3) obserwowania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w pkt 2.

9. Czynności, o których mowa w ust. 8 pkt 3, mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny.”.

§ 2.
1. Dyrektor zakładu karnego, w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, dostosuje zatrudnienie i strukturę etatową zakładu karnego, zgodnie z § 5 ust. 1.

2. Kierownik więziennego zakładu opieki zdrowotnej, w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, określi szczegółowe zakresy obowiązków osób, o których mowa w § 5 ust. 5.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »