reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 4 stycznia 2007 r.

w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach:

a) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną,

b) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą satelitarną,

c) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą kablową,

d) udzielania koncesji na bezprzewodowe rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych, które nie wymaga rezerwacji częstotliwości,

e) zmiany koncesji, o której mowa w lit. a, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną stację nadawczą,

f) zmiany koncesji, o której mowa w lit. c, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną sieć kablową,

g) udzielania koncesji na kolejny okres,

h) cofania koncesji;

2) dane oraz dokumenty, które zawierają wnioski w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 lit. a–g;

3) wzory urzędowych formularzy stosowanych w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 lit. a–f.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji;

2) ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwościach uzyskania koncesji, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;

3) Krajowej Radzie – rozumie się przez to Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

4) Przewodniczącym Krajowej Rady – rozumie się przez to Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

§ 3.
Wniosek w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–f, składa się z urzędowych formularzy oraz załączonych dokumentów.
§ 4.
Ustala się następujące wzory formularzy:

1) wzór formularza „Informacje o podmiocie”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór formularza „Informacje programowe – rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną”, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór formularza „Informacje programowe – rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną”, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór formularza „Informacje programowe – rozpowszechnianie programu drogą kablową”, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór formularza „Informacje ekonomiczno-finansowe – rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną”, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór formularza „Informacje ekonomiczno-finansowe – rozpowszechnianie programu drogą kablową”, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wzór formularza „Informacje techniczne – rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną”, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) wzór formularza „Informacje techniczne – rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą satelitarną”, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) wzór formularza „Informacje techniczne – rozpowszechnianie programu drogą kablową”, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) wzór formularza „Rozszerzenie koncesji – rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną”, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) wzór formularza „Rozszerzenie koncesji – rozpowszechnianie programu drogą kablową”, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 5.
Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 7 oraz zawiera następujące dokumenty:

1) określające status prawny wnioskodawcy:

a) w przypadku osób prawnych będących spółkami handlowymi – statut lub umowę spółki wraz z wszystkimi zmianami,

b) w przypadku osób prawnych niebędących spółkami handlowymi – akt o utworzeniu tej osoby, statut,

c) w przypadku kościelnych osób prawnych lub związków wyznaniowych – właściwy dokument określający status prawny;

2) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika, że wnioskodawca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem;

3) w przypadku osób prawnych – dane osobowe członków organu zarządzającego, nadzorczego i kontrolnego wraz z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;

4) w przypadku osób prawnych będących spółkami handlowymi – dane dotyczące udziałowców lub akcjonariuszy:

a) listę udziałowców lub akcjonariuszy ze wskazaniem wielkości posiadanych przez nich udziałów lub akcji i rodzaju uprzywilejowania tych akcji.

b) informację o posiadanych udziałach lub akcjach w innych spółkach oraz członkostwie w organach innych spółek lub o posiadanych udziałach w innych podmiotach gospodarczych,

c) w przypadku osób fizycznych – ich obywatelstwo i miejsce stałego zamieszkania,

d) w przypadku osób prawnych – adres ich siedziby, a w przypadku posiadania przez osobę prawną ponad 10% udziałów (akcji) spółki będącej wnioskodawcą – dane osobowe członków organu zarządzającego, nadzorczego i kontrolnego tej osoby prawnej;

5) oświadczenie o realizacji zobowiązań wynikających z korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych;

6) dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące wnioskodawcy:

a) bilanse i rachunki wyników za ostatnie dwa lata kalendarzowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,

d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,

e) listę głównych wierzycieli z określeniem wysokości długu,

f) w przypadku osób prawnych – poświadczenie wpłaty kapitału i wyceny aportów rzeczowych sporządzone przez uprawnionych rzeczoznawców, dokumentujące ewentualne zmiany nieujęte w ostatnim aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego,

g) informacje o bazie technicznej, w przypadku jej posiadania, w szczególności wyciąg z księgi środków trwałych w zakresie sprzętu technicznego, akty własności, umowy dzierżawy, faktury zakupu;

7) dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące udziałowców (akcjonariuszy) posiadających ponad 10% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym wnioskodawcy będącego spółką handlową:

a) bilanse i rachunki wyników za ostatnie dwa lata kalendarzowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,

d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,

e) listę głównych wierzycieli z określeniem wysokości długu;

8) udokumentowaną specyfikację źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia:

a) w przypadku finansowania kapitałem własnym należy wskazać, czy kapitał będzie pochodził z nadwyżki finansowej, planowanego podniesienia wartości kapitału zakładowego czy planowanych dopłat do kapitału,

b) w przypadku finansowania z kredytów i pożyczek należy określić warunki spłaty i stopę procentową;

9) program inwestycyjny dotyczący planowanego przedsięwzięcia, z wyszczególnieniem typów sprzętu, jego wartości, czasu realizacji inwestycji wraz z oszacowaniem opłaty koncesyjnej;

10) mapkę z naniesioną lokalizacją stacji nadawczej;

11) wstępną zgodę właściciela obiektu lub władz lokalnych;

12) opis własnej, dzierżawionej lub planowanej bazy technicznej, w tym wyposażenia: emisyjnego, produkcyjnego, reporterskiego, informatycznego i oprogramowania, transmisji i dosytu programu oraz telekomunikacyjnego;

13) opis planów rozwojowych.

§ 6.
Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 3, 5, 7 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5.
§ 7.
Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą roz-siewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 8 i zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1–5, pkt 6 lit. a–d, f i g, pkt 8, 9, 12 i 13 oraz:

1) umowę wstępną lub list intencyjny na wynajem transpondera;

2) umowę wstępną z operatorem stacji dosyłowej.

§ 8.
Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 3, 5, 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 7.
§ 9.
Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą kablową składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 4, 6, 9 i zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1–5 oraz:

1) założenia programowe wynikające z zadań określonych w art. 1 ust. 1 ustawy i planowany sposób ich realizacji;

2) przewidywany tygodniowy program ramowy w pierwszym roku nadawania z opisem i określeniem gatunków poszczególnych audycji z podaniem godzin emisji i czasu ich trwania;

3) w przypadku programu wyspecjalizowanego – oznaczenie, które audycje są zaliczane przez wnioskodawcę do „specjalizacji”, oraz przewidywany procentowy udział audycji tworzących specjalizację w tygodniowym czasie nadawania programu – minimum 70% tygodniowego czasu nadawania;

4) udokumentowane informacje o posiadanych środkach finansowych, związanych z przedmiotem wniosku;

5) udokumentowane informacje o posiadanych udziałach kapitałowych w innych podmiotach gospodarczych;

6) bilans i rachunek wyników za ostatni rok kalendarzowy, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu – rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatni rok;

7) zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową;

8) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;

9) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych;

10) opis własnej, dzierżawionej lub planowanej bazy technicznej, w tym wyposażenia: emisyjnego, produkcyjnego, reporterskiego, informatycznego i oprogramowania, transmisji i dosyłu programu oraz telekomunikacyjnego;

11) dokument stwierdzający możliwość wykorzystania wnioskowanej sieci kablowej – potwierdzenie intencji zawarcia umowy na świadczenie usług emisyjnych przez operatora sieci kablowej bądź uwierzytelnioną kopię umowy na świadczenie takich usług;

12) opis planów rozwojowych.

§ 10.
Wniosek o udzielenie koncesji na bezprzewodowe rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych, które nie wymaga rezerwacji częstotliwości, składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 5, 8 i zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1–9, § 7 pkt 1 i 2 oraz:

1) listę programów, które wnioskodawca zamierza rozprowadzać;

2) dokumenty wskazujące, że rozprowadzanie programu nie będzie naruszało praw nadawcy programu;

3) opis własnej, dzierżawionej lub planowanej bazy technicznej.

§ 11.
Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną stację nadawczą, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 10 i zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5 i pkt 10–13 oraz:

1) dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące wnioskodawcy:

a) bilanse i rachunki wyników za ostatni rok kalendarzowy – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenie podatkowe za ostatni rok kalendarzowy, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,

d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,

e) listę głównych wierzycieli z określeniem wysokości długu,

f) w przypadku osób prawnych – poświadczenie wpłaty kapitału i wyceny aportów rzeczowych sporządzone przez uprawnionych rzeczoznawców, dokumentujące ewentualne zmiany nieujęte w ostatnim aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego,

g) informacje o bazie technicznej, w przypadku jej posiadania, w szczególności wyciąg z księgi środków trwałych w zakresie sprzętu technicznego, akty własności, umowy dzierżawy, faktury zakupu;

2) dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące udziałowców (akcjonariuszy) wnioskodawcy będącego spółką handlową, biorących udział w finansowaniu rozszerzenia działalności:

a) bilanse i rachunki wyników za ostatni rok kalendarzowy – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenie podatkowe za ostatni rok kalendarzowy, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych.

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,

d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,

e) listę głównych wierzycieli z określeniem wysokości długu;

3) założenia ekonomiczno-finansowe w zakresie wnioskowanego rozszerzenia zawierające:

a) specyfikację spodziewanych dodatkowych rocznych przychodów z tytułu planowanego zwiększenia zasięgu,

b) specyfikację dodatkowych rocznych kosztów koniecznych do poniesienia w związku z planowanym zwiększeniem zasięgu,

c) program inwestycyjny dotyczący wnioskowanego rozszerzenia działalności, z wyszczególnieniem typów sprzętu, jego wartości i czasu realizacji inwestycji oraz z uwzględnieniem opłaty koncesyjnej;

4) udokumentowaną specyfikację źródeł finansowania wnioskowanego rozszerzenia prowadzonej działalności – nakładów na realizację programu inwestycyjnego i kosztów początkowej działalności:

a) w przypadku finansowania kapitałem własnym – należy wskazać, czy kapitał będzie pochodził z nadwyżki finansowej, planowanego podniesienia wartości kapitału zakładowego, czy planowanych dopłat do kapitału,

b) w przypadku finansowania z kredytów i pożyczek należy określić warunki spłaty i stopę procentową.

§ 12.
Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. c, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną sieć kablową, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 11 oraz zawiera następujące dokumenty:

1) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;

2) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych;

3) zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową wnioskodawcy;

4) dokument stwierdzający możliwość wykorzystania wnioskowanej sieci kablowej – potwierdzenie intencji zawarcia umowy na świadczenie usług emisyjnych przez operatora sieci kablowej bądź uwierzytelnioną kopię umowy na świadczenie takich usług;

5) przedstawienie bazy technicznej umożliwiającej rozszerzenie nadawania programu o nowe sieci.

§ 13.
Wniosek o udzielenie koncesji na kolejny okres, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy, zawiera wskazanie koncesji, która wygasa.
§ 14.
1. Wnioskodawca będący osobą zagraniczną, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, składa dokumenty będące odpowiednikami dokumentów, o których mowa w § 5–12, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Jeżeli w kraju, w którym osoba zagraniczna ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do dokumentów osób zagranicznych, załączonych do wniosku składanego przez wnioskodawcę niebędącego osobą zagraniczną.

§ 15.
1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie.

2. Dokumenty powinny zawierać dane na dzień złożenia wniosku i być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ich złożenia.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

§ 16.
Wnioski w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i e, składa się w związku z ogłoszeniem.
§ 17.
1. Wnioski w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i e, pozostawia się bez rozpoznania w przypadkach:

1) złożenia wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu;

2) niezgodności wniosku z warunkami określonymi w ogłoszeniu w zakresie przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu lub warunków technicznych.

2. Lista wnioskodawców, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy, zawiera również informację o podmiotach, których wnioski pozostawiono bez rozpoznania z przyczyn, o których mowa w ust. 1.

§ 18.
1. W czasie trwania postępowania wnioskodawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Przewodniczącemu Krajowej Rady zmiany stanu faktycznego lub prawnego objętego wnioskiem.

2. W postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i e, zmiany wniosku, w części dotyczącej informacji programowych lub ekonomiczno-finansowych, dokonane w czasie trwania postępowania nie będą uwzględniane, jeżeli w postępowaniu rozpatrywane są wnioski złożone przez więcej niż jednego wnioskodawcę.

3. Za zmianę, o której mowa w ust. 2, uważa się również uzupełnienie wniosku polegające na złożeniu dokumentów brakujących w dniu złożenia wniosku.

§ 19.
W przypadku gdy w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i e, z oceny wniosków wyrażonych w uchwale Krajowej Rady wynikać będzie możliwość udzielenia lub zmiany koncesji więcej niż jednemu podmiotowi. Przewodniczący Krajowej Rady zarządza przetarg, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.2)).
§ 20.
1. W postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–g. Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej uchwałę Krajowej Rady w celu zajęcia stanowiska, w zakresie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję rozstrzygającą w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–g, po uprawomocnieniu się lub zaakceptowaniu przez wnioskodawcę postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydanego w trybie art. 37 ust. 3 ustawy.

§ 21.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy, do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną na kolejny okres, Przewodniczący Krajowej Rady niezwłocznie ogłasza możliwość uzyskania koncesji w zakresie objętym koncesją, która wygasa.
§ 22.
1. W przypadku wszczęcia postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. h, Przewodniczący Krajowej Rady kieruje do nadawcy wezwanie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.

2. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia koncesji oraz o cofnięciu koncesji, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Krajowej Rady.

§ 23.
Do postępowań, o których mowa w § 1 pkt 1, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 24.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: E. Kruk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 52, poz. 244, z 1995 r. Nr 129, poz. 628, z 1998 r. Nr 82, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 17, poz. 226 i Nr 81, poz. 919), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377 i Nr 220, poz. 1600).

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 4 stycznia 2007 r. (poz. 41)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama