reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 13 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych]

W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. poz. 41, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1:

– po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+,”,

– uchyla się lit. d,

– w lit. e tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– polegającej na rozszerzeniu koncesji, o której mowa w lit. a, o kolejną stację nadawczą w celu rozpowszechniania programu w sposób analogowy lub o obszar wykorzystania częstotliwości w celu rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T,”,

– w lit. e po tiret drugim dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

„– polegającej na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego, o której mowa w lit. a tiret pierwsze i lit. aa–c, o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+ lub o obszar wykorzystania częstotliwości w celu rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DAB+,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dane oraz dokumenty, które zawierają wnioski w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 lit. a–c i e–g;”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wzory urzędowych formularzy stosowanych w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 lit. a–c i e–f.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wniosek w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–c i e–f, składa się z urzędowych formularzy oraz załączonych dokumentów.”;

3) w § 4:

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) wzór formularza „Informacje ekonomiczno-finansowe – rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+”, stanowiący załącznik nr 5a do rozporządzenia;”,

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) wzór formularza „Rozszerzenie koncesji – rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+”, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.”;

4) w § 5:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku osób prawnych lub osobowych spółek handlowych – imiona i nazwiska członków organu zarządzającego, nadzorczego i kontrolnego wraz z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;”,

c) w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w przypadku osób prawnych – siedziba i adres, a w przypadku posiadania przez osobę prawną ponad 10% udziałów, akcji lub wkładów spółki będącej wnioskodawcą – imiona i nazwiska członków organu zarządzającego, nadzorczego i kontrolnego tej osoby prawnej;”,

d) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244) za ostatnie dwa lata – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach – roczne zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,”,

e) w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatnie dwa lata – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach – roczne zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,”;

5) § 6a otrzymuje brzmienie:

„§ 6a. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3–9 i 12–14.”;

6) § 6b otrzymuje brzmienie:

„§ 6b. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3–9 i 12–14.”;

7) po § 6b dodaje się § 6c w brzmieniu:

„§ 6c. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+ składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2 i 5a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3–5, 8 lit. a–c, 8a, 9 i 14 oraz:

1) dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące wnioskodawcy:

a) sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach – roczne zeznania podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,

d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych;

2) dokumenty ekonomiczno-finansowe dotyczące udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników wnioskodawcy będącego spółką handlową, biorących udział w finansowaniu przedsięwzięcia:

a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach – roczne zeznania podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych,

c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,

d) aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.”;

8) w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5 i 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3–5, pkt 6 lit. a–d i g, pkt 8–9 i 12–14 oraz:”;

9) w § 8:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3–5, pkt 6 lit. a–d i g, pkt 8–9 i 12–14 oraz:”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli planowany program ma zawierać wyłącznie autopromocję lub wyłącznie telesprzedaż, wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 5 i 8 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3–5, pkt 6 lit. a–d i g, pkt 8–9, 12 i 13 oraz:”;

10) w § 9 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 6, 9 i zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1, 3–5 oraz:”;

11) uchyla się § 9a;

12) w § 11:

a) w pkt 1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach – roczne zeznania podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,”,

– uchyla się lit. g,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach – roczne zeznania podatkowe za ostatni rok, wraz z dowodem złożenia przewidzianym właściwymi przepisami,”;

13) po § 11a dodaje się § 11b w brzmieniu:

„§ 11b. Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. aa–c, polegającej na rozszerzeniu koncesji o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DAB+ lub o obszar wykorzystania częstotliwości w celu rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DAB+, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 12 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5 i 14 oraz § 11 pkt 1 lit. a–d, pkt 2 lit. a–d, pkt 3–5.”;

14) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wnioski w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, aa i e, składa się w związku z ogłoszeniem.”;

15) w § 17 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wnioski w postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, aa i e, pozostawia się bez rozpoznania w przypadkach:”;

16) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, aa i e, zmiany wniosku, w części dotyczącej informacji programowych, dokonane w czasie trwania postępowania, nie będą uwzględniane, jeżeli w postępowaniu rozpatrywane są wnioski złożone przez więcej niż jednego wnioskodawcę.”;

17) uchyla się § 19;

18) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W postępowaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–c i e–g, Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej uchwałę Krajowej Rady w celu zajęcia stanowiska, w zakresie określonym w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy.”,

b) uchyla się ust. 2;

19) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

20) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

21) dodaje się załącznik nr 5a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

22) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

23) dodaje się załącznik nr 12 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Postępowania w toku]

Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. poz. 161 i 762, z 2009 r. poz. 204, 561 i 1260, z 2010 r. poz. 782 i 1187, z 2012 r. poz. 1443 oraz z 2018 r. poz. 83.

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJE O PODMIOCIE]

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 22)

Załącznik nr 1

WZÓR – INFORMACJE O PODMIOCIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE – ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMU DROGĄ ROZSIEWCZĄ NAZIEMNĄ W SPOSÓB ANALOGOWY LUB CYFROWY W STANDARDZIE DVB-T LUB DROGĄ ROZSIEWCZĄ SATELITARNĄ]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE – ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMU DROGĄ ROZSIEWCZĄ NAZIEMNĄ W SPOSÓB ANALOGOWY LUB CYFROWY W STANDARDZIE DVB-T LUB DROGĄ ROZSIEWCZĄ SATELITARNĄ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE – ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMU RADIOFONICZNEGO DROGĄ ROZSIEWCZĄ NAZIEMNĄ W SPOSÓB CYFROWY W STANDARDZIE DAB+]

Załącznik nr 3

WZÓR – INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE – ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMU RADIOFONICZNEGO DROGĄ ROZSIEWCZĄ NAZIEMNĄ W SPOSÓB CYFROWY W STANDARDZIE DAB+

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – ROZSZERZENIE KONCESJI – ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMU DROGĄ ROZSIEWCZĄ NAZIEMNĄ W SPOSÓB ANALOGOWY LUB SPOSÓB CYFROWY W STANDARDZIE DVB-T]

Załącznik nr 4

WZÓR – ROZSZERZENIE KONCESJI – ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMU DROGĄ ROZSIEWCZĄ NAZIEMNĄ W SPOSÓB ANALOGOWY LUB SPOSÓB CYFROWY W STANDARDZIE DVB-T

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – ROZSZERZENIE KONCESJI – ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMU RADIOFONICZNEGO DROGĄ ROZSIEWCZĄ NAZIEMNĄ W SPOSÓB CYFROWY W STANDARDZIE DAB+]

Załącznik nr 5

WZÓR – ROZSZERZENIE KONCESJI – ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMU RADIOFONICZNEGO DROGĄ ROZSIEWCZĄ NAZIEMNĄ W SPOSÓB CYFROWY W STANDARDZIE DAB+

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama