reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 10 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 5, poz. 41 oraz z 2008 r. Nr 27, poz. 161 i Nr 118, poz. 762) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną:

– w sposób analogowy,

– w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T,”,

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H,”,

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) zmiany koncesji, o której mowa w lit. a, polegającej na rozszerzeniu koncesji o kolejną stację nadawczą w celu rozpowszechniania programu w sposób analogowy lub o obszar wykorzystania częstotliwości w celu rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy,”;

2) w § 4:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wzór formularza „Informacje programowe – rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H”, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wzór formularza „Informacje ekonomiczno-finansowe – rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H”, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wzór formularza „Informacje techniczne – udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy”, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;”,

d) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) wzór formularza „Informacje techniczne – udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy”, stanowiący załącznik nr 7a do rozporządzenia;”,

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) wzór formularza „Rozszerzenie koncesji – rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T”, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;”;

3) w § 5:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 7 oraz zawiera następujące dokumenty:”,

b) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) za ostatnie dwa lata – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora, albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,”,

c) w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatnie dwa lata – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora, albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnienie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy składa się na formularzach określonych w § 4 pkt 1, 3, 5, 7 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5.”;

5) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego lub telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 2, 5, 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1–9, pkt 12 i 13.”;

6) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych lub telewizyjnych drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H, składa się z formularzy określonych w § 4 pkt 1, 4, 6, 7a oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 1–5 i § 9 pkt 1–10 i 12.”;

7) w § 11:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, polegającą na rozszerzeniu koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób analogowy o kolejną stację nadawczą, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 7 i 10 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5 i pkt 10–13 oraz:”,

b) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora, albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,”,

c) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawozdania finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości za ostatni rok – w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora, albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,”;

8) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Wniosek o zmianę koncesji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, polegającą na rozszerzeniu koncesji o przyznanie prawa do rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T, składa się z formularza określonego w § 4 pkt 7a i 10 oraz zawiera dokumenty wskazane w § 5 pkt 5, pkt 12 i 13 oraz § 11.”;

9) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

14) dodaje się załącznik nr 7a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

15) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do postępowań w sprawach o udzielenie koncesji oraz postępowań w sprawach o zmianę koncesji wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 10 lutego 2009 r. (poz. 204)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama