REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 7 poz. 47

USTAWA

z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. Nr 107, poz. 687) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do dnia udostępnienia akcji osobom trzecim przychodami Spółki są także dotacje podmiotowe z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Spółki, związanej z realizacją celów, o których mowa wart. 1.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4–8 w brzmieniu:

„4. Spółka składa wniosek do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o udzielenie dotacji, wskazując szczegółowo zadania służące realizacji celów, o których mowa w art. 1, kwotę dotacji, o jaką wnosi Spółka, oraz szczegółowe uzasadnienie.

5. Dotacja nie może przewyższać różnicy pomiędzy koniecznymi, rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Spółkę na realizację celów, o których mowa w art. 1, a przychodami z tego tytułu.

6. Spółka jest obowiązana do:

1) prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności związanej z realizacją celów określonych w art. 1 oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod oraz

2) jasnego określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1)), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów, o których mowa w pkt 1, oraz

3) składania sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji zadań objętych dotacją i wykorzystania dotacji.

7. Spółka przedstawia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa rozliczenie z otrzymanej dotacji.

8. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności rzeczywiste koszty ponoszone przez Spółkę na cele określone w art. 1 i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)), chyba że ustawa stanowi inaczej.”;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ustala, w imieniu Skarbu Państwa, treść statutu Spółki.

2. Statut Spółki określa część kapitału własnego tworzącego kapitał zakładowy oraz część kapitału własnego tworzącego kapitał zapasowy.”;

4) w art. 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przed udostępnieniem akcji minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zarządzi przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej i prawnej Spółki, stosując odpowiednio przepisy art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.3)).”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W Walnym Zgromadzeniu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa i wykonuje wszelkie prawa z akcji Spółki w taki sposób, aby nie zagrażało to zdolności Spółki do wykonywania zadań określonych w art. 1.”;

5) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Programowa Polskiej Agencji Prasowej S.A., na wniosek organów Spółki lub z własnej inicjatywy, zajmuje stanowiska oraz wyraża opinie w sprawach realizacji zadań przez Spółkę i jej organy.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-01-17
  • Data wejścia w życie: 2007-02-01
  • Data obowiązywania: 2007-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA