| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób:

a) tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez handlowców i producentów oraz ustalania ich ilości, w tym również przez producentów paliw wytwarzających te paliwa poprzez procesy mieszania paliw lub komponentów,

b) tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG) przez producentów i handlowców oraz ustalania ich ilości utrzymywanych w postaci benzyn silnikowych,

c) ustalania i tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez producentów i handlowców w przypadku zakończenia, zawieszenia lub zmiany zakresu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przywozu paliw, lub w zakresie przywozu ropy naftowej w danym roku kalendarzowym;

2) procentowy udział zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw tworzonych w zakresie poszczególnych grup paliw ciekłych, które mogą być utrzymywane w postaci ropy naftowej;

3) rodzaje dokumentów potwierdzających wyłączenia z obowiązku tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;

4) sytuacje, w których producent i handlowiec mogą wystąpić do ministra właściwego do spraw gospodarki o zezwolenie na czasową zamianę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw tworzonych w zakresie paliw ciekłych w grupach innych niż były tworzone;

5) sytuacje, w których producent i handlowiec mogą wystąpić do ministra właściwego do spraw gospodarki o zezwolenie na czasowe niepowiększanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

§ 2.
1. Producenci i handlowcy tworzą zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, zwane dalej „zapasami”, ustalając ich ilość na dany rok kalendarzowy na podstawie wielkości produkcji paliw lub przywozu paliw i ropy naftowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 2–8:

1) w przypadku ropy naftowej – minimalną wielkość zapasów oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

ZOr

– minimalną wielkość zapasów obowiązkowych ropy naftowej, wyrażoną w jednostkach wagowych;

P

– wielkość przywozu ropy naftowej wyrażoną w jednostkach wagowych;

G

– ilość ropy naftowej, wykorzystanej do produkcji paliw ciekłych, biopaliw ciekłych oraz gazu płynnego (LPG), wyrażoną w jednostkach wagowych;

O

– uprawnione odliczenia, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej „ustawą”, wyrażone w jednostkach wagowych;

R

– liczbę dni w danym roku kalendarzowym;

H

– wielkość zapasów wyrażoną w dniach średniego dziennego przywozu ropy naftowej, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy;

W

– współczynnik średniego poziomu zapasów tworzonych przez producentów i handlowców na poczet zapasów niedostępnych z przyczyn technicznych i ubytków podczas przemieszczania zapasów; współczynnik ten ustala się na poziomie 1,1;

 

2) ilość ropy naftowej, oznaczonej symbolem „G”, o której mowa w pkt 1, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

P

– wielkość przywozu ropy naftowej, wyrażoną w jednostkach wagowych;

U

– współczynnik uzysku paliw należących do grup produktów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, z przerobionej przez poszczególnych producentów w roku poprzednim ropy naftowej;

 

3) w przypadku paliw – minimalną wielkość zapasów oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

ZOp

– minimalną wielkość zapasów paliw, wyrażoną w jednostkach objętościowych, w temperaturze referencyjnej 15 °C (288 °K);

P

– wielkość produkcji i przywozu paliw, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych (Dz. U. Nr 81, poz. 546), wyrażoną w jednostkach objętościowych, w temperaturze referencyjnej 15 °C (288 °K);

O

– uprawnione odliczenia, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy, wyrażone w jednostkach objętościowych, w temperaturze referencyjnej 15 °C (288 °K);

R

– liczbę dni w danym roku kalendarzowym;

H

– wielkość zapasów, wyrażoną w dniach średniej dziennej produkcji lub przywozu paliw, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy;

W

– współczynnik średniego poziomu zapasów tworzonych przez producentów i handlowców na poczet zapasów niedostępnych z przyczyn technicznych i ubytków podczas przemieszczania zapasów; współczynnik ten ustala się na poziomie 1,1;

 

2. Producent dokonuje obliczeń wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej, stosując we wzorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, własne współczynniki uzysku paliw z roku poprzedniego.

3. Handlowiec przywożący ropę naftową na rzecz producenta dokonuje obliczeń wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej, stosując we wzorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, współczynniki uzysku paliw producenta, na rzecz którego dokonuje przywozu ropy naftowej, z roku poprzedniego.

4. Producent przekazuje niezwłocznie pisemne oświadczenie o poziomie współczynnika uzysku paliw z roku poprzedniego handlowcom przywożącym ropę naftową na jego rzecz.

5. Do wielkości produkcji, o której mowa w ust. 1, wlicza się paliwa silnikowe i oleje opałowe wytworzone w drodze mieszania paliw lub komponentów paliwowych.

6. Do wielkości produkcji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się ilości paliw lub półproduktów, sprowadzonych przez producenta w ramach przywozu i wykorzystanych przez tego producenta w procesie wytwarzania paliw, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych, o ile producent ten odrębnie uwzględnił sprowadzone ilości paliw lub półproduktów w wyliczeniach, o których mowa w ust. 1.

7. Wielkością importu lub eksportu jest ilość paliwa i ropy naftowej określona w zgłoszeniach celnych, o których mowa w przepisach celnych.

8. Wielkością przywozu lub wywozu jest ilość ropy naftowej i paliw określona w dokumentach dotyczących przemieszczania lub ewidencjonowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, określona w przepisach o podatku akcyzowym, a w szczególności:

1) administracyjnym dokumencie towarzyszącym;

2) uproszczonym dokumencie towarzyszącym;

3) dokumencie handlowym;

4) fakturze;

5) deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC-3);

6) informacji o podatku akcyzowym od paliw silnikowych (AKC-3/D) oraz informacji o podatku akcyzowym od olejów opałowych (AKC-3/I);

7) deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);

8) ewidencji administracyjnych dokumentów towarzyszących;

9) ewidencji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

§ 3.
1. Producent wytwarzający paliwa ciekłe poprzez procesy mieszania tych paliw tworzy zapasy w ilościach, dla których podstawę naliczenia stanowi suma wielkości przywozu paliwa lub półproduktów oraz wielkości dodatków zużytych w procesie uszlachetniania i mieszania, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Producent wytwarzający paliwa poprzez przerób ropy naftowej, będący równocześnie handlowcem, tworzy zapasy w postaci:

1) ropy naftowej – od ilości sprowadzonej ropy naftowej, pomniejszonej o masę frakcji wykorzystanych jako surowiec do produkcji paliw, zgodnie z własnym współczynnikiem uzysku paliw;

2) paliw – od ilości paliw wyprodukowanych z ropy naftowej sprowadzonej w ramach przywozu oraz od ilości paliw sprowadzonych w ramach przywozu – w ilościach obliczonych zgodnie z wzorami, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

3. Producent paliw, wytwarzający je poprzez procesy mieszania paliw lub ich komponentów, od których poprzedni krajowy producent lub handlowiec tworzy zapasy, tworzą zapasy, dla których podstawą naliczenia jest różnica między ilością produktu końcowego i tej ilości paliw, od której zapasy już tworzy poprzedni producent lub handlowiec.

4. Podstawą naliczenia zapasów, o których mowa w ust. 3, jest oświadczenie producenta lub handlowca przekazane producentowi, który przeznacza nabyte paliwa lub ich komponenty do dalszego przerobu.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres producenta lub handlowca;

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numer identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy paliwa ciekłego;

3) ilość odsprzedanej ropy naftowej lub paliw, od której producent lub handlowiec dokonujący odsprzedaży paliw utworzy zapasy;

4) zobowiązanie do utworzenia zapasów od ilości paliw lub komponentów odsprzedanych w celu dalszego ich przerobu.

§ 4.
1. Producenci i handlowcy tworzą zapasy obowiązkowe gazu płynnego (LPG), ustalając ich ilość na dany rok kalendarzowy na podstawie wielkości produkcji gazu płynnego (LPG) lub jego przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym;

w przypadku gazu płynnego (LPG) – minimalną wielkość zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG) oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

ZOLPG

– minimalną wielkość zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG), wyrażoną w jednostkach wagowych;

P

– wielkość produkcji i przywozu gazu płynnego (LPG), o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych, wyrażoną w jednostkach wagowych;

O

– uprawnione odliczenia, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy, wyrażone w jednostkach wagowych;

R

– liczbę dni w danym roku kalendarzowym;

H

– wielkość zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG), wyrażoną w dniach średniej dziennej produkcji lub przywozu gazu płynnego (LPG), zgodnie z art. 71 ust. 5 ustawy;

W

– współczynnik średniego poziomu zapasów tworzonych przez producentów i handlowców na poczet zapasów niedostępnych z przyczyn technicznych i ubytków podczas przemieszczania zapasów; współczynnik ten ustala się na poziomie 1,1.

 

2. Przepisy § 2 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG).

§ 5.
1. Dopuszcza się możliwość tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG) w postaci benzyn silnikowych, dokonując przeliczenia wymaganej wielkości zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG) na benzynę, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Pb

– minimalną wymaganą wielkość zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG) utrzymywaną w postaci benzyny, wyrażoną w jednostkach wagowych;

PLPG

– wielkość zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG), obliczoną zgodnie z § 4 ust. 1, wyrażoną w jednostkach wagowych;

Qb

– średnią wartość opałową benzyn wynoszącą 29 M J/litr;

QLPB

– średnią wartość opałową gazu płynnego (LPG) wynoszącą 19,90 MJ/litr.

 

2. Obliczoną wielkość zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG) utrzymywaną w postaci benzyny, wyrażoną w jednostkach wagowych, należy przeliczyć na jednostki objętościowe, w temperaturze referencyjnej 15°C (288°K).

§ 6.
Producent i handlowiec w przypadku:

1) zakończenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przywozu paliw lub w zakresie przywozu ropy naftowej, w danym roku kalendarzowym utrzymują wymaganą ilość zapasów do dnia wykreślenia z rejestru producentów i handlowców;

2) zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przywozu paliw lub w zakresie przywozu ropy naftowej, w danym roku kalendarzowym utrzymują wymaganą ilość zapasów;

3) zmiany zakresu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przywozu paliw lub w zakresie przywozu ropy naftowej, polegającej na rozpoczęciu wprowadzania na rynek krajowy w danym roku kalendarzowym nowych rodzajów paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów – tworzą i powiększają zapasy w sposób określony w § 13 ust. 1 pkt 3.

§ 7.
1. Procentowy udział zapasów poszczególnych grup paliw ciekłych, które mogą być utrzymywane w postaci ropy naftowej i półproduktów jej rafinacji, nie może przekraczać:

1) dla paliw, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy, od dnia:

a) 1 stycznia 2007 r. – 55 % całkowitej ilości zapasów tych paliw,

b) 1 stycznia 2011 r. – 50 % całkowitej ilości zapasów tych paliw;

2) dla paliw, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, od dnia:

a) 1 stycznia 2007 r. – 80 % całkowitej ilości zapasów tych paliw,

b) 1 stycznia 2008 r. – 75 % całkowitej ilości zapasów tych paliw.

2. Półprodukty rafinacji ropy naftowej przeznaczone do wytworzenia produktów gotowych, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 3, znajdujące się w końcowym etapie procesu produkcyjnego, przed procesem uszlachetniania, komponowania, barwienia i znakowania, zalicza się do produktów gotowych.

§ 8.
1. Dokumentem potwierdzającym wyłączenia, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 5 ustawy, jest oświadczenie złożone przez nabywcę na dokumencie dostawy (kwicie bunkrowym), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić dokument potwierdzający wyłączenie z obowiązku tworzenia zapasów od produkcji i przywozu paliw przeznaczonych do napędu statków morskich tylko wtedy, gdy zawiera co najmniej następujące informacje:

1) nazwę i adres dostawcy paliwa;

2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numer identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy paliwa ciekłego;

3) datę dostawy paliwa;

4) miejsce dostawy paliwa;

5) nazwę zaopatrywanej jednostki pływającej, jej numer nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (numer IMO) oraz banderę;

6) dane identyfikacyjne środka transportu, którym dokonano dostawy paliw;

7) rodzaj i ilość dostarczanego paliwa;

8) podpis osoby dostarczającej paliwo w imieniu dostawcy;

9) podpis osoby przyjmującej paliwo w imieniu podmiotu posiadającego jednostkę pływającą.

§ 9.
Zapasy mogą być tworzone i utrzymywane zamiennie w grupach paliw, o których mowa w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych.
§ 10.
Producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy w miejscach gwarantujących ich dostępność w przypadku interwencyjnego ich uwalniania.
§ 11.
1. Producent i handlowiec obowiązani do tworzenia zapasów mogą wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o zezwolenie na zamianę utrzymywanych zapasów w grupach produktów innych niż były tworzone, w przypadku:

1) trwałego zaprzestania produkcji lub przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednego z paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów, w roku, w którym zaprzestał produkcji lub przywozu tych paliw, oraz w roku kalendarzowym następującym po tym roku;

2) nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających producentowi lub przywożącemu utrzymywanie zapasów w grupach, zgodnie ze strukturą produkcji lub przywozu paliw, jakie dany producent lub handlowiec zrealizował w roku poprzednim.

2. Czasowa zamiana utrzymywanych zapasów, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć wyłącznie zapasów tworzonych z paliw, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 3.

§ 12.
Producent i handlowiec obowiązani do tworzenia zapasów mogą wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o zezwolenie na czasowe niepowiększanie zapasów, w przypadku wystąpienia:

1) u producenta awarii instalacji uniemożliwiającej przerób ropy naftowej przez okres nie krótszy niż 10 dni;

2) zdarzeń losowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających wypełnienie obowiązku;

3) braków ropy naftowej i paliw na światowym rynku naftowym, które uniemożliwiają wypełnienie obowiązku tworzenia zapasów.

§ 13.
1. Producenci i handlowcy:

1) dostosowują do dnia 30 czerwca każdego roku ilość utrzymywanych zapasów do poziomu wynikającego z obliczeń wykonywanych zgodnie z § 2 oraz liczby dni obowiązujących na koniec roku poprzedniego, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) powiększają corocznie zapasy do wielkości wymaganych na koniec każdego roku, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 71 ust. 4 i 5 ustawy, poprzez ich systematyczne powiększanie w okresach kwartalnych, odpowiadające co najmniej 1/4 wymaganego przyrostu na dany rok;

3) w pierwszym roku wykonywania działalności gospodarczej tworzą zapasy w okresach kwartalnych według zadeklarowanych ilości, z tym że zapasy za dany kwartał nie mogą być mniejsze niż wynikałoby to z faktycznej ilości ropy naftowej lub paliw wprowadzonych na rynek krajowy w danym kwartale.

2. Wielkość zapasów utworzonych na koniec roku poprzedniego, w następnym roku kalendarzowym, może być pomniejszona w procesie dostosowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, tylko w przypadku, gdy pomniejszenie zapasów wynika z obliczeń dokonanych zgodnie z § 2 oraz nie narusza sposobu powiększania zapasów, określonych w ust. 1 pkt 2.

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do powiększania zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG) w okresach kwartalnych w 2007 r.

§ 14.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych (Dz. U. Nr 92, poz. 642 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 128).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

1)Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »