| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz. U. Nr 81, poz. 547) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 7,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wielkością przywozu lub wywozu jest ilość ropy naftowej lub paliw określona w zgłoszeniach celnych oraz w dokumentach dotyczących przemieszczania lub dokumentach dotyczących ewidencjonowania wyrobów akcyzowych, określonych w przepisach o podatku akcyzowym, w szczególności:

1) administracyjnym dokumencie towarzyszącym;

2) uproszczonym dokumencie towarzyszącym;

3) dokumencie handlowym;

4) fakturze;

5) deklaracji:

a) dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4 zh),

b) dla podatku akcyzowego od paliw silnikowych, z wyłączeniem gazu (AKC-4/D),

c) dla podatku akcyzowego od paliw opałowych (AKC-4/I),

d) uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U);

6) ewidencji:

a) administracyjnych dokumentów towarzyszących,

b) wyrobów akcyzowych.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis § 2 ust. 8 stosuje się odpowiednio do zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG).”;

3) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dokonując przeliczenia wymaganej wielkości zapasów obowiązkowych gazu płynnego na benzyny silnikowe, o którym mowa w ust. 2, należy do benzyn silnikowych stosować procentowy udział, o którym mowa w § 7 ust. 1.”;

4) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zmiany zakresu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przywozu paliw lub w zakresie przywozu ropy naftowej, polegającej na rozpoczęciu wprowadzania na rynek krajowy w danym roku kalendarzowym paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów, oznaczonych odrębnymi kodami CN lub PKWiU, niewprowadzanych na rynek krajowy przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym – tworzą i powiększają zapasy w sposób określony w § 13 ust. 1 pkt 3.”;

5) w § 7 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Producenci i handlowcy, obliczając ilości ropy naftowej utrzymywanej zamiennie za paliwa, mogą stosować maksymalne współczynniki uzysku paliw możliwe do uzyskania w instalacji producenta gwarantującego przerób zamiennie utrzymywanej ropy naftowej na paliwa, potwierdzone danymi technologicznymi dla danej instalacji uzyskanymi w roku poprzednim, z zastrzeżeniem, że łączna suma współczynników uzysków dla poszczególnych paliw nie może przekraczać 100 %.

4. Producenci i handlowcy aktualizują maksymalne współczynniki uzysku paliw oraz niezwłocznie dokonują korekty ilości zapasów ropy naftowej utrzymywanej zamiennie za paliwa, nie później niż do dnia 1 marca każdego roku.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Dokumentami potwierdzającymi wyłączenia, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 5 ustawy, są oświadczenia złożone przez:

1) nabywcę na dokumencie dostawy (kwicie bunkrowym), z zastrzeżeniem ust. 2;

2) dostawcę zaopatrującego bezpośrednio statki morskie w paliwo przeznaczone na bunkrowanie tych statków sprzedawcy tego paliwa, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może stanowić podstawę do wyłączenia z obowiązku tworzenia zapasów od produkcji i przywozu paliw przeznaczonych do napędu statków morskich tylko wtedy, gdy zawiera co najmniej informacje o:

1) nazwie i adresie dostawcy paliwa;

2) numerze identyfikacyjnym w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numerze identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy paliwa ciekłego;

3) dacie dostawy paliwa;

4) miejscu dostawy paliwa;

5) nazwie zaopatrywanej jednostki pływającej, jej numerze nadanym przez Międzynarodową Organizację Morską (numer IMO) oraz banderze;

6) danych identyfikacyjnych środka transportu, którym dokonano dostawy paliw;

7) rodzaju i ilości dostarczanego paliwa.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zawierać także podpis osoby:

1) dostarczającej paliwo w imieniu dostawcy;

2) przyjmującej paliwo w imieniu podmiotu posiadającego jednostkę pływającą.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić podstawę do wyłączenia z obowiązku tworzenia zapasów od produkcji i przywozu paliw przeznaczonych do napędu statków morskich tylko wtedy, gdy zawiera co najmniej informacje o:

1) nazwie i adresie dostawcy paliwa;

2) numerze identyfikacyjnym w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numerze identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy paliwa ciekłego;

3) nazwie i adresie sprzedawcy paliwa;

4) numerze identyfikacyjnym w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i numerze identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy paliwa ciekłego;

5) rodzaju i ilości zakupionego paliwa w okresie, którego dotyczy oświadczenie;

6) wykazie numerów i dat wystawienia dokumentów (kwitów bunkrowych) dostawy paliwa na statek potwierdzających, że zakupione paliwo zostało przeznaczone do bunkrowania statków.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać także podpis osoby dostarczającej paliwo w imieniu dostawcy. Oświadczenie to, za poprzedni rok kalendarzowy, należy składać do dnia 1 lutego następnego roku.”;

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producent i handlowiec obowiązani do tworzenia zapasów mogą wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o zezwolenie na zamianę utrzymywanych zapasów lub zapasów przewidzianych do utworzenia w grupach produktów innych niż były tworzone, w przypadku:

1) trwałego zaprzestania produkcji lub przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednego z paliw objętych obowiązkiem tworzenia zapasów w roku, w którym zaprzestał produkcji lub przywozu tych paliw, oraz w roku kalendarzowym następującym po tym roku;

2) katastrofy naturalnej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.2)), której skutki uniemożliwiają producentowi lub handlowcowi utrzymywanie zapasów w grupach, zgodnie ze strukturą produkcji lub przywozu paliw, jakie dany producent lub handlowiec zrealizował w roku poprzednim;

3) awarii instalacji służącej do przerobu, przesyłania lub magazynowania ropy naftowej lub produktów naftowych przez okres nie krótszy niż 10 dni, uniemożliwiającej producentowi lub handlowcowi utrzymywanie zapasów w grupach, zgodnie ze strukturą produkcji lub przywozu paliw, jakie dany producent lub handlowiec zrealizował w roku poprzednim;

4) czasowego ograniczenia dostępu do pojemności magazynowych na paliwo, którego zamienne utrzymywanie jest przedmiotem wniosku producenta lub handlowca, udokumentowanego korespondencją handlową z podmiotami świadczącymi usługi magazynowania ropy naftowej lub paliw;

5) ograniczenia produkcji lub przywozu paliwa, którego zamienne utrzymywanie jest przedmiotem wniosku producenta lub handlowca, w danym roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o minimum 75 %;

6) udokumentowanej konieczności przeprowadzenia przeglądu technicznego zbiornika lub rotacji paliw.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Producent i handlowiec obowiązani do tworzenia zapasów mogą wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o zezwolenie na czasowe niepowiększanie zapasów, w przypadku wystąpienia:

1) awarii instalacji służącej do przerobu, przesyłu lub magazynowania ropy naftowej lub produktów naftowych przez okres nie krótszy niż 10 dni, uniemożliwiającej producentowi lub handlowcowi powiększanie zapasów;

2) katastrofy naturalnej w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, której skutki czasowo uniemożliwiają producentowi lub handlowcowi powiększenie zapasów do wymaganych dla nich ilości.”;

9) w § 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w pierwszym roku wykonywania działalności gospodarczej tworzą zapasy w okresach miesięcznych według zadeklarowanych ilości, poprzez ich systematyczne powiększanie w okresach miesięcznych, odpowiadające co najmniej 1/12 wymaganego przyrostu, z tym że zapasy za dany miesiąc nie mogą być mniejsze niż wynikałoby to z faktycznej ilości ropy naftowej lub paliw wprowadzonych na rynek krajowy w danym miesiącu.”.

§ 2.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »