reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 8 sierpnia 2007 r.

w sprawie połączenia Instytutu Szkła i Ceramiki, Instytutu Materiałów Ogniotrwałych oraz Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 września 2007 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Szkła i Ceramiki z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000056377, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-76-26, utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Krzemianów, zmienionego uchwałą nr 546/54 Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Instytutu Technologii Krzemianów w Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki, zmienioną zarządzeniem nr 44/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 73/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniającym zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

2) Instytut Materiałów Ogniotrwałych z siedzibą w Gliwicach, numer identyfikacyjny REGON 000031101, numer identyfikacji podatkowej NIP 631-010-18-56, utworzony na podstawie uchwały nr 602/53 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie utworzenia Instytutu Materiałów Ogniotrwałych, zmienionej zarządzeniem nr 78/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą: Instytut Materiałów Ogniotrwałych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 132/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą: Instytut Materiałów Ogniotrwałych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

3) Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych z siedzibą w Opolu, numer identyfikacyjny REGON 000054786, numer identyfikacji podatkowej NIP 754-033-61-15, utworzony na podstawie uchwały nr 547/54 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych oraz zarządzenia nr 240 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, zmienionego zarządzeniem nr 11/Org Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie zmiany nazwy i dostosowania organizacji Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 351/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i dostosowania organizacji Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Materiałów Ogniotrwałych z siedzibą w Gliwicach oraz Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych z siedzibą w Opolu do Instytutu Szkła i Ceramiki z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Instytut Szkła i Ceramiki z siedzibą w Warszawie, do którego włączono jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, otrzymuje nazwę Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, zwany dalej „Instytutem”.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze przetwórstwa przemysłowego surowców niemetalicznych, w szczególności związanych z produkcją ceramiki, szkła, materiałów ogniotrwałych oraz mineralnych materiałów budowlanych, oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce;

2) prowadzenie prac związanych ze standaryzacją, normalizacją, certyfikacją oraz oceną jakości wyrobów oraz weryfikacja certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności posiadanych przez producentów;

3) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, dokonywanie analiz i ocen stanu i kierunków rozwoju techniki w zakresie działania, określonym w pkt 1;

4) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami i instytucjami;

5) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, ochrony własności patentowej oraz informacji naukowo-technicznej;

6) prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w zakresie działania określonym w pkt 1, w tym produkcji doświadczalnej i małoseryjnej aparatury i urządzeń, aparatury pomiarowo-regulacyjnej, ceramiki ogniotrwałej i specjalnej, spoiw i materiałów budowlanych.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych, sporządzonych na dzień 31 sierpnia 2007 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączanych jednostek w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były włączane jednostki, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planach rzeczowo-finansowych jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu według stanu realizacji planu na dzień 31 sierpnia 2007 r.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują systemy finansowo-księgowy oraz finansowo-płacowy, stosowane przez Instytut Szkła i Ceramiki przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama