reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 1 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „lnvest-Park” (Dz. U. Nr 153, poz. 1004, z 2000 r. Nr 62, poz. 727 oraz z 2005 r. Nr 81, poz. 713 i Nr 182, poz. 1533) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

Załącznik 1. [PLAN ROZWOJU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ "INVEST-PARK"]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 1 sierpnia 2007 r. (poz. 1035)

PLAN ROZWOJU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK”

I. Wstęp

Plan rozwoju strefy określa cele ustanowienia strefy oraz działania, środki techniczne i organizacyjne służące osiągnięciu tych celów, obowiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obowiązków.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” została ustanowiona w dniu 29 maja 1997 r. w regionie, który od wielu lat związany był z przemysłem węglowym. Likwidacja kopalń węgla spowodowała znaczny regres przemysłu maszynowego, elektronicznego i innych działających na potrzeby górnictwa, w wyniku czego nastąpił lawinowy przyrost bezrobocia.

Byłe województwo wałbrzyskie zakwalifikowane zostało do starych regionów przemysłowych, wymagających głębokiej restrukturyzacji, zagrożonych depresją społeczno-ekonomiczną o charakterze koniunkturalnym i strukturalnym. Dramatyczna redukcja miejsc pracy, również w innych schyłkowych, tradycyjnych branżach, spowodowała z kolei spadek realnych dochodów mieszkańców i potrzebę zwiększonych wydatków na pomoc społeczną.

W celu ożywienia gospodarczego i pobudzenia zainteresowania inwestowaniem w tym regionie oraz innych regionach, w których również zlokalizowane są podstrefy WSSE, w ciągu ostatnich lat zaangażowane zostały znaczne środki na poprawę infrastruktury technicznej. Konieczna jest dalsza przebudowa sieci dróg w miastach i ich okolicach. Ważnym czynnikiem decydującym również o rozwoju regionu jest budowa i modernizacja autostrad oraz dróg ekspresowych, których dobrze rozwinięta sieć może być istotnym impulsem przyciągającym inwestycje przemysłowe.

W celu jak najefektywniejszego wykorzystania instrumentu stref granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” były wielokrotnie zmieniane, a jej obszar działania został powiększony o tereny zlokalizowane w województwach: wielkopolskim, opolskim i lubuskim. Włączenie nowych terenów pozwoli na kontynuowanie działań w zakresie pozyskiwania inwestorów i zwiększy ofertę lokalizacyjną.

Ustanowienie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” było jednym z najważniejszych czynników rzutujących na możliwość osiągnięcia właściwego tempa transformacji gospodarczej regionu. Połączenie atrakcyjnych warunków dla inwestujących w strefie z istniejącymi zasobami rynku pracy i możliwościami rozwoju stwarza gwarancje uzyskania pożądanej dynamiki przemian gospodarczych.

II. Cele ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej

Rozwój gospodarczy regionu poprzez wdrażanie rozwiązań stymulujących optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich, infrastruktury technicznej i społecznej.

1. Cele strategiczne:

Zaktywizowanie gospodarcze regionu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, złagodzenie społecznych i ekonomicznych skutków restrukturyzacji przemysłu, poprzez utworzenie ok. 20 000 nowych miejsc pracy, zagospodarowanie infrastruktury technicznej.

2. Działania:

– promocja strefy w kraju i za granicą,

– preferowanie działalności w branżach wykorzystujących mocne strony regionu, zgodnie ze specjalizacją poszczególnych podstref,

– preferowanie działalności rozwijającej kooperację z przedsiębiorcami działającymi poza strefą,

– dywersyfikacja działalności gospodarczej na terenie strefy.

III. Infrastruktura techniczna

1. Podstrefa Wałbrzych

1.1. Obszar I

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany jest wodociągiem przesyłowym o średnicy 500 mm. Dla zagospodarowanej części podstrefy zapotrzebowanie na wodę jest w pełni pokryte. Dla niezagospodarowanego obszaru zapewnione są dostawy wody w ilości 1630 m3/24 h.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do biologicznej oczyszczalni ścieków w Świebodzicach.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzanie wód opadowych odbywa się kolektorami deszczowymi o średnicy 250 mm.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną odbywa się ze zlokalizowanej na terenie strefy stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/20 kV o mocy 70 MW. Moc tej stacji może być zwiększona do 120 MW. Rezerwa mocy wynosi ok. 30 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: W bezpośrednim sąsiedztwie strefy przebiega gazociąg średniego i podwyższonego ciśnienia. Odbiorcy mogą być zasilani z dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych l° o wydajności 25 tys. Nm3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez miasto Wałbrzych przebiegają:

– droga krajowa nr 35 relacji Wrocław – Golińsk (przejście graniczne),

– droga wojewódzka nr 374, która w Strzegomiu łączy się z drogą krajową nr 5 relacji Wrocław – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka (przejście graniczne). Droga krajowa nr 5 łączy się w miejscowości Kostomłoty z autostradą A4, a w Bolkowie z drogą krajową nr 3 relacji Szczecin – Jakuszyce (przejście graniczne),

– droga wojewódzka nr 381, która w Kłodzku łączy się z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne).

Wałbrzych położony jest przy linii kolejowej Wrocław – Jelenia Góra. Teren strefy jest obsługiwany przez stację Wałbrzych-Szczawienko.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Może istnieć potrzeba zwiększenia mocy stacji transformatorowo-rozdzielczej.

1.2. Obszar II

Obszar jest w pełni zagospodarowany. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

1.3. Obszar III

Woda: Teren nie jest uzbrojony w sieć wodociągową.

Kanalizacja sanitarna: Teren nie jest uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa: Teren nie jest uzbrojony w sieć kanalizacji deszczowej.

Energia elektryczna: Przez teren strefy przebiegają sieci elektroenergetyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy zlokalizowana jest stacja transformatorowo-rozdzielcza (GPZ), do której można będzie podłączyć zakłady firm lokujących się w strefie.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Przez teren strefy przebiega sieć gazu średniego ciśnienia. Stacja redukcyjno-pomiarowa l° umożliwia pobór gazu w ilości 15 tys. Nm3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez miasto Wałbrzych przebiegają:

– droga krajowa nr 35 relacji Wrocław – Golińsk (przejście graniczne),

– droga wojewódzka nr 374, która w Strzegomiu łączy się z drogą krajową nr 5 relacji Wrocław – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka (przejście graniczne). Droga krajowa nr 5 łączy się w miejscowości Kostomłoty z autostradą A4, a w Bolkowie z drogą krajową nr 3 relacji Szczecin – Jakuszyce (przejście graniczne),

– droga wojewódzka nr 381, która w Kłodzku łączy się z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne).

Wałbrzych położony jest przy linii kolejowej Wrocław – Jelenia Góra. Teren strefy jest obsługiwany przez stację Wałbrzych-Szczawienko.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa sieci wodociągowej,

– budowa kanalizacji sanitarnej,

– budowa kanalizacji deszczowej,

– budowa sieci gazowej,

– budowa sieci elektroenergetycznej,

– makroniwelacja terenów – ok. 23,5 ha.

2. Podstrefa Dzierżoniów

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej zlokalizowanej wzdłuż drogi wewnętrznej (wodociąg o średnicy 160 mm). Istnieje możliwość poboru wody miejskiej w ilości ok. 4–5 tys. m3/24 h.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków dwoma rozbudowywanymi kolektorami o średnicy 200 mm zlokalizowanymi wzdłuż drogi wewnętrznej.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzanie wód opadowych odbywać się będzie kolektorami deszczowymi o średnicy 250 mm poprowadzonymi wzdłuż drogi wewnętrznej i dwoma przebudowywanymi rowami melioracyjnymi.

Energia elektryczna: W pobliżu strefy znajduje się stacja transformatorowo-rozdzielcza (GPZ) zasilana dwoma liniami 110 kV. Dla zasilania strefy stacja zostanie zmodernizowana. Zapewni to – po wybudowaniu linii kablowych rozdzielczych o długości ok. 2 km – dodatkowe zasilanie w wysokości ok. 15 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: W bezpośrednim sąsiedztwie strefy przebiegają gazociągi wysokiego i średniego ciśnienia. Zasilanie strefy odbywa się z gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 315 mm przebiegającego wzdłuż ul. Ciepłowniczej. Po rozbudowie możliwości dostawy gazu wyniosą ok. 8 000 m3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez miasto Dzierżoniów przebiegają:

– droga wojewódzka nr 382 w kierunku Świdnicy i Ząbkowic Śląskich, gdzie łączy się z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne),

– droga wojewódzka nr 384, która w Strzegomiu łączy się z drogą krajową nr 5 prowadzącą w kierunku autostrady A4.

Do dróg tych istnieje bezpośredni dostęp poprzez przylegającą do strefy ul. Złotą, która stanowi fragment przyszłej obwodnicy miasta.

Wzdłuż terenów strefy przebiega linia kolejowa relacji Legnica – Katowice. Teren strefy jest obsługiwany przez stację Dzierżoniów.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi wewnętrznej,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wewnętrznej,

– budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wewnętrznej,

– przebudowa GPZ oraz budowa kablowych linii średniego napięcia,

– budowa sieci gazowej wzdłuż drogi wewnętrznej,

– budowa drogi wewnętrznej.

3. Podstrefa Kłodzko

Podstrefa jest w pełni zagospodarowana. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

4. Podstrefa Nowa Ruda

4.1. Obszar I

Obszar jest w pełni zagospodarowany. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

4.2. Obszar II

4.2.1. Kompleks nr 1

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Teren zasilany jest w wodę z wodociągu rozdzielczego o średnicy 160 mm, który w pełni pokrywa zapotrzebowanie na wodę. Istnieje możliwość poboru wody z wodociągu tranzytowego o średnicy 400 mm.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, która łączy się z siecią miejską odprowadzającą ścieki do oczyszczalni.

Kanalizacja deszczowa: Wody deszczowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną realizowane jest z przebiegających w pobliżu trzech linii napowietrznych średniego napięcia.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu przebiega gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 160 mm.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Kompleks leży w odległości ok. 300 m od drogi wojewódzkiej nr 381 relacji Wałbrzych – Kłodzko, która w Kłodzku łączy się z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne), a w Wałbrzychu z drogą krajową nr 35.

Nowa Ruda położona jest przy linii kolejowej Kłodzko – Wałbrzych, która w Wałbrzychu łączy się z linią Wrocław – Jelenia Góra. Strefa obsługiwana jest przez stację Nowa Ruda-Fabryczna.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pełnej infrastruktury niezbędna jest rozbudowa sieci gazowej.

4.2.2. Kompleks nr 2

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. W pobliżu kompleksu przebiegają wodociągi przesyłowe o średnicy 250 mm i 600 mm.

Kanalizacja sanitarna: W pobliżu strefy przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm.

Kanalizacja deszczowa: Przy kompleksie przebiega sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm.

Energia elektryczna: Przez teren strefy przebiega napowietrzna linia energetyczna 20 kV.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: W sąsiedztwie kompleksu przebiega sieć gazowa. Sieć wymaga rozbudowy.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Kompleks leży przy drodze wojewódzkiej nr 381 relacji Wałbrzych – Kłodzko, która w Kłodzku łączy się z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne), a w Wałbrzychu z drogą krajową nr 35.

Nowa Ruda położona jest przy linii kolejowej Kłodzko – Wałbrzych, która w Wałbrzychu łączy się z linią Wrocław – Jelenia Góra. Kompleks obsługiwany jest przez stację Nowa Ruda-Słupiec.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa wewnętrznej drogi dojazdowej,

– budowa ronda na drodze wojewódzkiej nr 381,

– budowa rozdzielczej sieci wodociągowej,

– budowa kanalizacji sanitarnej,

– budowa kanalizacji deszczowej,

– budowa sieci gazowej,

– przebudowa linii energetycznej.

4.2.3. Kompleks nr 3

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywać się będzie z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany będzie w wodę z wodociągu miejskiego o średnicy 400 mm znajdującego się w ul. Zagórze.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Ścinawce Dolnej poprzez miejski system kanalizacji sanitarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy zlokalizowany jest kolektor sanitarny o średnicy 200 mm.

Kanalizacja deszczowa: W bezpośrednim sąsiedztwie strefy zlokalizowany jest kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm.

Energia elektryczna: W pobliżu strefy znajduje się sieć energetyczna wysokiego napięcia.

Energia cieplna: W niedalekim sąsiedztwie strefy nie znajduje się czynna sieć cieplna. Istnieje możliwość wykonania sieci cieplnej będącej odgałęzieniem sieci cieplnej znajdującej się na północ od drogi wojewódzkiej nr 381.

Gaz: Teren strefy może być zasilany w gaz ziemny z rurociągu o średnicy 160 mm znajdującego się w ul. Zagórze.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi wojewódzkiej nr 381 relacji Wałbrzych – Kłodzko, która w Kłodzku łączy się z drogą krajową nr 8,

– drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne).

Teren strefy położony jest w pobliżu linii kolejowej relacji Ścinawka Średnia – Słupiec łączącej się w Ścianawce Średniej z linią kolejową relacji Wałbrzych – Kłodzko.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– przebudowa sieci wodociągowej,

– rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

4.2.4. Kompleks nr 4

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywać się będzie z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany będzie w wodę ze znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie wodociągu miejskiego o średnicy 160 mm.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Ścinawce Dolnej poprzez miejski system kanalizacji sanitarnej. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy zlokalizowany jest kolektor sanitarny o średnicy 300 mm.

Kanalizacja deszczowa: W bezpośrednim sąsiedztwie strefy zlokalizowany jest kolektor kanalizacji deszczowej o średnicy 800 mm.

Energia elektryczna: W pobliżu strefy znajduje się sieć energetyczna wysokiego napięcia.

Energia cieplna: W najbliższym sąsiedztwie strefy znajduje się czynna sieć cieplna.

Gaz: Teren strefy może być zasilany w gaz ziemny z rurociągu o średnicy 160 mm znajdującego się w ul. Zagórze.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi wojewódzkiej nr 381 relacji Wałbrzych – Kłodzko, która w Kłodzku łączy się z drogą krajową nr 8,

– drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne).

Teren strefy położony jest w pobliżu linii kolejowej relacji Ścinawka Średnia – Słupiec łączącej się w Ścianawce Średniej z linią kolejową relacji Wałbrzych – Kłodzko.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci energetycznej,

– rozbudowa kanalizacji sanitarnej,

– rozbudowa kanalizacji deszczowej,

– budowa drogi wewnętrznej.

5. Podstrefa Jelcz-Laskowice

5.1. Obszar I

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej zlokalizowanej w pasach drogowych ul. Japońskiej (dwa wodociągi o średnicy 225 mm) i ul. Europejskiej (wodociąg o średnicy 160 mm). Rezerwa wody wynosi ok. 350 m3/24 h.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków dwoma kolektorami zlokalizowanymi wzdłuż pasów drogowych ul. Japońskiej i ul. Europejskiej.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzanie wód opadowych odbywa się kolektorami deszczowymi zlokalizowanymi wzdłuż ul. Japońskiej i ul. Europejskiej – do rzek: Młynówki Jeleckiej i Bierzwiennej oraz rozbudowywanym odcinkiem kanalizacji w kierunku kolektora odprowadzającego wody deszczowe do Młynówki Jeleckiej.

Energia elektryczna: Zasilanie strefy odbywa się liniami kablowymi średniego napięcia z GPZ Miłoszyce. Rezerwa mocy wynosi ok. 10 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Zasilanie strefy w gaz odbywa się z gazociągu tranzytowego średniego ciśnienia o średnicy 225 mm biegnącego wzdłuż ul. Europejskiej oraz gazociągu rozdzielczego o średnicy 160 mm biegnącego wzdłuż ul. Japońskiej. Rezerwa gazu wynosi ok. 4 000 m3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez miasto Jelcz-Laskowice przebiega droga wojewódzka nr 455 relacji Wrocław – Oława, która w Oławie łączy się z drogą wojewódzką nr 396 umożliwiającą dojazd do autostrady A4.

Podstrefa graniczy z ul. Zachodnią, która prowadzi do drogi wojewódzkiej nr 455.

Jelcz-Laskowice położone są przy linii kolejowej relacji Wrocław – Opole. Teren strefy jest obsługiwany przez stację Jelcz-Laskowice.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Nie przewiduje się dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej.

5.2. Obszar II

Obszar jest w pełni zagospodarowany. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

6. Podstrefa Żarów

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany jest w wodę z wodociągu przesyłowego o średnicy 200 mm. Dla zagospodarowanej części strefy zapotrzebowanie na wodę jest w pełni pokryte. Dla niezagospodarowanego obszaru zapewnione są dostawy wody w ilości 1 500 m3/24 h.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy poprzez kanalizację sanitarną o średnicy 300–400 mm.

Kanalizacja deszczowa: Istniejąca kanalizacja deszczowa o średnicy 300–500 mm wymaga rozbudowy.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną odbywa się ze stacji transformatorowo-rozdzielczej zlokalizowanej na terenie strefy. Zasilanie niezagospodarowanej części strefy wymaga budowy kablowych linii rozdzielczych 20 kV oraz przebudowy stacji transformatorowo-rozdzielczej.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Przez teren strefy przebiega gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 225 mm. W pobliżu strefy znajdują się trzy stacje redukcyjno-pomiarowe l° o łącznej rezerwie ok. 6 000 m3/h, które zapewniają pokrycie potrzeb inwestorów.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Żarów posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi krajowej nr 5 relacji Wrocław – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka (przejście graniczne), która w Bolkowie łączy się z drogą krajową nr 3 relacji Szczecin – Jakuszyce (przejście graniczne), a w Kostomłotach z autostradą A4,

– drogi powiatowej do Świdnicy,

– drogi krajowej nr 35 relacji Wrocław – Golińsk (przejście graniczne).

Żarów położony jest przy linii kolejowej Wrocław – Jelenia Góra. Strefa jest obsługiwana przez stację Żarów.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci gazowej,

– rozbudowa sieci energetycznej,

– budowa drogi powiatowej w kierunku dojazdu do autostrady A4 z ominięciem wsi Łażany,

– budowa dróg wewnętrznych.

7. Podstrefa Nysa

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Dla niezagospodarowanego obszaru zapewnione są dostawy wody w ilości 700 m3/24 h.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do biologicznej oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja deszczowa: Wody deszczowe odprowadzane są do przebiegającej w pobliżu kanalizacji deszczowej. Kanalizacja wymaga rozbudowy.

Energia elektryczna: W pobliżu strefy przebiegają dwie linie kablowe średniego napięcia, w których rezerwy mocy wynoszą 4 MW. W przypadku większego zapotrzebowania na energię elektryczną konieczna będzie budowa linii energetycznej z odległej o ok. 1,5 km stacji transformatorowo-rozdzielczej.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Przez teren strefy przebiega gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 90 mm. Rezerwa gazu wynosi 1 000 m3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Nysa leży przy następujących drogach:

– drodze wojewódzkiej nr 411 relacji Nysa – Głuchołazy (przejście graniczne),

– drodze wojewódzkiej nr 408 relacji Kłodzko – Nysa – Gliwice,

– drodze wojewódzkiej nr 404 relacji Nysa – Opole, która w Sosnówce łączy się z autostradą A4,

– drodze wojewódzkiej nr 407 relacji Nysa – Krapkowice, gdzie łączy się z autostradą A4.

Nysa położona jest przy liniach kolejowych Legnica – Katowice oraz Głuchołazy – Opole.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci energetycznej,

– rozbudowa kanalizacji sanitarnej,

– rozbudowa kanalizacji deszczowej,

– budowa drogi wewnętrznej.

8. Podstrefa Kudowa-Zdrój

8.1. Obszar I

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z miejskiej sieci wodociągowej o średnicy 100 mm.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą do biologicznej oczyszczalni ścieków poprzez kanalizację sanitarną o średnicy 250 mm. Kanalizacja przebiega przez teren strefy. Biologiczna oczyszczalnia ścieków posiada rezerwę przepustowości wynoszącą 3 000 m3/24 h.

Kanalizacja deszczowa: Wody deszczowe odprowadzane są do znajdujących się w pobliżu cieków powierzchniowych i rowów melioracyjnych.

Energia elektryczna: W pobliżu strefy przebiega linia kablowa średniego napięcia. Rezerwa mocy wynosi 1 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: W bezpośrednim sąsiedztwie strefy przebiega gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 225 mm, z którego zasilani są odbiorcy gazu zlokalizowani na terenie strefy.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy sąsiaduje z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne).

Kudowa leży przy linii kolejowej relacji Kudowa-Zdrój – Kłodzko. Teren strefy jest obsługiwany przez stację Kudowa-Zdrój.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

8.2. Obszar II

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z miejskiej sieci wodociągowej o średnicy 90 mm zlokalizowanej w ul. Słone.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do biologicznej oczyszczalni ścieków kolektorem sanitarnym o średnicy 200 mm zlokalizowanym w ul. Słone. Oczyszczalnia ścieków posiada rezerwę przepustowości wynoszącą 3 000 m3/24 h.

Kanalizacja deszczowa: Wody deszczowe odprowadzane są kolektorem deszczowym do przepływającej w pobliżu rzeki Klikawy.

Energia elektryczna: W pobliżu strefy przebiega linia kablowa średniego napięcia. Rezerwa mocy wynosi 1 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Przewiduje się doprowadzenie gazu do obszaru strefy po wybudowaniu sieci o długości ok. 1 500 m.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy sąsiaduje z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne).

Kudowa leży przy linii kolejowej relacji Kudowa-Zdrój – Kłodzko. Teren strefy jest obsługiwany przez stację Kudowa-Zdrój.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa sieci gazowej,

– budowa drogi dojazdowej.

9. Podstrefa Wrocław

9.1. Obszar I

Obszar jest w pełni zagospodarowany. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

9.2. Obszar II

Obszar jest w pełni zagospodarowany. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

9.3. Obszar III

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywać się będzie z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany jest w wodę z wodociągów przesyłowych o średnicy 225 mm zlokalizowanych w ul. 2 KZ 1/2 i ul. 5 KL (symbole oznaczeń wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wzdłuż ul. Mokronoskiej przebiega wodociąg o średnicy 600 mm.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do kanału ściekowego o średnicy 800 mm zlokalizowanego w ul. 5 KL oraz w ul. Giełdowej poprzez kanały sanitarne o średnicy 300 mm.

Kanalizacja deszczowa: Istniejący system odprowadzania wód deszczowych nie zaspokoi wszystkich potrzeb inwestorów. Konieczna jest budowa zbiorników retencyjnych.

Energia elektryczna: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje lokalizację stacji transformatorowo-rozdzielczej, która zaspokoi wszystkie potrzeby inwestorów. W ul. 2 KZ 1/2 biegnie linia energetyczna. Możliwe jest wykorzystanie 4 MW z linii 20 kV znajdującej się na terenie Dolnośląskiego Hurtu Rolno-Spożywczego oddalonego ok. 700 m od terenu strefy.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: W ul. Mokronoskiej przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 200 mm. W odległości ok. 1000 m od terenu strefy znajduje się stacja redukcyjna. W odległości ok. 700 m od terenu strefy przebiega gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 125 mm.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy przylega bezpośrednio do ul. Mokronoskiej i ul. Cesarzowickiej oraz ul. 2 KZ 1/2 i ul. 5 KL (symbole oznaczeń wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Ul. 2 KZ 1/2 łączy teren strefy bezpośrednio z:

– drogą krajową nr 5 relacji Wrocław – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka (przejście graniczne), która w Bolkowie łączy się z drogą krajową nr 3 relacji Szczecin – Jakuszyce (przejście graniczne), a w Kostomłotach z autostradą A4,

– drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne).

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci energetycznej,

– rozbudowa kanalizacji sanitarnej,

– budowa kanalizacji deszczowej,

– budowa dojazdu do terenu strefy.

10. Podstrefa Świdnica

10.1. Obszar I i III

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. W pobliżu strefy przebiega wodociąg przesyłowy o średnicy 300 mm. W pasach drogowych wzdłuż obszaru ułożona jest sieć wodociągowa o średnicy 200 mm.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do biologicznej grupowej oczyszczalni ścieków w Sulisławicach siecią kanalizacji sanitarnej włączonej do kolektora o średnicy 600 mm.

Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe odprowadzane są siecią kanalizacji deszczowej do kolektora o średnicy 1 200 mm.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną umożliwia znajdująca się w pobliżu stacja transformatorowo-rozdzielcza Jagodnik oraz biegnące w pobliżu strefy linie średniego i niskiego napięcia.

Energia cieplna: W pobliżu strefy zlokalizowane jest wysokotemperaturowe źródło ciepła (Ciepłownia Zarzecze) dysponujące rezerwą wynoszącą ok. 22 MW. Ciśnienie panujące w sieci wynosi 0,65 MPa na zasilaniu i 0,40 MPa na powrocie, a temperatura odpowiednio 150 °C i 70 °C.

Gaz: W bezpośrednim sąsiedztwie strefy przebiegają gazociągi średniego ciśnienia o średnicy 65 mm i 125 mm.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Obszar strefy położony jest:

– w odległości ok. 0,4 km od drogi krajowej nr 35 relacji Wrocław – Golińsk (przejście graniczne),

– w odległości ok. 1,9 km od drogi powiatowej nr 3396 D, która łączy się z drogą krajową nr 5, a ta w Kostomłotach z autostradą A4,

– w odległości ok. 0,9 km od drogi wojewódzkiej nr 382, która w Ząbkowicach Śląskich łączy się z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne), a w Strzegomiu łączy się z drogą krajową nr 5, a ta w Kostomłotach z autostradą A4.

Świdnica położona jest przy linii kolejowej relacji Legnica – Katowice, która w Jaworzynie Śląskiej łączy się z linią Wrocław – Jelenia Góra. Teren strefy jest obsługiwany przez stację Świdnica Miasto.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa sieci wodociągowej,

– budowa sieci gazowej,

– budowa sieci elektroenergetycznej,

– budowa drogi dojazdowej do terenu strefy.

10.2. Obszar II

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. W pobliżu podstrefy przebiega wodociąg przesyłowy o średnicy 200 mm. Od strony północnej i południowej obszaru projektowane są dwa wodociągi o średnicy 200 mm każdy.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą do mechaniczno-biologicznej grupowej oczyszczalni ścieków w Sulisławicach siecią projektowanej kanalizacji sanitarnej o średnicy 250–400 mm włączonej do kolektora o średnicy 1 600 mm.

Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe odprowadzane będą projektowaną siecią kanalizacji deszczowej o średnicy 300–1000 mm do cieków wód powierzchniowych.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną umożliwiają przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru napowietrzne linie średniego napięcia 20 kV. Planowana jest ich przebudowa na linię kablową. Zasilanie inwestorów odbywać się będzie ze złącza średniego napięcia planowanego w północno-zachodnim obszarze strefy. W sąsiedztwie obszaru planowana jest budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej o napięciu 110/20 kV.

Energia cieplna: W pobliżu strefy zlokalizowane jest wysokotemperaturowe źródło ciepła (Ciepłownia Zawiszów) dysponujące rezerwą wynoszącą ok. 10 MW.

Gaz: Dostawa gazu do obszaru możliwa będzie po wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej l° przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz przedłużeniu gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 150 mm zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Odnowiciela. Inwestycja ta umożliwi dostawę gazu w ilości od 1000 do 2000 m3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Obszar strefy położony jest:

– w odległości ok. 0,8 km od drogi krajowej nr 35 relacji Wrocław – Golińsk (przejście graniczne),

– w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej nr 3396 D, która łączy się z drogą krajową nr 5 i autostradą A4,

– w odległości ok. 0,8 km od drogi wojewódzkiej nr 382, która w Ząbkowicach Śląskich łączy się z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne).

Świdnica położona jest przy linii kolejowej relacji Legnica – Katowice, która w Jaworzynie Śląskiej łączy się z linią Wrocław – Jelenia Góra. Teren strefy jest obsługiwany przez stację Świdnica Miasto.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa sieci gazowej,

– budowa sieci energetycznej i stacji transformatorowo-rozdzielczej,

– budowa wodociągu,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa sieci kanalizacji deszczowej,

– budowa dróg lokalnych,

– przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego.

11. Podstrefa Oława

11.1. Obszar I

Woda: Teren strefy jest zasilany rurociągiem PE o średnicy 300 mm. W przyszłości pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywać się będzie z projektowanej sieci zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Ofiar Katynia. Istniejąca rezerwa umożliwia pobór wody miejskiej w ilości ok. 300 m3/24 h z dodatkowym zasilaniem maksymalnym rzędu 280 m3/h.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków projektowanym kolektorem o średnicy 300 mm, poprowadzonym wzdłuż pasa drogowego ul. Ofiar Katynia, oraz rurociągiem tłocznym o średnicy 110 mm do kanalizacji grawitacyjnej w ul. 3 Maja.

Kanalizacja deszczowa: Wody deszczowe odprowadzane są rowem otwartym S-B do rzeki Odry. W trakcie realizacji jest budowa dodatkowego odprowadzenia za pomocą rowu otwartego do rowu S-B.

Energia elektryczna: Zasilanie strefy odbywa się liniami kablowymi średniego napięcia. Rezerwa mocy wynosi ok. 10 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Zasilanie w gaz odbywa się z gazociągu tranzytowego średniego ciśnienia o średnicy 225 mm i ciśnieniu 3 atm., biegnącego pod torami kolejowymi od strony osiedla mieszkaniowego Polna. Rezerwa gazu wynosi ok. 4 000 m3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez Oławę przebiegają:

– droga krajowa nr 94 relacji Wrocław – Opole,

– droga wojewódzka nr 455 relacji Wrocław – Oława,

– droga wojewódzka nr 396 relacji Oława – Ziębice.

Wyżej wymienione drogi pozwalają na dojazd do autostrady A4 i przejść granicznych z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec. Oława położona jest przy linii kolejowej relacji Wrocław – Katowice.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa sieci wodociągowej,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa sieci kanalizacji deszczowej,

– budowa sieci energetycznej,

– budowa sieci gazowej średniego ciśnienia,

– budowa dojazdów do terenu strefy.

11.2. Obszar II

Woda: Obszar zasilany jest rurociągami o średnicy 110 mm oraz 160 mm. Planowane jest również dodatkowe zaopatrzenie terenu strefy w drugie źródło wody z magistrali wodociągu biegnącego wzdłuż drogi krajowej nr 94 z Wrocławia do Oławy. Planuje się dodatkowo odwiert studni z wodą przemysłową. Miejsce planowanego odwiertu znajduje się na terenie Stanowic, w pobliżu obszaru strefy.

Kanalizacja sanitarna: W pierwszym etapie ścieki komunalne zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków należącej do jednej z firm działających na terenie Stanowic, której działka graniczy z terenem strefy. W następnym etapie planuje się budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie kolektorem deszczowym planowanym w bezpośrednim sąsiedztwie strefy do zbiornika retencyjnego i następnie do ścieku powierzchniowego.

Energia elektryczna: W pobliżu strefy znajduje się stacja GPZ o mocy 30 MW. Przy południowej granicy strefy zostało wybudowane złącze kablowe o mocy 10 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Planuje się budowę gazociągu w pasie drogowym ul. Lotniczej, wzdłuż terenu strefy.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez Oławę przebiegają:

– droga krajowa nr 94 relacji Wrocław – Opole,

– droga wojewódzka nr 455 relacji Wrocław – Oława,

– droga wojewódzka nr 396 relacji Oława – Ziębice.

Dostęp do terenu strefy istnieje z drogi krajowej nr 94 relacji Wrocław – Opole.

Oława położona jest przy linii kolejowej relacji Wrocław – Katowice.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa sieci wodociągowej,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa sieci kanalizacji deszczowej,

– budowa sieci gazowej,

– budowa dojazdów do terenu strefy.

11.3. Obszar III

Woda: Istnieją dwa punkty poboru wody z wodociągów należących do Gminy Oława, które zapewniają dostawy wody na cele budowlane i produkcyjne. Są to: punkt poboru wody w miejscowości Godzikowice, znajdujący się w odległości 300 m od granicy strefy, oraz punkt poboru wody w miejscowości Gać, znajdujący się w odległości 1100 m od granicy strefy.

Kanalizacja sanitarna: Przewidziane jest odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej oddalonej od granicy strefy o 1100 m.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie kolektorem deszczowym, którego budowa planowana jest bezpośrednio przy granicy strefy.

Energia elektryczna: Na terenie Godzikowic wzdłuż drogi krajowej nr 94 przebiega linia napowietrzna 20 kV L-232. Dzięki niej istnieje możliwość zasilenia przyszłych inwestorów z istniejącej linii mocą 2 MW. Planuje się przebudowę istniejącej rozdzielnicy 20 kV.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Przez teren strefy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez Oławę przebiegają:

– droga krajowa nr 94 relacji Wrocław – Opole,

– droga wojewódzka nr 455 relacji Wrocław – Oława,

– droga wojewódzka nr 396 relacji Oława – Ziębice.

Oława położona jest w odległości ok. 13 km od zjazdu na autostradę A4.

Do obszaru strefy został przewidziany zjazd z drogi krajowej nr 94.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa sieci wodociągowej,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa sieci kanalizacji deszczowej,

– budowa sieci gazowej,

– budowa dojazdów do terenu strefy,

– przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia.

12. Podstrefa Strzelin

Woda: Pobór wody dla celów socjalno-bytowych i przemysłowych będzie się odbywać z sieci miejskiej (wodociąg o średnicy 160 mm). Zapewnione są dostawy wody w ilości 70 m3/h. Istnieje możliwość zwiększenia dostaw wody po rozbudowie wodociągu miejskiego.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą kolektorem o średnicy 600 mm do biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chociwel. Zapewniony jest odbiór ścieków w ilości 70 m3/h.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie kolektorami o średnicy 500 mm, położonymi wzdłuż ul. Wrocławskiej i ul. Bolesława Krzywoustego, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie strefy.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną będzie realizowane z przebiegających bezpośrednio przez teren strefy napowietrznych linii średniego napięcia. Po rozbudowie istnieje możliwość zapewnienia dostaw energii elektrycznej do 16 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Wzdłuż południowej granicy strefy przebiega gazociąg o średnicy 200 mm. Zapewniona jest dostawa gazu w ilości 200 m3/h. Istnieje możliwość zwiększenia dostaw gazu.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Strzelin posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi wojewódzkiej nr 395 relacji Wrocław – Strzelin – Ziębice, przebiegającej bezpośrednio obok terenu strefy,

– drogi wojewódzkiej nr 396 relacji Oława – Ziębice,

– drogi krajowej nr 39 relacji Łagiewniki – Strzelin – Brzeg – Namysłów – Kępno, stanowiącej dostęp do drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (granica państwa).

W odległości ok. 12 km i 18 km od granic miasta znajdują się dwa zjazdy z autostrady A4. Dostęp do autostrady zapewniają drogi wojewódzkie nr 395 oraz nr 396.

Przez Strzelin biegnie linia kolejowa relacji Wrocław – Strzelin – Kłodzko – Międzylesie – Praga.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pełnej infrastruktury niezbędna jest rozbudowa sieci gazowej.

13. Podstrefa Brzeg Dolny

Podstrefa jest w pełni zagospodarowana. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

14. Podstrefa Krotoszyn

14.1. Obszar I

Obszar jest w pełni zagospodarowany. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

14.2. Obszar II

Woda: Pobór wody dla celów socjalno-bytowych i przemysłowych będzie się odbywać z sieci miejskiej. Zapewnione są dostawy wody w ilości 1200 m3/24 h. Możliwe będzie zwiększenie dostaw wody po rozbudowie wodociągu miejskiego.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków. Zapewniony jest odbiór ścieków w ilości 15 m3/h.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie kolektorem deszczowym przebiegającym wzdłuż ul. Ostrowskiej.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną będzie realizowane z przebiegających w pobliżu napowietrznych linii średniego napięcia.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: W pobliżu terenu strefy przebiega gazociąg, który zapewnia dostawy gazu w ilości 1500 m3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Krotoszyn posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi wojewódzkiej nr 449 relacji Syców – Ostrzeszów – Błaszki,

– drogi krajowej nr 15 relacji Trzebnica – Ostróda,

– drogi krajowej nr 36 relacji Prochowice – Ostrów Wielkopolski.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci gazowej,

– rozbudowa sieci energetycznej,

– rozbudowa sieci wodociągowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa ronda wraz z wjazdem do drogi krajowej nr 36.

15. Podstrefa Strzegom

Woda: Pobór wody dla celów socjalno-bytowych i przemysłowych będzie się odbywać z sieci miejskiej. Zapewnione są dostawy wody w ilości 500 m3/24 h.

Kanalizacją sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do biologicznej oczyszczalni ścieków kanalizacją sanitarną o średnicy 200 mm, która przebiega od ul. Wałbrzyskiej w stronę ul. Brzegowej.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie kolektorami o średnicy 300 mm, położonymi przy ul. Wałbrzyskiej.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną będzie odbywać się ze stacji Graby liniami kablowymi średniego napięcia 20 kV. Po rozbudowie istnieje możliwość zapewnienia dostaw energii elektrycznej do 8 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Sieć gazowa planowana do rozbudowy znajduje się ok. 200 m od terenów strefy. Istnieje możliwość dostawy gazu w ilości 1 200 m3 z gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Strzegom posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi krajowej nr 5 relacji Wrocław – Bolków – Kamienna Góra – Lubawka (przejście graniczne) przebiegającej bezpośrednio obok terenu strefy,

– drogi wojewódzkiej nr 382 relacji Stanowice – Świdnica – Ząbkowice Śląskie,

– drogi wojewódzkiej nr 374 relacji Jawor – Stanowice – Świebodzice, która w Strzegomiu łączy się z drogą krajową nr 5 i następnie w miejscowości Kostomłoty z autostradą A4.

Przez Strzegom przebiega linia kolejowa relacji Jaworzyna Śląska – Legnica.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci gazowej,

– rozbudowa sieci energetycznej,

– rozbudowa sieci wodociągowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa drogi wewnętrznej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5.

16. Podstrefa Skarbimierz

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci wodociągowej o średnicy 160 mm przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie terenu strefy. Zapewnione są dostawy wody dla strefy zgodnie z potrzebami inwestorów.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Skarbimierzu Osiedlu poprzez kanalizację sanitarną o średnicy 200 mm. Sieć kanalizacji sanitarnej przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie terenu strefy.

Kanalizacja deszczowa: Znajdująca się obok terenu strefy kanalizacja deszczowa o średnicy 600 mm zaspokaja potrzeby inwestorów.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną będzie odbywać się ze stacji Hermanowice liniami kablowymi średniego napięcia 15 kV.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Dostawa gazu możliwa będzie po wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia od stacji redukcyjno-pomiarowej I° zlokalizowanej w Skarbimierzu.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi wojewódzkiej nr 403 relacji Łukowice Brzeskie – Młodoszowiec,

– drogi krajowej nr 94 relacji Wrocław – Opole,

– drogi wojewódzkiej nr 401 relacji Brzeg – Pakosławice.

Obok strefy znajduje się czynna linia kolejowa Brzeg – Skarbimierz Osiedle z bocznicą kolejową w Skarbimierzu Osiedlu. Stacja kolejowa znajduje się w Brzegu w odległości 3 km od Skarbimierza Osiedla.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci gazowej,

– rozbudowa sieci energetycznej,

– budowa drogi wewnętrznej.

17. Podstrefa Opole

Woda: Najbliższa sieć wodociągowa o średnicy 150 mm przebiega w ul. Partyzanckiej znajdującej się w odległości ok. 200 m od granic strefy. Wodociąg o średnicy 300 mm, z którego możliwa będzie dostawa wody do strefy, zostanie wybudowany w ul. Wrocławskiej.

Kanalizacja sanitarna: Teren nie jest uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej. Planuje się wybudować kanalizację sanitarną przy ul. Partyzanckiej oraz zespół przepompowni, które umożliwią obsługę terenu strefy.

Kanalizacja deszczowa: Teren nie jest uzbrojony w sieć kanalizacji deszczowej. Planuje się wybudować kanalizację deszczową w ul. Partyzanckiej.

Energia elektryczna: Przez teren strefy przebiega sieć napowietrzna 15 kV. Istnieje możliwość ewentualnego wykorzystania jej do zasilania placów budowy. Po rozbudowie sieci elektroenergetycznej będzie możliwość dostarczenia mocy w wysokości do 25 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: W pobliżu strefy przebiega gazociąg średniego ciśnienia. W sąsiedztwie znajduje się również stacja redukcyjna I°. Teren strefy może być zasilany w gaz po rozbudowie infrastruktury gazowej, którą przeprowadzi Zakład Gazowniczy.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Opole posiada dostęp do następujących dróg:

– autostrady A4,

– drogi krajowej nr 45 relacji Chałupki – Złoczew,

– drogi krajowej nr 94 relacji Wrocław – Opole,

– drogi wojewódzkiej nr 414 relacji Opole – Lubrza,

– drogi wojewódzkiej nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn-Koźle,

– drogi wojewódzkiej nr 435 relacji Opole – Prądy,

– drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole – Namysłów,

– drogi wojewódzkiej nr 459 relacji Opole – Skorogoszcz.

Opole położone jest przy linii kolejowej Wrocław – Katowice.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa sieci gazowej,

– budowa sieci energetycznej,

– budowa sieci wodociągowej,

– budowa sieci kanalizacji deszczowej,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa drogi wewnętrznej.

18. Podstrefa Bolesławiec

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Zapewnione są dostawy wody siecią wodociągową o średnicy 300 mm w ilości 60 m3/h.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w niedalekim sąsiedztwie strefy poprzez kanalizację sanitarną do kolektora ogólnospławnego o średnicy 1000 mm w ul. Kościuszki.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór ścieków deszczowych odbywać się będzie za pomocą kolektora ogólnospławnego.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną będzie odbywać się ze stacji transformatorowo-rozdzielczej poprzez planowane linie średniego napięcia 20 kV. Po rozbudowie sieci elektroenergetycznej będzie możliwość dostarczenia mocy w wysokości 30 MW.

Energia cieplna: Istnieje możliwość przyłączenia projektowanych inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Gaz: Istnieją możliwości techniczne przyłączenia do sieci gazowej obiektów przemysłowych na terenie strefy przy ul. Modłowej. Dostawa gazu możliwa będzie po wybudowaniu gazociągu średniego ciśnienia i stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości 120–200 m3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy ma bezpośredni dostęp do następujących dróg:

– drogi wojewódzkiej nr 297 (ul. Kościuszki) relacji Zielona Góra – Bolesławiec – Zgorzelec,

– drogi powiatowej nr 12 517 (ul. Modłowa), z której w miejscowości Krzyżowa, odległej o 11 km, jest zjazd na autostradę A18 łączącą się z autostradą A4.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci gazowej,

– rozbudowa sieci energetycznej,

– rozbudowa sieci wodociągowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa drogi wewnętrznej.

19. Podstrefa Kluczbork

Woda: Pobór wody w ilości 60 m3/h dla celów socjalno-bytowych i przemysłowych będzie się odbywać z sieci miejskiej o średnicy 160 mm, która zlokalizowana jest w pasie drogowym w pobliżu strefy.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm przebiega w sąsiedztwie strefy. Zapewniony jest odbiór 45 m3/h.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie kolektorem deszczowym o średnicy 600 mm, który będzie doprowadzany do granicy strefy.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną o mocy 7,5 MW będzie realizowane po wybudowaniu linii 15 kV z GPZ Kluczbork.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Przez teren strefy przebiega gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 225 mm zapewniający dostawy gazu w wysokości 1 800 m3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Kluczbork posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi krajowej nr 42 relacji Namysłów – Radomsko – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Rudnik,

– drogi krajowej nr 43 relacji Wieluń – Częstochowa,

– drogi krajowej nr 45 relacji Chałupki – Złoczew,

– drogi krajowej nr 11 relacji Kołobrzeg – Bytom.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci gazowej,

– rozbudowa sieci energetycznej,

– rozbudowa sieci wodociągowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa drogi wewnętrznej.

20. Podstrefa Ząbkowice Śląskie

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany jest w wodę z wodociągu przesyłowego o średnicy 400 mm.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są kolektorem do oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja deszczowa: Istnieje możliwość odprowadzania ścieków burzowych do rowów służących do odwodnienia ul. Kamienieckiej.

Energia elektryczna: Zasilanie strefy odbywać się będzie po wybudowaniu linii kablowej ze stacji transformatorowo-rozdzielczej. Zapewniona będzie dostawa mocy w wysokości ok. 3,0 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Przez teren strefy nie przebiega gazociąg.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Ząbkowice Śląskie posiadają dostęp do następujących dróg:

– drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne),

– drogi wojewódzkiej nr 382 relacji Stanowice – Świdnica – Ząbkowice Śląskie – Nysa,

– drogi wojewódzkiej nr 385 relacji Tłumaczów – Wolibórz – Ząbkowice Śląskie – Jaczowice – Grodków.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa sieci gazowej,

– rozbudowa sieci energetycznej,

– rozbudowa sieci wodociągowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa wjazdu na teren podstrefy.

21. Podstrefa Syców

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany jest w wodę z wodociągu przesyłowego o średnicy 250 mm. Zapewnione są dostawy wody w ilości 1000 m3/24 h.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków poprzez kanalizację sanitarną o średnicy 300 mm oddaloną o ok. 500 m od terenu strefy.

Kanalizacja deszczowa: Kanalizacja deszczowa o średnicy 800 mm oddalona jest o ok. 500 m od terenu strefy.

Energia elektryczna: W pobliżu strefy przebiega linia kablowa średniego napięcia. Rezerwa mocy wynosi 1 MW. Istnieje możliwość rozbudowy sieci i dostarczenia większej ilości energii elektrycznej z linii wysokiego napięcia oddalonej ok. 3–4 km od terenu strefy.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: W okolicy strefy przebiega gazociąg niskiego ciśnienia o średnicy 125 mm.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmują się Telekomunikacja Polska S.A i Netia S.A., które zaspokajają wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław – Kudowa Słone (przejście graniczne),

– drogi powiatowej nr 1500 relacji Namysłów – Bierutów,

– drogi gminnej gruntowej.

Podstrefa Syców jest położona w bliskiej odległości od linii kolejowej Oleśnica – Wieluń. Podstrefa jest obsługiwana przez stację Syców.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci gazowej,

– rozbudowa sieci energetycznej,

– rozbudowa sieci wodociągowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa wjazdu na teren strefy.

22. Podstrefa Namysłów

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywać się będzie z sieci miejskiej. Teren strefy będzie zasilany w wodę z wodociągu o średnicy 200 mm, zlokalizowanego przy granicy strefy. Zapewnione są dostawy wody w ilości 2000 m3/24 h.

Kanalizacja sanitarna: W pobliżu strefy zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 mm. Ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe odprowadzane będą do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. Oczyszczalnia posiada rezerwy na odbiór ścieków w ilości 800 m3/24 h.

Kanalizacja deszczowa: Istnieje możliwość odprowadzania podczyszczonych wód deszczowych do gminnego rowu melioracyjnego.

Energia elektryczna: Na terenie strefy zlokalizowana jest sieć energetyczna wysokiego napięcia. Dostawy energii elektrycznej w ilości 4,0 MW zapewnia sieć energetyczna 15 kV. Istnieje możliwość dostawy 6,6 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Przez teren strefy przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicy 160 mm. Dostawca zapewnia minimalne ciśnienie 80,0 kPa, maksymalne 300,0 kPa.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej nr 451 relacji Namysłów – Wrocław.

Na terenie strefy jest bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej. Teren strefy położony jest w odległości 2 km od drogi krajowej nr 39 relacji Łagiewniki – Kępno i 45 km od autostrady A4.

Teren położony jest bezpośrednio przy linii kolejowej relacji Wrocław – Kluczbork. Istnieje możliwość wykonania bocznicy kolejowej.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej,

– rozbudowa sieci energetycznej.

23. Podstrefa Wołów

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany jest z rurociągu o średnicy 200 mm. Zapewniona jest dostawa wody w ilości 240 m3/24 h. Po rozbudowie ujęć wody dla miasta Wołowa planowanej w 2007 r. będzie możliwość zwiększenia ilości dostarczanej wody.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie miasta Wołowa.

Kanalizacja deszczowa: Na terenie strefy istnieją rowy otwarte, do których można odprowadzić wody opadowe.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie ze stacji transformatorowo-rozdzielczej zlokalizowanej w pobliżu strefy.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: W odległości 1 km od strefy przebiega gazociąg średniego ciśnienia o średnicy 125 mm zapewniający dostawy w ilości 550 m3/h.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do drogi wojewódzkiej nr 338 relacji Wińsko – Wołów – Lubiąż – Katowice. Droga ta łączy się z drogą krajową nr 94 relacji Wrocław – Legnica.

Teren strefy położony jest w odległości 2 km od linii kolejowej Wrocław – Szczecin. Stacja kolejowa w Wołowie posiada bocznicę kolejową.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci gazowej,

– rozbudowa sieci energetycznej,

– rozbudowa sieci wodociągowej.

– rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,

– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

– budowa wjazdu na teren strefy.

24. Podstrefa Szprotawa

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany jest w wodę z wodociągu przesyłowego o średnicy 110 mm. Dla niezagospodarowanego obszaru zapewnione są dostawy wody w ilości 12 200 m3/24 h.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki sanitarno-bytowe oraz przemysłowe odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie strefy poprzez kanalizację sanitarną grawitacyjną o średnicy 200 mm oraz sanitarną tłoczną o średnicy 90 mm. Wydajność rzeczywista przepompowni ścieków wynosi 16,25 m3/h.

Kanalizacja deszczowa: W odległości ok. 500 m od granic terenu strefy przebiegają kolektory deszczowe o średnicy 250, 315 i 400 mm.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną odbywa się ze stacji transformatorowo-rozdzielczej zlokalizowanej w pobliżu terenu strefy. Istnieje możliwość dostawy 7 MW.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Przez teren strefy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia o wartości 6,3 MPa zapewniający dostawę gazu w ilości ok. 3000 m3/h. W sąsiedztwie strefy znajduje się stacja redukcyjna.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi krajowej nr 12 relacji Łęknica (przejście graniczne) – Głogów – Leszno,

– drogi wojewódzkiej nr 297 relacji Zielona Góra – Jelenia Góra, którą w odległości 24 km od miasta Szprotawa przecina autostrada A4.

W odległości 2 km od obszaru strefy przebiega linia kolejowa Głogów – Żagań.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pełnej infrastruktury niezbędna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków (przepustowość oczyszczalni po rozbudowie – 2500 m3/24 h) wraz z budową nowej kanalizacji sanitarnej.

25. Podstrefa Praszka

Obszar jest w pełni zagospodarowany. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

26. Podstrefa Wiązów

Woda: Pobór wody dla celów socjalnych i przemysłowych odbywa się z sieci miejskiej. Teren strefy zasilany jest w wodę z wodociągu przesyłowego o średnicy 160 mm.

Kanalizacja sanitarna: Odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywa się bezpośrednio do sieci miejskiej. Ścieki przemysłowe, po wcześniejszym podczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni, odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm.

Kanalizacja deszczowa: Istnieje możliwość odprowadzania wód opadowych do rowów przydrożnych.

Energia elektryczna: Zasilanie w energię elektryczną odbywa się z dwóch linii energetycznych biegnących wzdłuż granic strefy.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Strefa nie posiada dostępu do sieci gazowej.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do drogi krajowej nr 39 relacji Łagiewniki – Strzelin – Brzeg – Namysłów – Kępno. W odległości 8 km od terenu strefy przebiega autostrada A4.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– budowa gazociągu,

– rozbudowa sieci energetycznej,

– budowa wjazdu na teren strefy.

27. Podstrefa Śrem

27.1. Obszar I

Woda: Teren strefy zasilany jest w wodę z sieci o średnicy 110 mm, zlokalizowanej w pasach drogowych ul. Wiosennej i ul. Letniej.

Kanalizacja sanitarna: Na terenie strefy istnieje układ kanalizacji sanitarnej o średnicy 315 mm. Kanał sanitarny odprowadza ścieki do przepompowni ścieków, skąd ścieki tłoczone są do układu kanalizacyjnego miasta Śrem.

Kanalizacja deszczowa: Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się poprzez kanał deszczowy zlokalizowany wzdłuż ul. Wiosennej do pobliskiego cieku wodnego.

Energia elektryczna: Na terenie strefy istnieje sieć średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV.

Energia cieplna: Nie przewiduje się zasilania w energię cieplną.

Gaz: Teren strefy zasilany jest w gaz ziemny (zaazotowany) GZ 35 z sieci średniego ciśnienia zlokalizowanej w sąsiedztwie strefy wzdłuż ul. Rolnej i ul. Wiosennej (sieć gazowa o średnicach 125 mm i 63 mm).

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Teren strefy posiada dostęp do następujących dróg:

– drogi wojewódzkiej nr 310 relacji Głuchowo – Czempiń – Śrem,

– drogi wojewódzkiej nr 432 relacji Leszno – Śrem – Września,

– drogi wojewódzkiej nr 434 relacji Łubowo – Śrem – Rawicz,

– drogi wojewódzkiej nr 436 relacji Pysząca – Nowe Miasto nad Wartą.

Rozwój w zakresie infrastruktury:

– rozbudowa sieci energetycznej,

– budowa wjazdów na teren strefy.

27.2. Obszar II

Obszar jest w pełni zagospodarowany. Nie przewiduje się rozbudowy istniejącej infrastruktury.

IV. Działania prawno-organizacyjne i ekonomiczne

1. Warunki prawno-organizacyjne

1.1. Zarządzanie strefą

Zarządzającym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” została ustanowiona Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Zarządzający prowadzi działania zmierzające do osiągnięcia celów ustanowienia strefy, zgodnie z planem rozwoju oraz regulaminem strefy, w szczególności przez:

– prowadzenie przetargów lub rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy,

– udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy,

– wykonywanie bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców w zakresie zgodności z warunkami zezwoleń,

– wydawanie opinii przed wydaniem przez ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji w sprawie cofnięcia lub zmiany zezwolenia,

– prowadzenie, na podstawie odrębnie zawartych umów, przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste lub wydzierżawienie położonych na terenie strefy nieruchomości,

– promocję strefy,

– współdziałanie z gestorami mediów i infrastruktury w celu tworzenia jak najlepszych warunków na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

1.2. Regulamin strefy

Regulamin strefy określa sposób wykonywania zarządu strefą przez zarządzającego, w szczególności określa relacje między zarządzającym a przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie strefy.

1.3. Procedura udzielania zezwoleń

Ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskują zezwolenia, następuje w drodze przetargu lub rokowań, zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550). Rokowania i przetargi przeprowadza zarządzający.

Minister właściwy do spraw gospodarki powierzył zarządzającemu udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie strefy oraz ustalanie zakresu tej kontroli.

W przypadku inwestycji, której planowane koszty przekraczają 10 mln euro, zarządzający strefą występuje do ministra właściwego do spraw gospodarki o opinię.

2. Warunki ekonomiczne

2.1. Udostępnianie infrastruktury

Poziom uzbrojenia terenów strefy w infrastrukturę jest zróżnicowany. Zarządzający strefą koordynuje uzbrajanie terenów, które są niedostatecznie wyposażone w infrastrukturę techniczną.

Udział zarządzającego w udostępnianiu infrastruktury polega w szczególności na:

– umożliwieniu inwestorom korzystania z infrastruktury na określonych warunkach,

– wytyczaniu kierunków rozwoju gospodarki elektroenergetycznej i pozostałej infrastruktury technicznej,

– koordynacji procesu wydawania technicznych warunków zasilania,

– współdziałaniu w opracowaniu przez gestorów mediów planu budowy nowej infrastruktury technicznej lub modernizacji istniejącej,

– pomocy inwestorom w zawieraniu umów z gestorami mediów.

2.2. Edukacja i szkolenia

Zaspokojenie oczekiwań inwestorów w zakresie doboru odpowiednio wyszkolonych kadr umożliwi oferta instytucji szkolących działających w lokalnym środowisku. Zarządzający strefą pomaga inwestorom w kontaktach z instytucjami szkolącymi i posiadającymi oferty pracy. Zarządzający współpracuje także z władzami samorządowymi w celu ustalenia kierunków kształcenia uwzględniających potrzeby inwestorów.

2.3. Otoczenie strefy

W związku z istotną rolą strefy dla otoczenia w aspekcie ekonomicznym, społecznym oraz kulturowym zarządzający podejmuje:

– współpracę z władzami lokalnymi w celu tworzenia przyjaznego środowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnictwa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynkowej, komunikacyjnej itp.),

– współpracę z instytucjami społecznymi i politycznymi w celu tworzenia przyjaznego klimatu dla strefy,

– współpracę z instytucjami biznesowymi w celu rozwijania doradztwa i usług konsultingowych.

V. Strategia rozwoju strefy

1. Założenia ogólne

Przy opracowywaniu strategii rozwoju strefy przyjęto następujące założenia:

– pozyskanie kilku inwestorów strategicznych tworzących sieć firm kooperujących z przedsiębiorcami działającymi w strefie,

– preferowanie inwestycji trwale związanych z obszarem strefy, generujących dużą liczbę miejsc pracy,

– oparcie strategii gospodarczej na małych i średnich przedsiębiorstwach,

– lokowanie na terenie strefy zakładów nieuciążliwych dla środowiska.

Strategicznym celem spółki zarządzającej jest zagospodarowanie całego obszaru strefy do końca 2015 r., przy czym do końca 2012 r. powinno być zagospodarowane ok. 85 % powierzchni strefy.

2. Założenia szczegółowe

Na podstawie analizy potencjalnych możliwości rozwoju regionu, struktury bezrobocia i uwarunkowań demograficznych przewiduje się preferowanie następujących gałęzi przemysłu:

– motoryzacyjnego.

– elektrotechnicznego,

– elektronicznego,

– maszynowego,

– metalowego,

– odzieżowego,

– tworzyw sztucznych,

– chemii budowlanej,

– materiałów budowlanych.

3. Działalność usługowa

Jednym z podstawowych czynników decydujących o rozwoju strefy jest dostępność i poziom usług oferowanych inwestorom. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące usługi:

– usługi związane z dostawą mediów i odprowadzaniem ścieków i odpadów,

– usługi finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe,

– usługi doradztwa prawnego,

– usługi telekomunikacyjne,

– usługi celne,

– usługi transportowe.

Zarządzający gromadzi informacje w tym zakresie, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w strefie, jak również w jej otoczeniu.

4. Pozyskiwanie inwestorów

4.1. Zasady pozyskiwania inwestorów

W celu pozyskania inwestorów zarządzający podejmuje działania promocyjne, które obejmują:

– kreowanie wizerunku strefy poprzez intensywne działania promocyjne w kraju i za granicą (ogłoszenia w czasopismach, udział w konferencjach, seminariach, wystawach i targach),

– promocję adresowaną – oferty kierowane do wybranych przedsiębiorców działających w wybranych branżach w kraju i za granicą,

– analizę rynku zmierzającą do zbadania zainteresowania inwestorów określonymi gałęziami przemysłu,

– współpracę w zakresie promocji strefy z agencjami rządowymi i pozarządowymi,

– współpracę z lokalnymi i regionalnymi organizacjami na rzecz kreowania przychylnego stosunku do strefy,

– wydawanie materiałów promocyjnych (materiały drukowane, na nośnikach elektronicznych, Internet itp.).

Zakłada się pozyskiwanie następujących kategorii inwestorów:

– inwestorów strategicznych (dla każdej podstrefy), których działalność określi dynamikę i charakter rozwoju strefy,

– przedsiębiorców krajowych i zagranicznych angażujących duży kapitał inwestycyjny, wykorzystujących duży obszar strefy i zatrudniających znaczną liczbę pracowników,

– krajowych i zagranicznych inwestorów, którzy stworzą małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i zatrudnią proporcjonalnie dużą liczbę pracowników,

– prowadzących działalność usługową (bez zezwolenia) na rzecz obsługi przedsiębiorców działających w strefie.

4.2. Udostępnianie majątku

Udostępnienie majątku następuje w drodze umowy cywilnoprawnej.

5. Rozwój środków technicznych

Środki techniczne obecnie zlokalizowane na obszarze strefy w postaci budynków i infrastruktury nie gwarantują osiągnięcia jednego z głównych celów, jakim jest stworzenie ok. 20 000 miejsc pracy. Oznacza to konieczność budowy przez inwestorów nowych budynków oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury.

Jednym z kluczowych warunków rozwoju strefy jest dostępność i poziom infrastruktury. Na obszarach wszystkich podstref jest on różny dla różnych mediów. We wszystkich podstrefach (z wyjątkiem podstrefy Kłodzko, Brzeg Dolny, Jelcz-Laskowice, Praszka) są lub będą prowadzone prace związane z rozbudową istniejącej i budową nowej infrastruktury technicznej. Zakres i kolejność wykonywania infrastruktury technicznej w poszczególnych podstrefach są określane w wieloletnich i rocznych planach inwestycyjnych zarządzającego.

6. Nakłady na rozwój strefy

Rozwój strefy wymaga poniesienia nakładów przez:

– przedsiębiorców (zakup gruntów, budowa hal, wyposażenie w maszyny i urządzenia),

– zarządzającego (rozbudowa infrastruktury, przygotowanie dokumentacji i obsługi geodezyjnej, budowa budynku biurowo-usługowego na potrzeby strefy).

6.1. Nakłady inwestorów

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność w strefie ponoszą nakłady na kupno gruntu, budowę hal i ich wyposażenie. Konieczny jest również udział inwestorów w finansowaniu budowy przyłączy lokalnych.

6.2. Nakłady zarządzającego

Koszty utrzymania majątku będącego własnością zarządzającego ponosi sam zarządzający. Przychody z dzierżawy bądź sprzedaży majątku znajdującego się na terenie strefy i poza nią są źródłem środków na inwestycje i działalność spółki zarządzającej. W miarę udostępniania majątku inwestorom koszty jego utrzymania będą się zmniejszać.

Koszty wykonania infrastruktury technicznej i budowy dróg są ponoszone wspólnie z gminami, inwestorami i gestorami, natomiast udział poszczególnych podmiotów w ich finansowaniu wynika z przeprowadzanych negocjacji. Koszty te zmieniają się wraz z rozwojem strefy i przeprowadzaniem okresowych zmian granic.

Wysokość wydatków przeznaczonych na marketing i promocję jest skorelowana z możliwościami finansowymi zarządzającego.

Stałym wydatkiem zarządzającego są koszty funkcjonowania spółki.

Szczegółowe prognozy kosztów i przychodów zarządzający sporządza w ramach okresowych planów ekonomiczno-finansowych zarządzającego.

7. Etapy rozwoju strefy

Rozwój strefy jest przedsięwzięciem długofalowym. Plan rozwoju strefy ma więc charakter strategiczny, długookresowy. Rozwój strefy można podzielić na 3 etapy:

 

Etap

Okres

Główne cele etapu

I

2007–2012

– przyjmowanie inwestorów do strefy,

– gospodarowanie urządzeniami infrastruktury,

– monitorowanie rozwoju strefy i kontrola przedsiębiorców działających w strefie

II

2013–2015

– osiągnięcie docelowego poziomu aktywności gospodarczej i zatrudnienia,

– kontrola przedsiębiorców działających w strefie

III

2016–2017

– przygotowanie warunków do efektywnego funkcjonowania kompleksu gospodarczego po ustaniu okresu, na jaki została ustanowiona strefa

 

8. Obowiązki zarządzającego

 

Lp.

Zadanie

Termin wykonania

1

Przeprowadzanie przetargów i rokowań na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (Dz. U. Nr 254, poz. 2550) oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia „Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK” Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 67, poz. 708)

praca ciągła

2

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych i gospodarowanie urządzeniami infrastruktury technicznej

praca ciągła

3

Promocja strefy w kraju i za granicą

praca ciągła

4

Kontrola działalności przedsiębiorców na terenie strefy w zakresie spełnienia warunków zezwoleń

praca ciągła, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu realizacji warunku

5

Monitorowanie działalności przedsiębiorców w strefie i sporządzanie informacji o funkcjonowaniu strefy

co kwartał

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama