reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 sierpnia 2007 r.

w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii2)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wymagania specjalne, jakie powinny spełniać owoce roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzące z Federacyjnej Republiki Brazylii, zwane dalej „owocami cytrusowymi”, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i informacje, jakie powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym, w które zostały one zaopatrzone;

2) odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571, z późn. zm.4)) w załączniku nr 4 w części A w dziale 1 w pkt 16.2 i 16.4, które mogą być stosowane do owoców cytrusowych.

§ 2.
Owoce cytrusowe mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 4 w części A w dziale 1 w pkt 16.1, 16.3 i 16.5;

2) ich przemieszczanie z miejsca produkcji do miejsca, z którego zostały wysłane, odbywało się pod nadzorem służby ochrony roślin Federacyjnej Republiki Brazylii;

3) zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne:

a) zawierające nazwę obszaru Federacyjnej Republiki Brazylii uznanego przez Komisję Europejską za wolny od wszystkich szczepów Xanthomonas campestris patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus L.5), jeżeli owoce cytrusowe pochodzą z takiego obszaru, lub

b) potwierdzające, że:

– w czasie urzędowych kontroli, prowadzonych od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, w miejscu ich produkcji nie zaobserwowano objawów występowania szczepów Xanthomonas campestris patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus L., a owoce cytrusowe, zebrane w tym miejscu produkcji, zostały uznane na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych za wolne od wszystkich szczepów Xanthomonas campestris patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus L.,

– poddano je zabiegowi z zastosowaniem ortofenylofenolanu sodu, co potwierdza informacja umieszczona w tym świadectwie,

– podmioty zajmujące się ich produkcją, pakowaniem, obrotem lub eksportem zostały wpisane do odpowiedniego urzędowego rejestru prowadzonego w Federacyjnej Republice Brazylii,

c) które w przypadku owoców cytrusowych innych niż owoce roślin gatunku Citrus aurantium L. dodatkowo:

– zawiera nazwę obszaru Federacyjnej Republiki Brazylii uznanego przez Komisję Europejską za wolny od wszystkich szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin z rodzaju Citrus L.5), jeżeli owoce cytrusowe pochodzą z takiego obszaru, lub

– potwierdza, że w czasie urzędowych kontroli, prowadzonych od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, w miejscu ich produkcji nie zaobserwowano objawów występowania szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus L. i żaden z owoców cytrusowych, zebranych w tym miejscu produkcji, nie wykazywał objawów występowania szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin z rodzaju Citrus L., a podmioty zajmujące się ich produkcją, pakowaniem, obrotem lub eksportem zostały wpisane do odpowiedniego urzędowego rejestru prowadzonego w Federacyjnej Republice Brazylii.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie odstępstw od wymagań dla owoców cytrusowych pochodzących z państw trzecich (Dz. U. Nr 164, poz. 1726).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. H. Kowalczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2004/416/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niektórych owoców cytrusowych pochodzących z Argentyny lub Brazylii (Dz. Urz. UE L 151 z 30.04.2004, str. 76, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 46, str. 61, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 138, poz. 1466, z 2005 r. Nr 81, poz. 715 i Nr 153, poz. 1277 oraz z 2006 r. Nr 33, poz. 233 i Nr 118, poz. 810.

5) Wykaz obszarów uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych znajduje się w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama