| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 lipca 2007 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) rocznym planie finansowym – należy przez to rozumieć plan finansowy, o którym mowa w art. 41 a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)) oraz w art. 7 ust. 3 ustawy;

3) wolnych środkach – należy przez to rozumieć środki pieniężne, które w danej chwili nie są wykorzystywane przez Agencję na realizację zadań ustawowych.

§ 2.
1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznych planów finansowych, ustalanych na okres roku kalendarzowego.

2. Roczny plan finansowy nie obejmuje swym zakresem środków finansowych związanych z realizacją programów pomocowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD), Sektorowych Programów Operacyjnych oraz krajowych zadań zleconych, które są realizowane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3.
1. Roczny plan finansowy Agencji sporządzany jest zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

2. Wraz z rocznym planem finansowym Agencja przygotowuje:

1) szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych w nim zawartych;

2) zestawienie planowanych wpływów i wydatków, z uwzględnieniem wynikających ze sprawozdania finansowego zobowiązań roku poprzedniego, płatnych w roku bieżącym, oraz zobowiązań roku bieżącego, płatnych w roku następnym.

§ 4.
1. Prezes Agencji może ustalać plany finansowe oddziałów regionalnych, w zakresie finansowania kosztów działalności bieżącej, nakładów związanych z realizacją inwestycji dotyczących majątku trwałego oraz innych zadań własnych oddziałów regionalnych i podległych im biur powiatowych, mając na uwadze zapewnienie właściwej realizacji zadań.

2. Oddziały regionalne w ramach środków finansowych określonych w planach finansowych oddziałów regionalnych, z uwzględnieniem § 5, mogą samodzielnie udzielać zamówień publicznych, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, związane z ich działalnością oraz funkcjonowaniem podległych im biur powiatowych.

§ 5.
Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich, których okres realizacji przekracza rok, mogą być zaciągane w wypadku, gdy umowy te są uzasadnione odpowiednimi programami prac. Zobowiązania mogą być również zaciągane z tytułu umów rocznych i wieloletnich, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Agencji i prawidłowej realizacji zadań w okresach przyszłych, a płatności wynikające z tych umów nastąpią w całości lub w części w roku następnym.
§ 6.
1. Agencja może lokować w bankach okresowo wolne środki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, uwzględniając, iż lokowanie wolnych środków nie może powodować opóźnień w realizacji zadań Agencji.

2. Wyboru banków, w których Agencja będzie lokować okresowo wolne środki. Agencja dokonuje zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

§ 7.
Agencja przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, w okresach kwartalnych, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału, informację zawierającą dane o kwotach ulokowanych wolnych środków, terminach zapadalności lokat, uzyskanych warunkach oprocentowania dla każdej z lokat w poszczególnych bankach w podziale na lokaty długoterminowe i lokaty krótkoterminowe oraz warunkach oprocentowania rachunków bieżących w każdym z banków.
§ 8.
Fundusz statutowy zwiększa się o wygospodarowany zysk netto, a zmniejsza się o stratę netto.
§ 9.
Księgi rachunkowe, o których mowa w art. 7 ust. 6a ustawy, oraz księgi rachunkowe dla środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 3b ustawy, są prowadzone wyłącznie w siedzibie Centrali Agencji.
§ 10.
Środki pochodzące z funduszy, o których mowa w art. 3a ust. 1 ustawy, są gromadzone, wydatkowane i ewidencjonowane w sposób określony w szczególności w umowach międzynarodowych.
§ 11.
1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji dokonuje Prezes Agencji, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne oraz koszty badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji ponosi Agencja.

§ 12.
1. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji Prezes Agencji przedkłada, wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania, do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem z przeprowadzonego badania tego sprawozdania oraz opinią ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 161, poz. 1136).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: Z. Gilowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »