| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych,

podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 21 czerwca 2006 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską

o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych

Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

– dążąc do dalszego rozwoju wzajemnych stosunków w duchu przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy,

– zaniepokojone rozpowszechnianiem się przestępczości, a szczególnie przestępczości zorganizowanej, oraz w celu skuteczniejszego zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych,

– mając na uwadze pogłębienie współpracy organów właściwych w zakresie zwalczania przestępczości,

– dążąc do stosowania optymalnych zasad, form i sposobów współpracy tych organów,

– kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

– przestrzegając norm prawa międzynarodowego oraz przepisów prawa wewnętrznego Umawiających się Stron,

uzgodniły, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony będą współpracować zgodnie z przepisami ich prawa wewnętrznego w zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw, w szczególności przestępczości zorganizowanej, w wykrywaniu sprawców przestępstw, a także przy ochronie porządku publicznego i granicy państwowej.

2. Współpraca na podstawie niniejszej Umowy nie obejmuje udzielania pomocy prawnej w sprawach karnych.

Artykuł 2

Współpraca na podstawie niniejszej Umowy realizowana będzie w szczególności poprzez zwalczanie:

a) przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności,

b) nielegalnej uprawy roślin służących do wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych, nielegalnej produkcji, posiadania, przywozu, wywozu, przewozu w_tranzycie i obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi i ich prekursorami,

c) terroryzmu i jego finansowania,

d) nielegalnej produkcji, posiadania, przywozu, wywozu, przewozu w tranzycie i nielegalnego obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, promieniotwórczymi i jądrowymi, substancjami chemicznymi, biologicznymi i bakteriologicznymi, towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym oraz techniką wojskową,

e) przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, legalizowania dochodów pochodzących z przestępstwa, a także korupcji,

f) podrabiania lub przerabiania pieniędzy, znaków i papierów wartościowych, bezgotówkowych środków płatniczych lub wprowadzania ich do obiegu,

g) podrabiania lub przerabiania dokumentów urzędowych w celu użycia ich jako autentycznych,

h) handlu ludźmi, organami i tkankami ludzkimi,

i) wykorzystania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej,

j) nielegalnej migracji i nielegalnego pobytu osób i ich organizowania,

k) przestępstw przeciwko mieniu, w tym przestępstw związanych z pojazdami mechanicznymi,

l) przestępstw, których przedmiotem są dzieła o wartości artystycznej, kulturalnej i historycznej,

m) przestępstw zagrażających środowisku,

n) przestępstw przeciwko własności intelektualnej,

o) przestępczości komputerowej,

p) naruszeń porządku publicznego.

Artykuł 3

1. Organami Umawiających się Stron właściwymi w zakresie współpracy na podstawie niniejszej Umowy są:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

b) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

c) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

d) Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

e) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

f) Komendant Główny Policji,

g) Komendant Główny Straży Granicznej;

w Republice Czeskiej:

a) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

b) Prezydium Policji Republiki Czeskiej,

c) Ministerstwo Finansów – Generalna Dyrekcja Ceł.

2. Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie o zmianach właściwości lub nazw organów, o których mowa w ustępie 1.

3. Organy, o których mowa w ustępie 1, mogą zawierać porozumienia wykonawcze do niniejszej Umowy.

4. Organy, o których mowa w ustępie 1, mogą, po wzajemnym porozumieniu, wymieniać oficerów łącznikowych w celu realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł 4

1. Na podstawie niniejszej Umowy, właściwe organy Umawiających się Stron będą, w szczególności:

a) wzajemnie przekazywać informacje dotyczące konkretnych przestępstw, w szczególności ich sprawców i uczestników, informacje o naruszeniu konkretnych przepisów prawnych oraz o działaniach podjętych w celu zapobiegania przestępstwom i wyniku tych działań,

b) wzajemnie przekazywać informacje o planowanych zamachach terrorystycznych, o ugrupowaniach terrorystycznych, których członkowie planują, popełniają lub już popełnili przestępstwa na terytoriach Umawiających się Stron,

c) współpracować przy poszukiwaniu osób i rzeczy, w tym przy podejmowaniu czynności związanych z identyfikacją osób lub zwłok osób nieznanych,

d) współpracować przy podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie ochrony świadków, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony, na terytorium której zostaną podjęte działania oraz wymieniać wzajemnie informacje i doświadczenia w tej dziedzinie,

e) koordynować działania związane z ochroną porządku publicznego, zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw oraz ich sprawców, w tym także tworzyć wspólne grupy robocze, wysyłać konsultantów i organizować spotkania robocze w związku z konkretnymi przypadkami działalności przestępczej,

f) koordynować działania związane z ochroną granicy państwowej, włącznie z regularną wymianą informacji o ruchach migracyjnych, ich zakresie, strukturze i możliwych celach,

g) wymieniać informacje o wynikach badań kryminalistycznych i kryminologicznych, strukturach współpracujących organów, stosowanych metodach pracy operacyjnej i śledczej, a także o wykorzystywanych środkach,

h) udzielać, na wniosek właściwych organów drugiej Umawiającej się Strony, informacji o przedmiotach służących do popełniania przestępstw lub pochodzących z działalności przestępczej, dostarczać wzory tych przedmiotów, a także próbki środków odurzających i substancji psychotropowych,

i) współpracować przy zapewnieniu bezpośredniej łączności między właściwymi organami Umawiających się Stron oraz wymieniać i na bieżąco aktualizować informacje niezbędne dla zapewnienia łączności, a także adresy poczty elektronicznej,

j) udostępniać wzajemnie, w razie potrzeby, środki techniczne,

k) opracowywać i realizować, w razie potrzeby, wspólne programy zapobiegania przestępczości,

l) współpracować w zakresie pogłębiania wiedzy fachowej, w tym wzajemnie wysyłać specjalistów, a także wzajemnie zapoznawać się ze środkami i metodami zwalczania przestępczości oraz zapewniać udział obserwatorów na ćwiczeniach,

m) wymieniać informacje o przepisach prawnych, a także ich zmianach, wymieniać materiały analityczne i koncepcyjne oraz literaturę fachową,

n) wymieniać wzory dokumentów urzędowych,

o) podejmować, na wniosek właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony, inne działania niezbędne dla współpracy realizowanej na podstawie niniejszej Umowy.

2. Właściwe organy Umawiających się Stron będą się wzajemnie informować o swoich kompetencjach, w tym o właściwości miejscowej, oraz o szczegółowym zakresie działania właściwych komórek organizacyjnych.

Artykuł 5

1. Umawiające się Strony, w ramach współpracy na podstawie niniejszej Umowy, udzielają sobie, na wniosek, pomocy. Wniosek o pomoc sporządzany jest na piśmie i przekazywany z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych. W pilnych przypadkach wniosek może być przekazany także ustnie, a następnie niezwłocznie potwierdzony na piśmie.

2. Wniosek o pomoc zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki. Jeżeli organ, do którego skierowano wniosek, okaże się niewłaściwy do jego rozpatrzenia, przekaże wniosek organowi, który jest właściwy do jego rozpatrzenia, i poinformuje o tym organ wnioskujący. Jeżeli wymaga tego rozpatrzenie wniosku, organ rozpatrujący może zwrócić się o uzupełniające informacje.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron poinformują się wzajemnie o komórkach organizacyjnych, które będą właściwe do przekazywania i rozpatrywania wniosków o pomoc.

Rozdział II

Współpraca na terenach przygranicznych

Artykuł 6

Dla celów niniejszej Umowy, terenami przygranicznymi są:

w Rzeczypospolitej Polskiej – obszary należące do właściwości miejscowej organów, o których mowa w artykule 7 ustęp 1;

w Republice Czeskiej – obwody sądów okręgowych w Ostrawie, w Hradcu Kralove i w Usti nad Łabą.

Artykuł 7

1. Organami Umawiających się Stron właściwymi w zakresie współpracy na podstawie niniejszej Umowy na terenach przygranicznych, oprócz organów, o których mowa w artykule 3 ustęp 1, są także:

w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) w odniesieniu do Policji:

– Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach,

– Komendant Wojewódzki Policji w Opolu,

– Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu;

b) w odniesieniu do Straży Granicznej:

– Komendant Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu,

– Komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku,

– Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu;

c) w odniesieniu do Służby Celnej:

– Dyrektor Izby Celnej w Katowicach,

– Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu;

w Republice Czeskiej:

a) w odniesieniu do Policji:

– Policja Republiki Czeskiej Komenda Okręgu Północnomorawskiego Ostrawa,

– Policja Republiki Czeskiej Komenda Okręgu Wschodnioczeskiego Hradec Kralove,

– Policja Republiki Czeskiej Komenda Okręgu Północnoczeskiego Usti nad Łabą,

– Policja Republiki Czeskiej Okręgowa Dyrekcja Służby Policji ds. Cudzoziemców i Policji Granicznej Ostrawa,

– Policja Republiki Czeskiej Okręgowa Dyrekcja Służby Policji ds. Cudzoziemców i Policji Granicznej Hradec Kralove,

– Policja Republiki Czeskiej Okręgowa Dyrekcja Służby Policji ds. Cudzoziemców i Policji Granicznej Usti nad Łabą;

b) w odniesieniu do organów celnych:

– Dyrekcja Ceł Ostrawa,

– Dyrekcja Ceł Ołomuniec,

– Dyrekcja Ceł Hradec Kralove,

– Dyrekcja Ceł Usti nad Łabą.

2. Organy, o których mowa w ustępie 1, mogą, w trybie artykułu 5, bezpośrednio przekazywać i rozpatrywać wnioski o pomoc. Nie narusza to możliwości przekazywania i rozpatrywania tego rodzaju wniosków za pośrednictwem organów, o których mowa w artykule 3 ustęp 1.

Artykuł 8

1. Organy, o których mowa w artykule 7 ustęp 1, mogą tworzyć wspólne patrole działające w pasie do 25 kilometrów od wspólnej granicy państwowej pod dowództwem funkcjonariusza Umawiającej się Strony, na terytorium której patrol wykonuje zadania.

2. Funkcjonariusze jednej Umawiającej się Strony wykonujący zadania we wspólnym patrolu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony uprawnieni są do ustalania tożsamości osób. Jeżeli osoba odmawia okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie jej tożsamości lub jeżeli zostanie stwierdzone, że osoba jest poszukiwana, funkcjonariusze ci uprawnieni są do ujęcia takiej osoby. Osobę ujętą przekazuje się niezwłocznie funkcjonariuszom Umawiającej się Strony, na terytorium której doszło do ujęcia.

Artykuł 9

Współpraca organów, o których mowa w artykule 7 ustęp 1, oprócz form współpracy wymienionych w artykule 4 ustęp 1 i w artykule 8, obejmuje:

a) koordynowanie akcji poszukiwawczych prowadzonych na terenach przygranicznych,

b) udzielanie informacji, konsultacji i pomocy technicznej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony,

c) przekazywanie informacji niezbędnych do oceny stanu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych,

d) sporządzanie wspólnych planów interwencji dla terenów przygranicznych,

e) wcześniejsze informowanie o przewidywanych ważnych zdarzeniach, akcjach i interwencjach na terenach przygranicznych,

f) przekazywanie informacji o transgranicznych przewozach niebezpiecznych przesyłek,

g) wspólne narady operacyjne,

h) współdziałanie przy wykonywaniu zadań z użyciem statków powietrznych,

i) przekazywanie informacji i wymiana doświadczeń dotyczących płynności i bezpieczeństwa transgranicznego ruchu drogowego,

j) podejmowanie innych skoordynowanych działań.

Artykuł 10

1. Na terytoriach Umawiających się Stron, w pobliżu granicy państwowej mogą być tworzone stałe lub czasowe wspólne placówki, których obsadę stanowić będą funkcjonariusze organów lub podlegli organom, o których mowa w artykule 7 ustęp 1, a w razie potrzeby także organom, o których mowa w artykule 3 ustęp 1, zwane dalej „wspólnymi placówkami”.

2. Funkcjonariusze wspólnych placówek będą wymieniać, analizować i przekazywać dalej informacje o sprawach dotyczących terenów przygranicznych, jak również w innych formach uczestniczyć w koordynacji współpracy na podstawie niniejszej Umowy. Nie narusza to kontaktów służbowych i wymiany informacji za pośrednictwem organów, októrych mowa w artykule 3 ustęp 1.

3. Funkcjonariusze wspólnych placówek podlegają wyłącznie rozkazom i poleceniom służbowym oraz władzy dyscyplinarnej swoich przełożonych. Funkcjonariusze wspólnych placówek przeprowadzać będą wspólne interwencje wyłącznie po uzgodnieniach organów, o których mowa w artykule 7 ustęp 1, obu Umawiających się Stron i tylko w takich formach, jakie dopuszcza niniejsza Umowa.

4. Rządy Umawiających się Stron mogą uzgodnić, w drodze wymiany not dyplomatycznych, utworzenie wspólnych placówek i określić sposób podziału kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem wspólnych placówek.

Artykuł 11

1. Funkcjonariusze Umawiających się Stron, którzy na terytorium swojego państwa prowadzą pościg za:

a) podejrzanym lub osobą podejrzewaną o popełnienie umyślnego czynu karalnego zagrożonego według przepisów prawa wewnętrznego obu Umawiających się Stron karą pozbawienia wolności o maksymalnym wymiarze co najmniej jednego roku lub karą surowszą, lub

b) osobą, która zbiegła z aresztu, zakładu karnego, zakładu poprawczego albo zakładu psychiatrycznego, w którym była umieszczona na podstawie orzeczenia sądu,

mają prawo kontynuowania pościgu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez uprzedniej zgody, jeżeli ze względu na pilny charakter sprawy właściwe organy tej Umawiającej się Strony, nie mogły zostać wcześniej poinformowane lub nie mogą niezwłocznie przejąć pościgu.

2. Właściwe organy Umawiającej się Strony, na terytorium której ma być kontynuowany pościg, powiadamia się niezwłocznie, z reguły jeszcze przed przekroczeniem granicy państwowej, o miejscu i czasie przekroczenia granicy państwowej przez osobę ściganą i funkcjonariuszy kontynuujących pościg oraz o posiadanym przez nich uzbrojeniu i środkach technicznych.

3. Pościg może być kontynuowany, jeżeli funkcjonariusze kontynuujący pościg spełniają następujące warunki:

a) stosują się do postanowień niniejszej Umowy, przepisów prawa wewnętrznego i poleceń właściwych organów Umawiającej się Strony, na terytorium której działają,

b) posiadają legitymację służbową i okazują ją na każde wezwanie funkcjonariuszy Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg jest kontynuowany,

c) są łatwi do zidentyfikowania, to znaczy noszą mundur i używają oznakowanego pojazdu; jeżeli nie ma możliwości spełnienia obu tych warunków, muszą spełniać przynajmniej jeden z nich.

4. Pościg zostaje przerwany w każdym wypadku na żądanie właściwych organów Umawiającej się Strony, na terytorium której jest on kontynuowany. Jeżeli żądanie przerwania pościgu zostało przekazane ustnie funkcjonariuszom kontynuującym pościg, to właściwe organy Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg był kontynuowany, przekazują niezwłocznie właściwym organom drugiej Umawiającej się Strony pisemne potwierdzenie tego żądania.

5. Funkcjonariusze kontynuujący pościg nie mają wstępu do mieszkań i miejsc ogólnie niedostępnych.

6. Zatrzymania osoby ściganej dokonują funkcjonariusze Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg jest kontynuowany. W przypadku, gdy funkcjonariusze ci nie mogą interweniować wystarczająco szybko, funkcjonariusze kontynuujący pościg mogą ująć ściganą osobę i niezwłocznie przekazać ją funkcjonariuszom Umawiającej się Strony, na terytorium której kontynuowano pościg.

7. Funkcjonariusze, którzy zgodnie z ustępem 6 zdanie drugie ujęli osobę, za którą prowadzono pościg, mogą poddać ją przeszukaniu w celu odebrania jej broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Przedmioty te, które osoba ta posiada przy sobie, mogą zostać odebrane. Wraz z tą osobą przekazywane są również przedmioty, które zostały jej odebrane.

8. Osoba ujęta zgodnie z ustępem 6 może przez właściwe organy Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg był kontynuowany, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony i bez względu na obywatelstwo zostać zatrzymana. Jeżeli osoba ta nie ma obywatelstwa Umawiającej się Strony, na terytorium której została zatrzymana, zostanie ona zwolniona przed upływem 6 godzin od zatrzymania, przy czym do tego okresu nie wlicza się godzin pomiędzy północą a dziewiątą rano, chyba że właściwe organy tej Umawiającej się Strony otrzymały przed upływem tego okresu wniosek o podjęcie działań zmierzających do wydania lub przekazania tej osoby złożony w jakiejkolwiek formie, z reguły jednak na piśmie, przekazany z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych. Nie narusza to przepisów prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony umożliwiających zastosowanie z innych przyczyn aresztu lub innego środka ograniczającego wolność osobistą.

9. Po zakończeniu pościgu, funkcjonariusze, którzy kontynuowali pościg, składają właściwemu organowi Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg był kontynuowany, sprawozdanie z wykonanych czynności.

10. Funkcjonariusze, którzy kontynuowali pościg, mają obowiązek stawienia się na wezwanie właściwych organów Umawiającej się Strony, na terytorium której pościg był kontynuowany, w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących zakończonego pościgu.

Artykuł 12

1. W razie pilnej potrzeby każda z Umawiających się Stron może w celu zapobieżenia zagrożeniu porządku publicznego lub ochrony granicy państwowej albo w celu zwalczania przestępczości podporządkować własnych funkcjonariuszy organów lub podległych organom, o których mowa w artykule 7 ustęp 1, organom drugiej Umawiającej się Strony, o których mowa w artykule 7 ustęp 1, by wspierali ich podczas wykonywania ich zadań.

2. Wsparcie, o którym mowa w ustępie 1, może zostać udzielone wyłącznie na podstawie porozumienia organów, o których mowa w artykule 3 ustęp 1.

3. Pilna potrzeba wsparcia przy zapobieganiu zagrożeniu porządku publicznego lub ochronie granicy państwowej zachodzi w szczególności wtedy, gdyby bez zaangażowania funkcjonariuszy, o których mowa w ustępie 1, pożądana akcja okazała się niemożliwa lub poważnie zagrożona, a w przypadku zwalczania przestępczości, gdyby bez zaangażowania funkcjonariuszy, o których mowa w ustępie 1, wykrycie działalności przestępczej i jej sprawców miało zakończyć się niepowodzeniem lub być w sposób zasadniczy utrudnione. Potrzeba taka zachodzi w szczególności, gdy zagrożenie związane jest z obecnością obywateli jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

4. Funkcjonariusze udzielający wsparcia, o którym mowa w ustępie 1, mogą wykonywać zadania wyłącznie pod dowództwem funkcjonariusza drugiej Umawiającej się Strony i w obecności funkcjonariuszy drugiej Umawiającej się Strony. Za działania podjęte na podstawie polecenia przez funkcjonariuszy udzielających wsparcia odpowiedzialność ponosi ta Umawiająca się Strona, której funkcjonariusz kieruje interwencją co nie narusza innych postanowień niniejszej Umowy dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej.

Artykuł 13

1. Funkcjonariusze Umawiających się Stron, którzy wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa transportu kolejowego, są uprawnieni w pociągach na trasie pomiędzy granicą państwową i najbliższą stacją kolejową na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, na której pociąg regularnie zatrzymuje się, podejmować niezbędne czynności dla zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób i mienia, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony, na terytorium której działają.

2. Osoby ujęte lub przedmioty zabezpieczone w ramach działań, o których mowa w ustępie 1, przekazuje się właściwym organom drugiej Umawiającej się Strony na najbliższej stacji kolejowej na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony, na której pociąg regularnie zatrzymuje się.

3. Umawiające się Strony zapewnią funkcjonariuszom, o których mowa w ustępie 1, bezpłatny przejazd do najbliższej stacji kolejowej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, na której pociąg regularnie zatrzymuje się, oraz w niezbędnym zakresie używanie kolejowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Rozdział III

Uwarunkowania prawne

Artykuł 14

1. Funkcjonariusze Umawiających się Stron wykonujący zadania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony na podstawie niniejszej Umowy, korzystają z takiej samej ochrony prawnej, jak funkcjonariusze tej Umawiającej się Strony.

2. Funkcjonariusze, o których mowa w ustępie 1, uprawnieni są do:

a) noszenia munduru,

b) posiadania broni służbowej oraz środków przymusu bezpośredniego,

c) użycia broni służbowej wyłącznie w przypadkach obrony koniecznej, a środków przymusu bezpośredniego – na warunkach i w sposób określony przepisami prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony, na terytorium której wykonywane są zadania,

d) posiadania i użycia innych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zadań zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony, na terytorium której są wykonywane te zadania,

e) przekraczania granicy państwowej na podstawie legitymacji służbowej w przypadku wykonywania zadań zgodnie z artykułami 8, 11, 12 i 13,

f) przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi w przypadku wykonywania zadań zgodnie z artykułem 8,

g) użycia statków powietrznych na zasadach określonych przepisami prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony, na terytorium której wykonywane są te zadania, po uprzednim uzyskaniu zgody: w Rzeczypospolitej Polskiej właściwego miejscowo organu, o którym mowa w artykule 7 ustęp 1 litera b, a w Republice Czeskiej organu, o którym mowa w artykule 3 ustęp 1 litera b.

3. Uprawnienia, o których mowa w ustępie 2, mogą być ograniczone lub uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych przez właściwe organy drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 15

1. Umawiające się Strony rezygnują z wszelkich roszczeń odszkodowawczych z powodu utraty lub uszkodzenia mienia należącego do nich, jeżeli szkoda wyrządzona została przez funkcjonariusza drugiej Umawiającej się Strony w czasie wykonywania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy.

2. Umawiające się Strony rezygnują z wszelkich roszczeń odszkodowawczych z powodu doznania uszczerbku na zdrowiu lub śmierci swojego funkcjonariusza, jeżeli szkoda powstała w czasie wykonywania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy. Nie narusza to prawa do roszczeń odszkodowawczych samego funkcjonariusza lub jego bliskich na podstawie przepisów prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony, której był on funkcjonariuszem w czasie zaistnienia zdarzenia powodującego odpowiedzialność odszkodowawczą.

3. Postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli szkoda wyrządzona została z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa.

4. Jeżeli funkcjonariusz jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony podczas wykonywania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za szkodę odpowiedzialność ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium której zaistniało zdarzenie powodujące odpowiedzialność odszkodowawczą, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego, które miałyby zastosowanie w przypadku wyrządzenia szkody przez własnego funkcjonariusza.

5. Umawiająca się Strona, której funkcjonariusz na terytorium drugiej Umawiającej się Strony wyrządził szkodę osobie trzeciej, zwróci drugiej Umawiającej się Stronie całą kwotę odszkodowania wypłaconą na podstawie ustępu 4.

6. Postanowienia ustępu 5 nie stosuje się, jeżeli szkodę wyrządził funkcjonariusz jednej Umawiającej się Strony na skutek wykonania polecenia funkcjonariusza drugiej Umawiającej się Strony, któremu był on podporządkowany.

7. Właściwe organy Umawiających się Stron ściśle współpracują ze sobą, aby ułatwić załatwianie roszczeń odszkodowawczych. Wymieniają one w szczególności wszelkie znajdujące się w ich dyspozycji informacje o przypadkach szkód w myśl niniejszego artykułu.

Artykuł 16

1. Jeżeli któraś z Umawiających się Stron uważa, że pozytywne rozpatrzenie wniosku o pomoc lub inna forma współpracy na podstawie niniejszej Umowy może zagrozić jej bezpieczeństwu lub innym ważnym interesom lub naruszyć jej porządek prawny, może odmówić całkowicie lub częściowo współpracy lub też może uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

2. O całkowitej lub częściowej odmowie współpracy lub też o uzależnieniu jej od spełnienia określonych warunków, Umawiające się Strony poinformują się niezwłocznie na piśmie z podaniem przyczyn.

Artykuł 17

Jeżeli na podstawie niniejszej Umowy przekazywane są dane osobowe, zwane dalej „danymi", każda z Umawiających się Stron będzie przy ich przekazywaniu przestrzegać swoich przepisów prawa wewnętrznego. Przy przekazywaniu danych obowiązują następujące zasady:

a) wykorzystywanie danych przez organ otrzymujący dopuszczalne jest wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez organ przekazujący; udostępnianie danych innym organom możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody organu przekazującego; zgoda ta nie jest potrzebna do przekazania danych prokuraturom i sądom, chyba że organ przekazujący postanowi inaczej,

b) organ przekazujący powinien dbać o poprawność przekazywanych danych, jak również o ich użyteczność i zakres, stosownie do celu, jakiemu służy przekazanie; jeżeli okaże się, że przekazano dane niewłaściwe lub dane, których przekazanie było niedozwolone, organ przekazujący zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie organ otrzymujący; organ otrzymujący ma obowiązek sprostować albo usunąć dane, których przekazanie było niedozwolone,

c) przy przekazywaniu danych organ przekazujący informuje o terminach ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony, której jest organem; niezależnie od tych terminów przekazane dane należy usunąć, kiedy okażą się one zbędne dla celów, do których zostały przekazane,

d) organ przekazujący i organ otrzymujący zobowiązane są do prowadzenia ewidencji przekazywania, przyjmowania i usuwania danych; ewidencja zawiera informacje o przyczynie przekazania, organie przekazującym i organie otrzymującym, czasie przekazania, zakresie danych oraz o ich usunięciu,

e) organ przekazujący i organ otrzymujący są zobowiązane do skutecznej ochrony przekazywanych danych przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed ich zmianami bez uprzedniej zgody organu przekazującego oraz przed ich niezgodnym z prawem przekazywaniem i ujawnianiem; jeżeli organ otrzymujący stwierdzi nieuprawnione przetwarzanie przekazanych danych, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie organ przekazujący,

f) na wniosek organu przekazującego organ otrzymujący informuje go o wykorzystaniu przekazanych danych oraz o osiągniętych dzięki temu wynikach,

g) na wniosek każdej osoby, zostaną jej udzielone informacje o istniejących danych jej dotyczących, a także o celu ich wykorzystania, jeżeli wyrazi na to zgodę, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego, organ przekazujący; w takim przypadku prawo tej osoby do udzielenia informacji o danych jej dotyczących podlega przepisom prawa wewnętrznego tej Umawiającej się Strony, której organ został poproszony o informacje.

Artykuł 18

1. Właściwe organy Umawiających się Stron zapewniają ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych na poziomie nie niższym, niż wynika to z przepisów prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony, która przekazuje informacje, z tym że równoważność klauzul tajności określa odrębna umowa.

2. Organ, który przekazał informacje niejawne informuje organ otrzymujący o zmianie lub zniesieniu ich klauzuli tajności.

3. Przekazane informacje niejawne mogą być wykorzystane tylko w celach, dla których zostały przekazane, a udostępnienie ich innym podmiotom niż organy właściwe wymaga pisemnej zgody organu przekazującego. Zgoda ta w uzasadnionych przypadkach może zostać udzielona jednocześnie z przekazaniem informacji niejawnych.

4. W przypadku ujawnienia, narażenia na niebezpieczeństwo ujawnienia lub naruszenia przepisów dotyczących ochrony przekazanych informacji niejawnych, organ otrzymujący informuje niezwłocznie organ przekazujący o tym zdarzeniu oraz o jego okolicznościach i środkach podjętych w celu ograniczenia skutków i zapobieżenia takim zdarzeniom w przyszłości.

Artykuł 19

Środki techniczne i ich dokumentacja otrzymane przez właściwe organy Umawiających się Stron na podstawie niniejszej Umowy nie mogą być, bez uprzedniej zgody organu, który je przekazał, udostępnione innym podmiotom.

Artykuł 20

1. Jeżeli właściwe organy Umawiających się Stron nie uzgodnią inaczej i z zastrzeżeniem artykułu 10 ustęp 4:

a) koszty związane z realizacją niniejszej Umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium której koszty te powstały,

b) koszty wynikające ze stosunku służbowego swojego funkcjonariusza pokrywa właściwa Umawiająca się Strona,

c) koszty związane z realizacją współpracy, o której mowa w artykule 4 ustęp 1 litera d, związane z ochroną świadka pokrywa ta Umawiająca się Stroną na terytorium której działania związane z ochroną są realizowane, a koszty pomocy świadkowi pokrywa ta Umawiająca się Strona, która wnioskowała o ochronę świadka.

2. Pojazdy służbowe używane przez funkcjonariuszy zgodnie z artykułem 14 ustęp 2 litera d, w związku z ich interwencją na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, są zwolnione z opłat za korzystanie z dróg i autostrad.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

Artykuł 21

1. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron w zakresie ich właściwości.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich rokowań, o których mowa w ustępie 1, spór będzie rozstrzygany drogą dyplomatyczną i nie będzie przedkładany stronie trzeciej.

Artykuł 22

W ramach realizacji niniejszej Umowy Umawiające się Strony posługują się własnymi językami urzędowymi, jeżeli nie uzgodniono inaczej.

Artykuł 23

Umowa niniejsza nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron wynikających z innych umów międzynarodowych.

Artykuł 24

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy w stosunkach między Umawiającymi się Stronami traci moc Umowa o współpracy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, podpisana w Pradze dnia 5 września 1991 roku.

Artykuł 25

infoRgrafika

2. Postanowień ustępu 1 nie stosuje się do artykułu 11, który wejdzie w życie w dniu zniesienia kontroli granicznej na granicy państwowej pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

3. Postanowienie artykułu 14 ustęp 2 litera f utraci moc obowiązującą w dniu zniesienia kontroli granicznej na granicy państwowej pomiędzy Umawiającymi się Stronami.

4. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Może ona zostać w każdym czasie wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze dyplomatycznej. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty dyplomatycznej informującej o wypowiedzeniu.

5. Każda z Umawiających się Stron może czasowo zawiesić stosowanie niniejszej Umowy całkowicie lub częściowo, jeżeli wymaga tego zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego albo zdrowia lub życia osób. O zawieszeniu stosowania niniejszej Umowy i o jego odwołaniu ta Umawiająca się Strona powiadomi niezwłocznie drogą dyplomatyczną drugą Umawiającą się Stronę. Zawieszenie stosowania niniejszej Umowy i jego odwołanie stają się skuteczne po upływie siedmiu dni od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty dyplomatycznej.

infoRgrafika

 

infoRgrafika

W imieniu

W imieniu

Rzeczypospolitej Polskiej

Republiki Czeskiej

wersja czeska

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 marca 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »