| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

2) Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego

– zwanych dalej „pracownikami”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, z wyjątkiem § 9, 10 i wymagań kwalifikacyjnych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu zasadniczym”, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
§ 4.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 5.
Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku.
§ 6.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku niezwiązanym z kierowaniem zespołem, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku nie może być wyższa od drugiej stawki dodatku funkcyjnego.

§ 7.
1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.

§ 8.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Jeżeli praca w Centrum Unijnych Projektów Transportowych lub w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 9.
1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) po 20 latach pracy – 75 % miesięcznego wynagrodzenia;

2) po 25 latach pracy – 100 % miesięcznego wynagrodzenia;

3) po 30 latach pracy – 150 % miesięcznego wynagrodzenia;

4) po 35 latach pracy – 200 % miesięcznego wynagrodzenia;

5) po 40 latach pracy – 300 % miesięcznego wynagrodzenia.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2–10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 10.
1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 11.
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 12.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§ 13.
Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 14.
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
§ 15.
Pracownik zatrudniony w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§ 16.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego, w dniu wejścia w życie rozporządzenia, ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§ 17.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (Dz. U. Nr 99, poz. 458, z późn. zm.3)).
§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z tym że do ustalenia wynagrodzeń i świadczeń pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 września 2007 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589 i Nr 176, poz. 1239.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 241, z 1998 r. Nr 42, poz. 251, z 1999 r. Nr 9, poz. 83 i Nr 36, poz. 350, z 2000 r. Nr 27, poz. 337 i Nr 56, poz. 672, z 2001 r. Nr 32, poz. 376, z 2003 r. Nr 25, poz. 208, z 2004 r. Nr 45, poz. 429, z 2005 r. Nr 38, poz. 349 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 300.

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 wrze
śnia 2007 r. (poz. 1248)

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 000–1 800

II

1 200–2 000

III

1 400–2 200

IV

1 600–2 400

V

1 800–2 600

VI

2 000–2 800

VII

2 200–3 000

VIII

2 400–3 200

IX

2 600–3 400

X

2 800–3 600

XI

3 000–3 800

XII

3 200–4 000

XIII

3 500–4 500

XIV

4 000–5 000

XV

4 500–6 000

XVI

5 000–7 000

XVII

5 500–8 500

XVIII

6 000–10 500

 

II. Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

940–1 150

II

950–1 200

III

960–1 250

IV

980–1 320

V

1 000–1 390

VI

1 030–1 480

VII

1060–1 570

VIII

1 100–1 680

IX

1 140–1 790

X

1 190–1 920

XI

1 240–2 050

XII

1 300–2 200

XIII

1 370–2 370

XIV

1 450–2 570

XV

1 540–2 800

XVI

1 640–3 070

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 35

2

do 50

3

do 65

4

do 80

5

do 95

6

do 110

7

do 125

8

do 150

9

do 175

10

do 200

 

Załącznik 3. [TABELA STAWEK, ZASZEREGOWAN I KWALIFIKACJI]

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI

I. PRACOWNIKÓW CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

wyższe

5

2

Zastępca dyrektora

wyższe

3

3

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

4

Dyrektor: departamentu, biura

XVII–XVIII

10

wyższe

4

5

Zastępca dyrektora: departamentu, biura

XVI–XVII

9

wyższe

3

6

Naczelnik wydziału,
ekspert

XIV–XVI

7

wyższe

3

audytor wewnętrzny,
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
radca prawny

według odrębnych przepisów

7

Główny specjalista

XIII–XV

7

wyższe

3

8

Starszy specjalista

XI–XIV

4

wyższe

2

 

informatyk

 

 

wyższe

9

Specjalista

X–XIII

wyższe

2

10

Starszy: księgowy, inspektor

IX–XII

wyższe

1

 

 

 

średnie

4

11

Księgowy,
inspektor,
starszy referent

VIII–XI

średnie

12

Referent

Vl–X

średnie

 

II. PRACOWNIKÓW BIURA OBSŁUGI TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

wyższe

5

2

Zastępca dyrektora

wyższe

3

3

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

4

Kierownik zespołu,
główny specjalista

XIV–XVI

7

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

5

Kierownik sekcji, starszy specjalista

XII–XV

4

wyższe

6

6

Specjalista

XI–XIV

wyższe

2

7

Samodzielny referent

X–XII

średnie

4

8

Starszy księgowy

IX–XII

średnie

4

9

Starszy referent

VI–IX

średnie

2

księgowy,
zaopatrzeniowiec

średnie

10

Referent

VI–VIII

średnie

 

III. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH, ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI W CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ BIURZE OBSŁUGI TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

1

Kierowca autobusu

X–XI

według odrębnych przepisów

2

Kierowca samochodu ciężarowego i dostawczego

IX–X

według odrębnych przepisów

 

mechanik napraw pojazdów samochodowych, mechanik diagnosta

średnie

2

3

Konserwator – mechanik

VII–IX

zasadnicze

4

Starsza maszynistka

VIII–IX

średnie

2

sekretarka

średnie

5

Maszynistka,
magazynier,
konserwator urządzeń elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i co.

VI–VIII

średnie

 

kierowca samochodu osobowego

 

według odrębnych przepisów

6

Pomoc laboratoryjna,
robotnik gospodarczy,
palacz

V–VII

podstawowe

7

Telefonistka

V–VI

 

8

Dozorca

III–V

 

9

Sprzątaczka

III–IV

 

10

Goniec

II–IV

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »