| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób przekazywania informacji o wzbudzających podejrzenie co do zgodności z przepisami prawa: zamówieniach na prekursory, działaniach z udziałem prekursorów i próbach ich wykorzystania, zwanych dalej „czynnościami”;

2) sposób prowadzenia ewidencji informacji, o których mowa w pkt 1;

3) szczegółowy tryb i sposób powiadamiania Policji, Straży Granicznej i organów celnych o konieczności zatrzymania przesyłki prekursorów, a także wzór takiego powiadomienia;

4) tryb i sposób postępowania z przesyłką, o której mowa w pkt 3.

§ 2.
1. Informacja o wszelkich wzbudzających podejrzenie, co do zgodności z przepisami prawa, czynnościach jest niezwłocznie przekazywana przez przedsiębiorców określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”, telefonicznie, faksem albo pocztą elektroniczną i potwierdzana pismem kierowanym do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w odniesieniu do prekursorów kategorii 1, a w odniesieniu do prekursorów kategorii 2 i 3 – do Głównego Inspektora Sanitarnego, zawierającym następujące dane:

1) firmę, pod którą przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;

2) przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej i miejsce wykonywania działalności gospodarczej;

3) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej;

4) opis okoliczności wskazujących na niezgodne z przepisami prawa czynności oraz datę stwierdzenia zaistnienia tych okoliczności;

5) dotyczące przedsiębiorców lub innych podmiotów biorących udział w transakcji;

6) dotyczące prekursorów, których dotyczy transakcja, z podaniem ich kategorii, nazwy handlowej lub chemicznej, ich ilości, numerów serii, wielkości opakowań;

7) podpis osoby zgłaszającej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, może zawierać również następujące dane:

1) dotyczące deklarowanego celu wykorzystania prekursorów,

2) dotyczące użytych środków transportu,

3) dotyczące trasy przewozu i miejsca, do którego mają być dostarczone prekursory

– jeżeli przedsiębiorca posiada te dane.

§ 3.
1. Główny Inspektor Farmaceutyczny i Główny Inspektor Sanitarny, zgodnie z właściwością rzeczową, prowadzą ewidencję zawierającą dane, o których mowa w § 2, zwaną dalej „ewidencją”.

2. Ewidencję prowadzi się w formie książki ewidencji lub w postaci elektronicznej bazy danych.

3. Wpisów do ewidencji dokonuje się w dniu uzyskania informacji.

4. Z elektronicznej bazy danych dokonuje się comiesięcznych wydruków. Wydruki powinny być kolejno ponumerowane.

5. Wydruki i książkę ewidencji przechowuje się w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Elektroniczną bazę danych zabezpiecza się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4.
1. Główny Inspektor Farmaceutyczny i Główny Inspektor Sanitarny, zgodnie z właściwością rzeczową, dokonują analizy otrzymanej informacji, o której mowa w § 2, i niezwłocznie powiadamiają Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Szefa Służby Celnej w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie przesyłki.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie potwierdza się niezwłocznie pisemnie.

3. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
1. Informacje, o których mowa w § 2, po godzinach urzędowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub Głównego Inspektora Sanitarnego i w dniach wolnych od pracy kierowane są bezpośrednio do Policji, Straży Granicznej i organów celnych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Policja, Straż Graniczna i organy celne przekazują informację, o której mowa w § 2, do Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z właściwością rzeczową, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 6.
1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, będący w posiadaniu przesyłki, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy, po przekazaniu informacji do właściwego organu, o którym mowa w § 2 albo § 5:

1) przechowuje przesyłkę w sposób zabezpieczający przed kradzieżą, zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych;

2) wstrzymuje wszelkie działania z nią związane do czasu otrzymania pisemnego zawiadomienia o dalszych losach przesyłki od organów, o których mowa w § 2, lub podjęcia działań przez Policję, Straż Graniczną lub organy celne.

2. Organy, o których mowa w § 2, dokonują zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w porozumieniu z Policją, Strażą Graniczną lub organami celnymi.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 września 2007 r. (poz. 1277)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »