| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Konkurs na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, zwanej dalej „jednostką”, zarządza minister sprawujący nadzór nad tą jednostką, zwany dalej „ministrem”, co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego dyrektora jednostki lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym powstała inna przyczyna powołania dyrektora.
§ 2.
Postanowienie o ogłoszeniu konkursu powinno zawierać w szczególności:

1) określenie składu osobowego komisji konkursowej;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego;

3) określenie wymaganych kwalifikacji niezbędnych do sprawowania funkcji dyrektora, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zwanej dalej „ustawą”, oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających te kwalifikacje;

4) ustalenie innych wymagań niezbędnych do sprawowania funkcji dyrektora, wynikających ze specyfiki działalności prowadzonej przez jednostkę.

§ 3.
1. Ogłoszenie o konkursie jednostka zamieszcza niezwłocznie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie jednostki, na swojej stronie internetowej oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności określenie:

1) kwalifikacji, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji dyrektora;

2) dodatkowych wymagań oraz sposobu ich dokumentowania;

3) miejsca i terminu składania zgłoszeń.

§ 4.
1. Minister powołuje na czas przeprowadzenia konkursu komisję konkursową oraz wyznacza jej przewodniczącego.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą 2 osoby, zatrudnione w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazane przez jej radę naukową oraz 3 osoby wskazane przez ministra.

3. Rada naukowa jednostki wskazuje swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia konkursu.

4. Minister właściwy do spraw nauki deleguje nie więcej niż 2 osoby w charakterze obserwatorów konkursu, bez prawa głosowania.

5. Przewodniczący komisji konkursowej może zaprosić do udziału w posiedzeniach komisji w charakterze obserwatorów, bez prawa głosowania, nie więcej niż 2 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.

§ 5.
Zadaniem komisji konkursowej jest:

1) określenie szczegółowych kryteriów oceny przydatności kandydata;

2) ustalenie szczegółowego trybu przeprowadzenia konkursu, a zwłaszcza etapów konkursu i sposobu kwalifikowania kandydatów do kolejnych etapów;

3) podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia kandydata do konkursu na podstawie dokumentów przez niego złożonych;

4) przeprowadzenie konkursu.

§ 6.
1. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach.

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący.

3. Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły. Protokół podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności przewodniczącego oraz co najmniej 2 członków komisji.

§ 7.
1. Komisja konkursowa, na podstawie przedstawionych dokumentów, stwierdza, czy kandydat spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie oraz decyduje o dopuszczeniu go do konkursu.

2. W przypadku odmowy dopuszczenia kandydata do konkursu ze względu na niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, kandydat może, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia go o tym rozstrzygnięciu, zwrócić się za pośrednictwem komisji konkursowej do ministra o rozstrzygnięcie zasadności tej odmowy.

3. W przypadku gdy minister uzna bezzasadność odmowy dopuszczenia kandydata do konkursu, komisja konkursowa dopuszcza kandydata do konkursu.

§ 8.
Każdemu kandydatowi dopuszczonemu do konkursu jednostka udostępnia ustalony przez komisję konkursową jednakowy zestaw materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym tej jednostki.
§ 9.
1. Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa rekomenduje kandydatów na funkcję dyrektora.

2. W przypadku stwierdzenia, że więcej niż jeden kandydat spełnia wymagania do objęcia funkcji dyrektora jednostki, komisja konkursowa ustala kolejność kandydatów na podstawie wyników osiągniętych przez nich w trakcie konkursu.

3. Komisja konkursowa przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją ministrowi.

4. Komisja konkursowa niezwłocznie powiadamia kandydatów o wynikach konkursu.

§ 10.
Wyniki konkursu są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej jednostki oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie tej jednostki.
§ 11.
W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową, że żaden z kandydatów nie spełnia warunków wymaganych do pełnienia funkcji dyrektora jednostki lub stwierdzenia naruszenia zasad przeprowadzenia konkursu, minister zarządza ponowne przeprowadzenie konkursu. Minister może powołać nową komisję konkursową.
§ 12.
W przypadku niepowołania dyrektora jednostki spośród kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową, minister zarządza ponowne przeprowadzenie konkursu.
§ 13.
Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania wyników konkursu ministrowi.
§ 14.
Jednostka zapewnia środki finansowe i warunki do przeprowadzenia konkursu oraz obsługę administracyjno-techniczną komisji konkursowej.
§ 15.
Konkursy rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadzane są na dotychczasowych zasadach.
§ 16.
Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1101).
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »