| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wybory do rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, zwanej dalej „radą”, ogłasza dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, zwanej dalej „jednostką”, nie później niż 30 dni przed upływem kadencji dotychczasowej rady lub w każdym czasie, w razie konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 2.
Dyrektor jednostki zawiadamia ministra sprawującego nadzór nad tą jednostką, zwanego dalej „ministrem”, o zamiarze ogłoszenia wyborów do rady naukowej w terminie co najmniej 30 dni przed ogłoszeniem wyborów, przekazując w celu uzgodnienia proporcje składu rady w podziale na poszczególne grupy członków rady i wskazując kandydatów do rady, o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zwanej dalej „ustawą”.
§ 3.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom jednostki.
§ 4.
1. Dyrektor jednostki powołuje komisję wyborczą, zwaną dalej „komisją”, w terminie określonym w § 1.

2. Komisja organizuje i przeprowadza wybory.

3. W skład komisji wchodzi nie mniej niż 5 pracowników jednostki.

4. Dyrektor jednostki podaje niezwłocznie skład komisji do wiadomości pracowników jednostki przez zamieszczenie w siedzibie jednostki w miejscu zwyczajowo przyjętym oraz na stronie internetowej jednostki.

5. Członek komisji nie może być równocześnie kandydatem do rady.

§ 5.
Do zadań komisji należy:

1) ustalenie i ogłoszenie terminów:

a) zgłaszania kandydatów do rady,

b) sporządzenia i podania do wiadomości pracowników list kandydatów do rady,

c) głosowania;

2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do rady;

3) przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie ich wyników;

4) sporządzenie protokołu z przebiegu wyborów.

§ 6.
1. Kandydatów zgłasza się pisemnie w okresie 14 dni od dnia ogłoszenia terminu, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. a.

2. Wpisanie na listę wyborczą wymaga pisemnej zgody kandydata.

§ 7.
Ogłoszenie list, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. b, następuje co najmniej 7 dni roboczych przed dniem wyborów.
§ 8.
1. Wybory odbywają się w tym samym dniu w całej jednostce.

2. W dniu wyborów każdy głosujący otrzymuje karty wyborcze, na których są umieszczone w kolejności alfabetycznej nazwiska kandydatów. Nazwiska kandydatów umieszczone są w dwóch grupach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

§ 9.
1. Mandat członka rady uzyskują ci kandydaci, którzy uzyskali w swojej grupie kolejno największą liczbę ważnych głosów.

2. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone z powodu zdobycia tej samej liczby głosów przez kilku kandydatów z tej samej grupy, a kandydatów tych jest więcej niż wolnych miejsc mandatowych, przeprowadza się kolejną turę wyborów dla obsadzenia miejsc nieobsadzonych w poprzedniej turze.

§ 10.
1. Głos jest ważny, jeżeli liczba skreślonych na karcie wyborczej nazwisk jest mniejsza lub równa liczbie mandatów w poszczególnych grupach.

2. Głos jest nieważny, jeżeli karta wyborcza jest przekreślona lub przedarta.

3. Nazwiska dopisane na karcie wyborczej nie są uwzględniane przez komisję.

§ 11.
Przewodniczący komisji wyborczej przekazuje dyrektorowi jednostki protokół z przebiegu wyborów wraz z kartami wyborczymi i pozostałymi dokumentami z przebiegu wyborów. Dokumenty są przechowywane w jednostce przez cały okres trwania kadencji rady.
§ 12.
1. Wyniki wyborów są podawane niezwłocznie do wiadomości pracowników jednostki przez zamieszczenie w siedzibie jednostki w miejscu zwyczajowo przyjętym oraz na stronie internetowej jednostki.

2. Dyrektor jednostki niezwłocznie zawiadamia ministra o przeprowadzeniu wyborów, przesyłając ich wyniki.

§ 13.
Rozwiązanie komisji następuje po ogłoszeniu wyników wyborów.
§ 14.
Protesty dotyczące prawidłowości przeprowadzenia wyborów są zgłaszane dyrektorowi jednostki pisemnie w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników wyborów. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień dyrektor zarządza powtórzenie wyborów, o czym zawiadamia ministra.
§ 15.
1. Pierwsze posiedzenie rady zwołuje dyrektor jednostki.

2. Kadencja rady rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.

§ 16.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady w trakcie kadencji w związku z rezygnacją z członkostwa w radzie, rozwiązaniem stosunku pracy z jednostką w czasie trwania kadencji rady lub śmiercią członka rady mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę z tej samej grupy pracowników, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu.

2. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu rady naukowej, w sposób określony w ust. 1, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »