| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 i Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720 oraz z 2007 r. Nr 130, poz. 907) w dziale II rozdział 2 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 2

Zgłoszenie celne dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego

§ 18. 1. Zgłoszenie celne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zwane dalej „zgłoszeniem elektronicznym”, może być dokonane w przypadkach, w których istnieje techniczna możliwość przyjęcia i obsługi takiego zgłoszenia przez organy celne.

2. Zgłoszenie elektroniczne powinno zostać sporządzone i dokonane zgodnie z właściwą dla stosowania danej procedury celnej specyfikacją elektronicznych zgłoszeń celnych, publikowaną na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Zgłoszenie elektroniczne powinno być opatrzone kodem identyfikacyjnym albo weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu podpisem elektronicznym osoby dokonującej tego zgłoszenia.

4. Kod identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, ustalany jest przez właściwy organ celny w celu umożliwienia identyfikacji osoby fizycznej, która faktycznie dokonuje zgłoszenia elektronicznego.

§ 19. Zgłoszenie elektroniczne może zostać dokonane po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez zainteresowaną osobę właściwemu organowi celnemu zamiaru dokonywania zgłoszeń celnych w tej formie.

§ 20. 1. Dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego nie są przedstawiane organowi celnemu wraz z tym zgłoszeniem, chyba że ich przedłożenie jest konieczne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny.

2. Dokumenty, które nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym, do chwili zwolnienia towarów są przechowywane do dyspozycji organów celnych przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, zaś po zwolnieniu towarów – przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej.

3. Dokumenty dotyczące zgłoszenia celnego mogą zostać sporządzone i przekazane organowi celnemu w formie elektronicznej. Przepis § 18 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: Z. Gilowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »