REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 247 poz. 1833

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47e ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 24, poz. 200 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1210 i Nr 221, poz. 1620) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) programach – rozumie się przez to programy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym programy stypendialne lub projekty, o których mowa w art. 47e ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, które są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wnioskodawcach – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, podmioty ubiegające się o dofinansowanie, realizowanych w ramach poszczególnych programów, zadań ze środków: państwowe i samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, archiwa, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez ministra, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące działalność w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne.”;

2) w § 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Wnioski o udzielenie dofinansowania składa się w terminach do dnia: 31 stycznia i 31 maja każdego roku, w którym ma być ono udzielone.”;

3) w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zadań wykonywanych przez wnioskodawców, prowadzących działalność gospodarczą, może być udzielane wyłącznie jako pomoc de minimis w sposób i w trybie, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

1b. Wnioskodawca dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1:

1) uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;

2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis;

3) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).”;

4) w § 9b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Beneficjent Funduszu jest obowiązany do przedstawienia ministrowi, albo odpowiednio podmiotowi upoważnionemu, rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w terminie 60 dni od zakończenia zadania – jednak nie później niż do dnia 15 lutego następnego roku po roku przekazania środków.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-29
  • Data wejścia w życie: 2007-12-29
  • Data obowiązywania: 2007-12-29
  • Dokument traci ważność: 2010-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA