| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) zakładach budżetowych;

2) gospodarstwach pomocniczych;

3) jednostkach budżetowych.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) tabelę stawek dodatku lotniczego, która jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 3.
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

2. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 4.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 5.
1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 6.
1. Pracownikowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonującemu czynności kontrolne przysługuje dodatek specjalny w wysokości do 25 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się pracownikowi z dniem powierzenia czynności kontrolnych.

§ 7.
Pracownikowi zakładu budżetowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Lotnisko Warszawa-Babice” przysługuje, za posiadane uprawnienie lotnicze i wykonywanie czynności wynikających z tego uprawnienia, dodatek lotniczy.
§ 8.
1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej, w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej na drugiej zmianie.

§ 9.
1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także okresy służby w Milicji Obywatelskiej, Służbie Bezpieczeństwa, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, chyba że funkcjonariusz został zwolniony ze służby w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby.

4. Jeżeli praca w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10.
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§ 12.
1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

2. Do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2–10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.

§ 13.
1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14.
Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§ 15.
Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§ 16.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§ 17.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 18.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 97, poz. 454, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 5, 9, 10 i 11, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. R. Mleczko

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 258, z 1998 r. Nr 45, poz. 279, z 1999 r. Nr 16, poz. 149 i Nr 50, poz. 514, z 2000 r. Nr 36, poz. 411, z 2001 r. Nr 50, poz. 527, z 2002 r. Nr 109, poz. 963, z 2003 r. Nr 25, poz. 211, z 2004 r. Nr 45, poz. 425, z 2005 r. Nr 38, poz. 344 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 303 i Nr 230, poz. 1681.

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 kwietnia 2008 r. (poz. 494)

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Ochrony Rządu oraz zakładzie budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Lotnisko Warszawa-Babice”

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

850–1 200

II

860–1 220

III

870–1 240

IV

880–1 260

V

890–1 300

VI

900–1 350

VII

910–1 480

VIII

920–1 600

IX

930–1 720

X

940–1 840

XI

950–1 980

XII

960–2 140

XIII

980–2 300

XIV

1 020–2 500

XV

1 060–2 700

XVI

1 110–2 900

XVII

1 170–3 100

XVIII

1 240–3 500

XIX

1 340–4 000

 

II. dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Ochrony Rządu, zakładzie budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Lotnisko Warszawa-Babice”

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 100–1 200

II

1 120–1 220

III

1 140–1 240

IV

1 160–1 260

V

1 200–1 300

VI

1 250–1 380

VII

1 300–1 530

VIII

1 350–1 640

IX

1 400–1 780

X

1 450–1 930

XI

1 500–2 080

XII

1 550–2 250

XIII

1 600–2 420

XIV

1650–2 610

XV

1 700–2 800

XVI

1 800–3 100

XVII

1 900–3 400

XVIII

2 000–3 800

XIX

2 200–4 400

 

Załącznik 2. [TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH]

Załącznik nr 2

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria
zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj-nego do

Wymagane kwalifikacje1)

 

 

 

 

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

I. Pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1

Naczelnik wydziału

XVI–XVIII

8

wyższe

6

2

Kierownik personalizacji, dystrybucji
Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

5

Radca prawny

według odrębnych przepisów

3

Kontroler sieci, administrator systemu, koordynator

XIV–XVI

6

wyższe

3

średnie

5

4

Starszy specjalista

XIII–XV

wyższe

4

5

Specjalista
Starszy serwisant urządzeń elektronicznych

XI–X1V

wyższe

2

6

Starszy inspektor,
księgowy

X–XIII

wyższe

3

średnie

5

7

Serwisant urządzeń elektronicznych

X–XIII

średnie

5

8

Starszy technik

X–XII

średnie

2

9

Kierownik kancelarii, archiwum, magazynu, hali

IX–XII

3

średnie

3

10

Inspektor
Księgowy

IX–XII

wyższe

2

średnie

4

11

Operator kontroli, wysyłki, personalizacji
Dyspozytor

VIII–XI

średnie

2

12

Technik

VIII–X

średnie

13

Kasjer

v–x

średnie

II. Pracowników zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1

2

3

4

5

6

1

Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa Naczelnik Wydziału Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego

XVII–XIX

8

według odrębnych przepisów

2

Naczelnik wydziału

XVI–XVIII

8

wyższe

5

3

Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

5

Radca prawny

według odrębnych przepisów

4

Starszy asystent ds. sanitarnych

XV–XVII

według odrębnych przepisów

5

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

XIV–XVII

według odrębnych przepisów

 

1

2

3

4

5

6

6

Asystent ds. sanitarnych

XIV–XVII

według odrębnych przepisów

7

Młodszy asystent ds. sanitarnych

 

 

według odrębnych przepisów

 

Starszy: specjalista, informatyk

XIII–XVI

wyższe

5

8

Specjalista, informatyk

XII–XIV

wyższe

3

9

Starszy instruktor higieny, ds. oświaty zdrowotnej

XI–XIII

według odrębnych przepisów

10

Kierownik kancelarii tajnej

X–XII

5

według odrębnych przepisów

11

Starszy księgowy

IX–XII

wyższe

1

średnie

4

12

Instruktor: higieny, ds. oświaty

IX–XII

według odrębnych przepisów

13

Starszy referent
Kasjer
Archiwista

VIII–XI

średnie

2

14

Statystyk medyczny
Referent
Księgowy

VII–X

średnie

15

Kontroler sanitarny

VI–IX

średnie

III. Pracowników zatrudnionych w zakładzie budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Lotnisko Warszawa-Babice”

1

Dyrektor

wyższe techniczne o specjalności lotniczej lub ekonomiczne oraz licencja pilota zawodowego

8 lat, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym

2

Zastępca dyrektora

wyższe oraz licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora I klasy

8 lat w lotnictwie, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym

3

Główny specjalista

XV–XVII

7

wyższe

7

Radca prawny

według odrębnych przepisów

4

Szef pionu lotniczego, zabezpieczenia,
Kierownik systemu jakości

XV–XVII

7

wyższe oraz licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora I klasy

5 lat w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym

5

Szef bezpieczeństwa lotów

XIV–XVI

5

wyższe oraz licencja pilota zawodowego z uprawnieniami instruktora II klasy

5 lat w lotnictwie

6

Kierownik działu: kadr, logistyki, eksploatacji

XIV–XVI

5

wyższe

6 lat w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym

7

Kierownik działu: operacyjnego, obsługi

XIII–XVI

5

wyższe

licencja pilota zawodo­wego z upraw­nieniami instruk­tora I klasy

5 lat w lotnictwie

średnie

8 lat w lotnictwie

8

Kierownik sekcji

XIII–XV

4

wyższe

5

średnie

7

 

1

2

3

4

5

6

9

Starszy pilot

XIII–XV

wyższe

licencja pilota zawodo­wego z upraw­nieniami instruk­tora II klasy

3 lata w lotnictwie

średnie

5 lat w lotnictwie

10

Informator lotniskowej służby informacji powietrznej

XIII–XV

wyższe

upraw­nienia do kierowa­nia lotami

3

średnie

5

11

Starszy specjalista

XII–XV

wyższe

5

12

Koordynator ruchu naziemnego

XII–XIV

średnie

5

13

Specjalista

XI–XIV

wyższe

2

14

Pilot, dyspozytor lotniczy

XI–XIV

średnie oraz licencja pilota zawodowego, świadectwo radiooperatora, licencja dyspozytora lotniczego

15

Mechanik pokładowy

X–XIII

średnie oraz licencja mechanika pokładowego

2 lata w lotnictwie

16

Mechanik lotniczy

IX–XII

średnie oraz licencja mechanika lotniczego obsług lub napraw

1 rok w lotnictwie

17

Kierownik kancelarii, warsztatu, magazynu, kotłowni, brygady, akumulatorowni

X–XIII

2

średnie

4

18

Starszy: księgowy, inspektor, dyspozytor, instruktor, technik, ratownik przeciwpożarowy

IX–XII

średnie

3

19

Starszy referent

VIII–X

średnie

1

Księgowy, inspektor, laborant, dyspozytor, kasjer, technik, dyspozytor ruchu lotniczego

średnie

20

Ratownik przeciwpożarowy

VII–IX

średnie

1

21

Referent

VI–VIII

średnie

Instruktor

zasadnicze

2

IV. Pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik Projektu
Główny Architekt Systemu
Zastępca Kierownika Projektu

XV–XIX

9

wyższe

5

Kierownik Zespołu Administracyjnego Projektu Kierownik zespołu Kierownik zespołu hotelowo-restauracyjnego

8

2

Kierownik wydziału

XV–XVIII

8

wyższe

5

3

Architekt Systemu

XIV–XVIII

7

wyższe

5

Projektant

6

wyższe

3

– baz i hurtowni danych systemu

– architektury technicznej systemu

4

Główny specjalista

XIV–XVII

8

wyższe

5

Radca prawny

według odrębnych przepisów

 

1

2

3

4

5

6

5

Zastępca kierownika wydziału

XIV–XVI

6

wyższe

3

6

Kierownik działu
Kierownik restauracji

XIII–XIV

5

wyższe

3

7

Starszy specjalista

XIII–XIV

wyższe

3

8

Programista

XII–XIII

średnie

9

Kierownik: bufetu, sali restauracyjnej

VII–VIII

4

średnie

3

Specjalista

wyższe

2

10

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

X–XIII

według odrębnych przepisów

11

Kierownik warsztatu

X–XII

5

średnie

4

12

Kierownik magazynu

X–XII

3

średnie

4

zasadnicze

7

Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

13

Starszy inspektor

IX–XI

wyższe

1

średnie

4

14

Inspektor

IX–X

średnie

2

15

Starszy księgowy

IX–X

średnie

4

16

Księgowy

VIII–IX

średnie

2

Kasjer

średnie

Starszy referent

średnie

2

17

Referent

VII–VIII

średnie

V. Pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik filii

XVI–XVIII

8

wyższe

5

2

Kierownik działu
Zastępca kierownika filii

XV–XVIII

7

wyższe

3

3

Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

5

4

Kierownik wydziału

XIV–XVI

3

wyższe

3

Starszy specjalista

5

Starszy: geodeta, kartograf, topograf

XIV–XVI

3

wyższe

3

średnie

4

Starszy informatyk

wyższe

3

średnie

4

6

Geodeta, kartograf, topograf, informatyk

XIII–XV

wyższe

2

średnie

3

7

Specjalista

XIII–XV

wyższe

2

8

Asystent

VIII–XIII

wyższe

średnie

1

9

Poligraf, fototechnik

IX–XII

średnie

 

VI. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I–V zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor (kierownik): zakładu, jednostki

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora (kierownika): zakładu, jednostki

wyższe

6

Główny księgowy: zakładu, jednostki

według odrębnych przepisów

3

Naczelnik wydziału

XVI–XIX

8

wyższe

6

4

Audytor wewnętrzny

XVII–XVIII

8

według odrębnych przepisów

5

Kierownik wydziału Kierownik zespołu zamówień publicznych

XVI–XVIII

8

wyższe

5

6

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

XIV–XVII

6

według odrębnych przepisów

7

Zastępca naczelnika wydziału

XIV–XVI

6

wyższe

4

Lekarz
Lekarz weterynarii

według odrębnych przepisów

8

Kierownik zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu, grupy robot
Główny specjalista

XIII–XV

6

wyższe

4

Kierownik budowy
Radca prawny
Psycholog

według odrębnych przepisów

9

Starszy specjalista

XII–XV

wyższe

5

10

Kierownik działu

X–XV

8

wyższe

4

11

Kierownik: zakładu produkcji pomocniczej, robot

XIII–XIV

5

wyższe

4

Kierownik: transportu, zespołu magazynów

4

Zarządca nieruchomości

5

według odrębnych przepisów

12

Kierownik: sekcji, zespołu żywienia

XII–XIV

6

wyższe

3

Kierownik biblioteki

według odrębnych przepisów

Pielęgniarka

według odrębnych przepisów

13

Zastępca kierownika budowy

XII–XIII

5

według odrębnych przepisów

Technik weterynarii

14

Kierownik sklepu
Główny mechanik
Komendant oddziału obrony cywilnej od 101 do 500 junaków

X–XIII

4

średnie

5

Zastępca kierownika działu: przygotowania produkcji i rozliczeń, eksploatacji sprzętu i transportu, napraw sprzętu i transportu

średnie

4

15

Kierownik: kotłowni wysokoprężnej, warsztatu
Zastępca kierownika hotelu powyżej 100 łóżek
Starszy mistrz

X–XII

5

wyższe

2

średnie

3

 

1

2

3

4

5

6

16

Szef kuchni

X–XII

4

średnie

3

zasadnicze

5

17

Kierownik magazynu Zastępca kierownika bazy sprzętu i transportu

X–XII

3

wyższe

1

średnie

3

18

Specjalista

X–XII

wyższe

1

średnie

3

19

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

IX–XII

według odrębnych przepisów

20

Kierownik obiektu

X–XI

4

wyższe

1

średnie

3

21

Zastępca szefa kuchni

X–XI

2

średnie

2

zasadnicze

4

22

Komendant oddziału obrony cywilnej do 100 junaków

IX–XI

3

wyższe

4

23

Mistrz

IX–XI

3

średnie

2

zasadnicze

5

24

Zastępca kierownika magazynu

IX–XI

2

średnie

3

25

Starszy:
– inspektor
– technik
– kontroler techniczny
Technik budowy
Samodzielny księgowy

IX–XI

wyższe

2

średnie

4

Starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

26

Dyspozytor bazy sprzętu i transportu

IX–XI

średnie

27

Kierownik: ośrodka rekreacji, bursy, oczyszczalni ścieków, kotłowni

IX–X

3

średnie

4

Inspektor, kontroler techniczny
Starszy:
– księgowy
– administrator budynków mieszkalnych

Starszy ratownik wodny

według odrębnych przepisów

28

Starszy dyspozytor samochodowy
Samodzielny referent

IX–X

średnie

29

Technik
Księgowy
Administrator budynków mieszkalnych
Kinooperator z uprawnieniami I kategorii Kasjer
Starszy:
– instruktor
– rachmistrz
– referent
Starsza maszynistka

VIII–IX

średnie

2

Dyspozytor samochodowy Zaopatrzeniowiec

 

Ratownik wodny Przewodnik turystyczny Bibliotekarz

według odrębnych przepisów

30

Starszy magazynier

VII–IX

średnie

1

31

Sekretarka

VI–IX

średnie

 

1

2

3

4

5

6

32

Kinooperator z uprawnieniami II kategorii

VII–VIII

średnie

Maszynistka

Referent

Rachmistrz

Instruktor

Starszy recepcjonista

średnie

2

Intendent

zasadnicze

3

33

Recepcjonista

VI–VIII

średnie

Magazynier

zasadnicze

3

34

Kinooperator z uprawnieniami III kategorii
Bileter
Pomocnik kinooperatora
Telefonistka

VI–VII

średnie

Młodszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

35

Konserwator urządzeń elektronicznych

IX–XIII

średnie

3

36

Maszynista żurawi, dźwigu

XI–XII

średnie

Mechanik-elektronik

Zasadnicze i uprawnienia kwalifikacyjne

1

Monter konstrukcji metalowych

37

Monter instalacji grzewczych, gazowych i wodnych

X–XII

średnie

38

Blacharz samochodowy

X–XI

zasadnicze

Murarz-tynkarz – glazurnik2)

Spawacz stali stopowych i metali nieżelaznych

Kuchmistrz

Mistrz garmażeryjny, cukierniczy

39

Ślusarz – spawacz2)

IX–XI

zasadnicze

Tokarz – frezer2)

Murarz-tynkarz-glazurnik

40

Operator mechanicznego sprzętu budowlanego
Mechanik sprzętu budowlanego, pojazdów samochodowych
Blacharz-dekarz2)
Elektryk samochodowy
Lakiernik samochodowy
Elektromonter
Elektromechanik
Maszynista robót ziemnych
Monter instalacji wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych
Monter konstrukcji żelbetowych i betonowych
Konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych
Konserwator hydraulik
Konserwator ogólnobudowlany
Cieśla
Stolarz meblowy
Tapicer
Posadzkarz-płytkarz2) Lastrykarz
Ślusarz, tokarz
Rusznikarz
Murarz-malarz2), murarz-tynkarz2)
Zbrojarz-betoniarz2)
Palacz kotłowni wysokoprężnych
Cukiernik, Garmażer, Kucharz

IX–X

zasadnicze

 

1

2

3

4

5

6

41

Konserwator urządzeń technicznych

VIII–X

zasadnicze

Stolarz

Wulkanizator

Malarz budowlany

Starszy bufetowy

Starszy kelner

Barman

Starszy sprzedawca

42

Hodowca zwierząt

VII–VIII

zasadnicze

Kelner

Malarz (tapeciarz)

Murarz

Młodszy kucharz

Dekarz

Bufetowy

Palacz c.o.

Robotnik magazynowy lub transportowy

Operator urządzeń: powielających, piorących

Krawiec, sprzedawca

Laborant-chemik

43

Konserwator-dozorca

VI–VIII

zasadnicze

Ogrodnik

44

Operator wózka akumulatorowego

VI–VII

zasadnicze

Szklarz

Pomocnik maszynisty robót ziemnych

Robotnik budowlany

Maszynista maszyn do produkcji betonu

45

Robotnik: sprzątający pomieszczenia

V–VII

 

zasadnicze

hangarowe, gospodarczy

46

Maglarz

V–V1

podstawowe

Pomoc kuchenna

Pomocnik palacza c.o.

Dozorca budynku mieszkalnego

Przewoźnik materiałów

Portier-rewident

Strażnik nieuzbrojony

Starszy wartownik

47

Pokojowa

IV–V

podstawowe

Robotnik rolny

Sprzątaczka na budowie i pomieszczeń produkcyjnych

48

Starszy dozorca

II–V

podstawowe

2

49

Dozorca

I–V

podstawowe

Portier

Wartownik

50

Sprzątaczka pomieszczeń biurowych

I–IV

podstawowe

Szatniarz

Goniec

 

1

2

3

4

5

6

51

Kierowca:

X–XI

według odrębnych przepisów

– autobusu

– samochodu ciężarowego

– karetki „R”

52

Kierowca-mechanik

IX–XI

Kierowca-elektromechanik

Kierowca-operator pojazdu specjalnego

53

Kierowca samochodu dostawczego

VII–XI

54

Kierowca ciągnika

VIII–IX

55

Kierowca inny niż wymieniony w lp. 51–54

VII–VIII

56

Pomocnik kierowcy

V–VII

zasadnicze

 

 

1) Wymaganie kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Kategorie zaszeregowań określone dla stanowisk wielozawodowych mogą być przyznane tylko tym pracownikom, którzy faktycznie łącznie wykonują te czynności.

Załącznik 3. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

2

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

 

Załącznik 4. [TABELA STAWEK DODATKU LOTNICZEGO]

Załącznik nr 4

TABELA STAWEK DODATKU LOTNICZEGO

Lp.

Rodzaj posiadanego uprawnienia

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

Licencja pilota śmigłowcowego lub samolotowego

40–90

2

Uprawnienia mechanika obsługi śmigłowców

20–70

3

Uprawnienia:

15–40

– do lotów według przyrządów w ruchu kontrolowanym,

– do prowadzenia korespondencji radiofonisty w języku obcym,

– do wykonywania remontów sprzętu lotniczego

Instruktor I klasy

4

Uprawnienia mechanika obsługi:

10–30

– przyrządów pokładowych,

– lotniczego wyposażenia radiowego,

– wyposażenia elektrycznego

5

Instruktor II klasy

10–20

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »