| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 13 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 82, poz. 494 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 410) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Ochrony Rządu, zakładzie budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Lotnisko Warszawa-Babice” otrzymuje brzmienie:

 

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 130–1 340

II

1 150–1 360

III

1 170–1 390

IV

1 190–1 420

V

1 230–1 460

VI

1 280–1 550

VII

1 330–1 690

VIII

1 380–1 840

IX

1 430–1 990

X

1 480–2 160

XI

1 530–2 330

XII

1 580–2 520

XIII

1 630–2 710

XIV

1 680–2 920

XV

1 730–3 140

XVI

1 830–3 470

XVII

1 940–3 800

XVIII

2 050–4 260

XIX

2 250–4 930

XX

2 450–5 670

XXI

2 650–6 470

 

2) w załączniku nr 2 w części II tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

a) lp.1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

1

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA

XX–XXI

10

według odrębnych przepisów

 

b) po lp. 1 dodaje się lp. 1a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

1a

Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa,
Naczelnik Wydziału Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego

XVII–XIX

8

według odrębnych przepisów

 

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą dla Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przepisy rozporządzenia, o którym mowa § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704.

Załącznik 1. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 13 maja 2010 r. (poz. 549)

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

2

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »