reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 9 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni

Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności

– łącznie nie więcej niż o rok.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o rok.”;

2) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) projekt programu studiów doktoranckich wraz z analizą programu studiów uwzględniającą realizację koncepcji studiów zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, ustaloną na podstawie analizy, o której mowa w pkt 4, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, o których mowa w art. 169 ust. 2 i art. 196 ust. 1 ustawy.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 ustawy, przyznaje się na wniosek doktoranta.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 ustawy, nie może być niższa niż 10 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

2. Łączna miesięczna wysokość świadczeń pomocy materialnej nie może być wyższa niż określona w art. 184 ust. 6 ustawy.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub badawczych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni.”.

§ 2.
Do świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów i stypendiów doktoranckich przyznanych przed dniem 1 października 2009 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Studia doktoranckie prowadzone w uczelni na podstawie dotychczasowych przepisów należy dostosować do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 30 września 2009 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama