| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 1 kwietnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Na podstawie art. 197 pkt 1–5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku kandydat dołącza:

1) w przypadku praktyki zawodowej, o której mowa w § 4 – dyplom ukończenia studiów wyższych, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz:

a) zaświadczenie, o którym mowa w art. 177 ust. 2a ustawy, albo

b) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, o ile program studiów wyższych nie uwzględniał co najmniej minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości;

2) w przypadku praktyki zawodowej, o której mowa w § 5 – dyplom ukończenia studiów wyższych, o których mowa w art. 182 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz:

a) zaświadczenie, o którym mowa w art. 182 ust. 2a ustawy, albo

b) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, o ile program studiów wyższych nie uwzględniał co najmniej minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

3) w przypadku praktyki zawodowej, o której mowa w § 6 – dyplom ukończenia studiów wyższych, o których mowa w art. 187 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz:

a) zaświadczenie, o którym mowa w art. 187 ust. 2a ustawy, albo

b) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, o ile program studiów wyższych nie uwzględniał co najmniej minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami.”;

2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organizator praktyki zawodowej wpisuje w dzienniku praktyki zawodowej imię i nazwisko kandydata, numer dziennika oraz dane dotyczące prowadzącego praktykę zawodową. Jeżeli prowadzącym praktykę zawodową jest:

1) osoba uprawniona – wpisuje jej imię i nazwisko oraz numer uprawnień lub licencji zawodowej;

2) przedsiębiorca lub organizacja zawodowa – wpisuje jej nazwę i siedzibę oraz imię i nazwisko oraz numer uprawnień lub licencji zawodowej osoby uprawnionej, o której mowa odpowiednio w § 8 ust. 2 pkt 2 i ust. 3.”;

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zakończeniu praktyki zawodowej prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu, a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów.”;

4) w § 33:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Część ustna egzaminu obejmuje obronę przez kandydata trzech wybranych przez Komisję spośród piętnastu projektów operatów szacunkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2. Obrona polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania członków zespołu kwalifikacyjnego, dotyczące podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości, mających wpływ na wykonanie projektów operatów.

3. Członkowie zespołu kwalifikacyjnego zadają po 3 pytania do każdego z trzech wybranych przez Komisję projektów operatów szacunkowych.”,

b) uchyla się ust. 4 i 5;

5) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. 1. Każda odpowiedź na zadane pytanie jest oceniana w czterostopniowej skali od 0 do 3 punktów.

2. Część ustną egzaminu uznaje się za zakończoną wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat uzyskał minimum 60 % punktów z ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania na postawione pytania.”;

6) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się wyniki etapu wstępnego, o których mowa w § 28 ust. 1, a także wyniki części pisemnej i części ustnej egzaminu, w tym pytania zadane kandydatowi w części ustnej egzaminu oraz ocenę odpowiedzi udzielonych przez kandydata, a także ogólny wynik postępowania kwalifikacyjnego.”;

7) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest jednoetapowe.”;

8) po § 42 dodaje się § 42a w brzmieniu:

„§ 42a. 1. Jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie złożonych dokumentów nie jest możliwe stwierdzenie, czy kandydat spełnia warunki określone odpowiednio w art. 182 albo art. 187 ustawy, przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego w uzgodnieniu z właściwym wiceprzewodniczącym Komisji występuje z wnioskiem do ministra o zwrócenie się do odpowiednich organów, instytucji lub osób o udzielenie informacji niezbędnych dla przeprowadzenia tego postępowania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do warunków określonych w art. 182 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 187 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.”.

§ 2.
Do postępowań w sprawach nadania uprawnień i licencji zawodowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »