| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, finansuje się w szczególności ze środków:”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być również realizowane ze środków innych niż wymienione w ust. 1, przez podmioty niebędące spółkami celowymi utworzonymi na podstawie przepisów niniejszej ustawy oraz podmiotami, o których mowa w art. 17 ust. 2.

1b. W przypadku przedsięwzięć Euro 2012 realizowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1a, przepisów rozdziału 5 nie stosuje się.”,

c) uchyla się ust. 2;

2) w art. 7:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Spółka celowa może być tworzona również w celu koordynacji i kontroli przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Spółki celowe, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone na zasadach wynikających z ustawy również przez województwo śląskie oraz miasta gospodarzy EURO 2012:

1) Gdańsk;

2) Kraków;

3) Poznań;

4) m.st. Warszawa;

5) Wrocław.”;

3) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W stosunku do spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie zarząd województwa śląskiego.”;

4) w art. 9:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 6 wchodzi osoba zgłoszona przez zarząd województwa, osoba zgłoszona przez wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez prezydenta miasta.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie wchodzi osoba zgłoszona przez prezydenta miasta Chorzowa, osoba zgłoszona przez wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez zarząd województwa.”;

5) w art. 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Spółki celowej nie rozwiązuje się, jeżeli Skarb Państwa albo podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, powierzył spółce celowej przez siebie utworzonej zarządzanie obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, w sposób zapewniający należyte wykorzystanie tych obiektów, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.”;

6) w art. 13:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koordynowanie i kontrola przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.”,

b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności spółek celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest w szczególności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.1)), a ponadto:”,

c) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. Przedmiotem działalności spółek celowych utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 6, może być również wykonywanie zadań inwestora.

4. Przedmiotem działalności spółki celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest w szczególności:

1) opracowanie:

a) zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

b) projektów harmonogramów działań związanych z przygotowaniami do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

c) zasad polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

2) koordynowanie działań podmiotów realizujących przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz współpracy tych podmiotów z instytucjami lub podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz z Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);

3) kontrola:

a) stanu przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

b) wykonywania przedsięwzięć Euro 2012;

4) przedstawianie sprawozdań z przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu oraz Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);

5) inicjowanie i realizacja działań zmierzających do poprawy efektywności przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

6) doradztwo i szkolenie podmiotów realizujących przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

5. Podmioty uczestniczące w przygotowaniu lub wykonywaniu przedsięwzięć Euro 2012 lub w innych przygotowaniach do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 mają obowiązek na żądanie spółki celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przedstawić dokumenty i informacje związane z ich działalnością dotyczącą EURO 2012, z zachowaniem przepisów dotyczących informacji prawnie chronionych.”;

7) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Umowa o powierzenie przygotowania lub wykonania albo koordynowania i kontroli przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”;

8) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzenie spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub wykonywaniem albo koordynowaniem i kontrolą przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu a spółką celową.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1, spółka celowa utworzona przez Skarb Państwa wykonuje w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego w zależności od podmiotu, z którym zawarła tę umowę.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1, spółka celowa utworzona przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, wykonuje w imieniu i na rzecz tego podmiotu lub w imieniu i na rzecz spółki.”;

9) w art. 18:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W umowie, w której powierzono spółce celowej zadania związane z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, określa się w szczególności:”,

b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W umowie, o której mowa w ust. 1, można zastrzec, że wszystkie lub niektóre umowy zawierane z wykonawcami dostaw, usług lub robót budowlanych związanych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 będą wymagały zgody odpowiednio:”;

10) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. W umowie, w której powierzono koordynowanie i kontrolę przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 określa się w szczególności:

1) zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związanych;

2) czas obowiązywania umowy;

3) postanowienia, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, pkt 7 oraz pkt 11-15;

4) zasady sprawozdawczości dotyczącej realizacji przez spółkę celową powierzonych jej zadań;

5) sposób rozwiązywania sporów wynikłych w związku z realizacją przez spółkę celową powierzonych jej zadań.”;

11) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. Powierzenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej spółki celowej, jeżeli wartość zobowiązania przekracza 500 000 zł bez podatku od towarów i usług.”;

12) w art. 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organ odwoławczy doręcza swoją decyzję wnioskodawcy i stronom odwołującym się, natomiast pozostałe strony postępowania zawiadamia o jej wydaniu, w drodze obwieszczeń, w urzędach gmin właściwych dla lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 i w prasie lokalnej.”;

13) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Spółka celowa utworzona przez Skarb Państwa, w drodze umowy, nabywa w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości dla celów realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

2. Spółka celowa utworzona przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, nabywa nieruchomości dla celów realizacji przedsięwzięć Euro 2012 w imieniu i na rzecz tego podmiotu lub w imieniu i na rzecz spółki, z zastrzeżeniem, iż podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, może działać w zakresie nabywania nieruchomości przez innego pełnomocnika, niż spółka celowa.”.

Art. 2.
Członek rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, zgłoszony przez marszałka województwa, pełni swoją funkcję do dnia powołania w skład rady nadzorczej osoby zgłoszonej przez zarząd województwa.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »