| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 13 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530, z 2006 r. Nr 63, poz. 444 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 741 i Nr 233, poz. 1718) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W sprawach pobierania opłat tytułem rozpatrywania wniosków o wydanie wizy jednolitej oraz katalogu osób zwolnionych z opłaty za rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy jednolitej stosuje się odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.”;

2) w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku przewidzianej w rozporządzeniu obniżki opłat konsularnych wysokość obniżonej opłaty konsularnej ustala się przez ponowne naliczenie opłaty podstawowej, z zastosowaniem zniżki, oraz naliczenie od uzyskanej kwoty zryczałtowanych kosztów rzeczywistych, z zastosowaniem zasady określonej w ust. 4.”;

3) w § 10 w pkt 1 po lit. p dodaje się lit. r oraz lit. s w brzmieniu:

„r) w sprawach związanych z wnioskami o odszkodowanie i zadośćuczynienie składanymi na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.3)),

s) w sprawach przyjęcia wniosku i wydania Karty Polaka na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 214, poz. 1348 i Nr 216, poz. 1367);”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Konsul albo w kraju organ administracji publicznej doręczający dokument, o którym mowa w pozycji 67 Taryfy Opłat Podstawowych, może w wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych sytuacją osobistą strony, obniżyć należną opłatę konsularną lub w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie odstąpić od jej pobrania.

2. Zniżki ustala się, biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku oraz słuszny interes strony, w wysokości odpowiednio: 25 %, 50 % lub 75 %, zaokrąglając poszczególne składniki opłaty konsularnej do pełnych jednostek w górę.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Konsul może w drodze kurtuazji zwolnić z opłat konsularnych funkcjonariuszy Narodów Zjednoczonych lub innych organizacji międzynarodowych oraz osobistości życia publicznego państwa przyjmującego, osobistości życia polonijnego, jak również szefów i urzędników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw trzecich.

2. Konsul może w indywidualnych przypadkach zwolnić z opłat konsularnych, jeżeli służy to propagowaniu interesów kulturalnych, gospodarczych, jak również interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki rozwoju lub w innych dziedzinach ważnych z punktu widzenia interesu publicznego.”;

6) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2009 r.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2007 r. Nr 191, poz. 1372 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 74.

Załącznik 1. [TARYFA OPŁAT PODSTAWOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 13 maja 2009 r. (poz. 635)

TARYFA OPŁAT PODSTAWOWYCH

Poz.

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty w €

1

2

3

I. Czynności paszportowe

1

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego

20

2

Wydanie paszportu

68

3

Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończył 7 lat, a nie ma ukończonego 13. roku życia

40

4

Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ma ukończonego 7. roku życia

20

5

Wydanie paszportu małoletniemu na żądanie rodziców

20

6

Wydanie paszportu tymczasowego

12

7

Wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu do 5. roku życia

4

8

Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

136

9

Wykonanie innych czynności paszportowych

30

II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

10

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

250

11

Doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

50

12

Doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego

50

13

Wydanie decyzji w sprawie przyjęcia oświadczenia o nabyciu obywatelstwa polskiego w trybie art. 6 ust. 3, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.)

50

14

Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim

50

15

Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie

70

16

Wykonanie innych czynności z zakresu obywatelstwa polskiego

30

III. Czynności wizowe

17

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy lotniskowej

50

18

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej jednokrotnej

50

19

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej dwukrotnej

50

20

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej wielokrotnej

50

1

2

3

21

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej jednolitej jednokrotnej

50

22

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej jednolitej dwukrotnej

50

23

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej jednolitej wielokrotnej

50

24

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej jednokrotnej

50

25

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej dwukrotnej

50

26

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej wielokrotnej

50

27

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

16

28

(uchylona)

 

29

(uchylona)

 

30

(uchylona)

 

IV. Inne czynności wykonywane w sprawach cudzoziemców

31

Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

60

32

Doręczenie decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

100

33

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

20

34

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

60

V. Zaświadczenia i zezwolenia

35

Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

60

36

Wydanie zaświadczenia na przywóz broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz broni w tranzycie

50

37

Wydanie zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich

45

38

Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 35–37

30

VI. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

39

Legalizacja dokumentu

25

40

Uwierzytelnienie dokumentu

25

41

Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (legalizacja pełna)

40

42

Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo do czynności prawnej przenoszącej własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz prawa wymienione w art. 244 § 2 Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem hipoteki

100

Uwaga: Nie pobiera się opłat w przypadku, gdy dokument dotyczy darowizny na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji charytatywnej w Polsce

 

43

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

50

44

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

25

1

2

3

45

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych – za każdy dokument

25

46

Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu – za każdy dokument

40

47

Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu – za każdy dokument

25

48

Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego – za każdy dokument

25

49

Poświadczenie daty okazania dokumentu – za każdy dokument

25

50

Poświadczenie faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia towaru – za każdy dokument

50

51

Sporządzenie aktu notarialnego

100

52

Wykonanie innej czynności notarialnej – za każdą czynność

30

VII. Czynności z zakresu stanu cywilnego

53

Przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

150

54

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego

40

55

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

80

56

Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

30

VIII. Czynności spadkowe i majątkowe

57

Zainkasowanie i przekazanie do kraju należności uzyskanych z tytułu roszczeń majątkowych lub praw do spadku

5 % wartości netto

58

Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, z zaangażowaniem przez niego miejscowego adwokata

8 % wartości netto

59

Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, bez zaangażowania przez niego miejscowego adwokata

15 % wartości netto

 

Uwaga: ustalenie kwoty netto następuje po odliczeniu z masy majątkowej opłat konsularnych za inne czynności wykonane w związku z prowadzoną sprawą oraz wydatków poniesionych przez konsula

 

IX. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

60

Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

200

61

Legalizacja umowy o przeniesienie prawa własności statku

750

62

Sporządzenie protokołu wypadku morskiego lub wypadku w żegludze śródlądowej

250

63

Przejęcie od kapitana statku protestu morskiego

250

64

Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej

40

65

Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

30

1

2

3

X. Inne czynności

66

Doręczenie dokumentu przekazanego przez urząd krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą

25

67

Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju dokumentu (z wyjątkiem papierów wartościowych), wraz z jego ewentualną legalizacją, na wniosek osób fizycznych lub prawnych nadesłany z kraju pod adresem urzędu konsularnego

25

68

Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

75

Uwaga: Pobiera się niezależnie od opłaty za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków

 

69

Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

25

70

Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową

15

71

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie numeru PESEL wraz z doręczeniem decyzji

20

72

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

25

73

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty Polaka

0

74

Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady z dnia 25 czerwca 1996 r. (96/409/WPZiB)

12

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »