| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 24 lipca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. Nr 205, poz. 1489) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ocena wniosku dotyczącego przyznania środków finansowych sporządzana przez właściwą komisję Rady Nauki na podstawie oceny dokonanej przez zespół lub zespół roboczy, powołany na podstawie art. 30 ust. 1 i 4 ustawy, zwany dalej „zespołem", zawiera propozycję dotyczącą wysokości przyznawanych środków finansowych lub odmowy ich przyznania oraz uzasadnienie tej propozycji. Ocena wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową jest sporządzana przez właściwą komisję Rady Nauki w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku do oceny."

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oceny jednostki naukowej dokonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat, na podstawie informacji zawartych w corocznie składanych ankietach jednostki naukowej, sporządzanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.",

b) w ust. 4 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) najważniejszych publikacji i monografii z okresu poddanego ocenie, których liczba nie może być większa niż 2 N, gdzie N jest liczbą osób zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, dla których ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy;

4) najważniejszych zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych z okresu poddanego ocenie, których liczba nie może być większa niż 2 N.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oceny jednostki naukowej dokonuje się odrębnie dla zakresów oceny, określonych w ust. 3, na karcie oceny jednostki naukowej, sporządzonej według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2, 2a lub 2b do rozporządzenia."

3) w § 5 w ust. 5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) jednostki naukowej, ubiegającej się po raz pierwszy o ustalenie kategorii."

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostka naukowa, ubiegająca się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową, w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja, przesyła:

1) wniosek o przyznanie dotacji, sporządzony w 2 egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) wypełnioną ankietę jednostki naukowej, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz jej wersję elektroniczną w wymaganym formacie na adres wskazany przez urząd obsługujący ministra."

5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, sporządzony w 2 egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia, może złożyć jednostka naukowa odpowiedzialna za utrzymanie tego urządzenia, a w przypadku specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej – uczelnia, w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji."

6) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

7) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 2a i 2b do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Do wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Jednostki naukowe, które złożyły ankietę jednostki za lata 2005–2008 według wzorów dotychczasowych, składają, w terminie do dnia 15 września 2010 r., informacje określone w ust. 3, 4, 8, 11, 14, 15 i 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 24 lipca 2009 r. (poz. 1044)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »