| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 43 ust. 2 oraz art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość wynagrodzenia zasadniczego radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zwanych dalej „radcami”;

2) stawki dodatku funkcyjnego dla osób pełniących w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa funkcje określone w art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zwanej dalej „ustawą”, oraz w zarządzeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;

3) sposób zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz okresy, za które przysługuje ten dodatek, i terminy jego wypłaty.

§ 2.
Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego radców, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla osób pełniących w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa funkcje określone w art. 23 ust. 2 i 3 ustawy oraz w zarządzeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę przysługującego radcy, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje radcy za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które radca otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym radca nabył prawo do dodatku za wieloletnią pracę lub prawo do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wieloletnią pracę lub prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

4. Jeżeli w aktach osobowych radcy brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się po udokumentowaniu przez radcę prawa do dodatku za wieloletnią pracę lub prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4.
Tracą moc rozporządzenia Rady Ministrów:

1) z dnia 11 marca 2006 r. w sprawie dodatku za wieloletnią pracę przysługującego radcom i starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 42, poz. 279);

2) z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 73, poz. 428).

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 79, poz. 660 i Nr 216, poz. 1676.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO RADCÓW]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 kwietnia 2010 r. (poz. 539)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO RADCÓW

Lp.

Stanowisko

Kwota w złotych

1

2

3

1

Radca

4 660-11 020

2

Starszy radca

5 500-12 940

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA OSÓB PEŁNIĄCYCH W PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PAŃSTWA FUNKCJE OKREŚLONE W ART. 23 UST. 2 I 3 USTAWY ORAZ W ZARZĄDZENIU, O KTÓRYM MOWA WART. 25 UST. 1 USTAWY]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA OSÓB PEŁNIĄCYCH W PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PAŃSTWA FUNKCJE OKREŚLONE W ART. 23 UST. 2 I 3 USTAWY ORAZ W ZARZĄDZENIU, O KTÓRYM MOWA WART. 25 UST. 1 USTAWY

Lp.

Pełniona funkcja

Stawka dodatku funkcyjnego w złotych

1

2

3

1

Dyrektor oddziału

do 3 390

2

Dyrektor departamentu, rzecznik dyscyplinarny

do 2 470

3

Wicedyrektor departamentu

do 1 670

4

Naczelnik wydziału, wizytator

do 1 210

5

Członek Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej

do 980

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »