| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 kwietnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z 2001 r. Nr 12, poz. 99, z 2003 r. Nr 221, poz. 2195 oraz z 2008 r. Nr 168, poz. 1041) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

2) przedsiębiorca – przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.2)),

3) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – osobę fizyczną, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy.”;

2) w § 2 uchyla się ust. 1 i 1a;

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urzędy statystyczne:

1) udostępniają druki wniosków i przyjmują wnioski o wpis do rejestru podmiotów lub o zmianę cech objętych wpisem oraz wnioski o skreślenie podmiotu z rejestru podmiotów od podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, na którego terenie działają,

2) zaopatrują organy rejestrowe działające na terenie województwa w druki formularzy wniosków RG-1 i RG-2,

3) dokonują wprowadzenia informacji zawartych we wnioskach, o których mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w ust. 1 pkt 3,

4) wydają podmiotom wpisanym do rejestru podmiotów zaświadczenia o nadanych im i ich jednostkom lokalnym numerach identyfikacyjnych REGON,

5) przekazują organom rejestrowym i ewidencyjnym informację o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych podmiotom mającym siedzibę lub adres zamieszkania na terenie danego województwa,

6) współdziałają z organami prowadzącymi urzędowe rejestry i ewidencje oraz z innymi organami prowadzącymi systemy informacyjne administracji publicznej w województwie, na którego terenie działają, w celu aktualizacji rejestru podmiotów,

7) udostępniają, na indywidualne zamówienia, wyciągi z rejestru podmiotów o podmiotach mających siedzibę lub adres zamieszkania na terenie danego województwa,

8) gromadzą i przechowują wnioski o wpis do rejestru podmiotów lub o zmianę cech objętych wpisem oraz wnioski o skreślenie podmiotu z rejestru podmiotów wraz z załączoną do wniosków dokumentacją.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Wpis do rejestru podmiotów w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1, niebędących przedsiębiorcami, następuje w trybie określonym w § 4a oraz § 4c–4e.

2. Wpis do rejestru podmiotów w przypadku podmiotów będących przedsiębiorcami następuje w trybie określonym w § 4b oraz § 4c–4e.”;

5) po § 4 dodaje się § 4a–4e w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Wpis do rejestru podmiotów oraz zmiana cech objętych wpisem dla podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, następuje na podstawie wniosku składanego na formularzu RG-1 „Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek na formularzu RG-1, o którym mowa w ust. 1, składają:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – w urzędzie statystycznym (albo w jego oddziale) działającym w województwie, na którego terenie podmiot ma siedzibę,

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – w urzędzie statystycznym (albo w jego oddziale) działającym w województwie, na którego terenie osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania,

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które mają miejsce zamieszkania za granicą lub które nie posiadają miejsca zamieszkania lub pobytu – w urzędzie statystycznym (albo w jego oddziale) działającym w województwie, na którego terenie osoba fizyczna wykonuje działalność, a w przypadku braku możliwości wskazania miejsca wykonywania działalności – w Urzędzie Statystycznym w Warszawie.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się odpis, wyciąg lub zaświadczenie z właściwego rejestru albo ewidencji albo dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu lub podjęcie działalności albo zmianę cech objętych zgłoszeniem do rejestru podmiotów.

4. Zmiana siedziby osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub zmiana miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlega zgłoszeniu w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale) właściwym odpowiednio ze względu na dotychczasową siedzibę lub adres zamieszkania, a w przypadku osoby fizycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 – w urzędzie statystycznym właściwym przed zmianą.

§ 4b. 1. Wpis do rejestru podmiotów oraz zmiana cech objętych wpisem dla podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 2, następuje na podstawie:

1) danych z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1), w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, przekazywanych za pośrednictwem organu prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej do właściwego urzędu statystycznego na podstawie przepisów o działalności gospodarczej; w zakresie wskazania przez przedsiębiorcę właściwego urzędu statystycznego przepisy § 4a ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio,

2) wniosku na formularzu RG-1, o którym mowa w § 4a ust. 1, w przypadku przedsiębiorców będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, składanym we właściwym sądzie rejestrowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.3)); w zakresie wskazania przez przedsiębiorcę właściwego urzędu statystycznego przepisy § 4a ust. 4 stosuje się odpowiednio.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy:

1) zgłoszenie dotyczy zmiany cech objętych wpisem, które nie są objęte obowiązkiem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców,

2) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców jest składany w formie elektronicznej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przepisy § 4a, 4d i 4e stosuje się odpowiednio.

§ 4c. Wpis do rejestru podmiotów oraz zmiana cech objętych wpisem jednostki lokalnej następuje na podstawie złożonego przez podmioty, o których mowa w § 1, wniosku na formularzu RG-1 lub danych z wniosku EDG-1. Przepisy § 4a ust. 2 i 3, § 4b oraz § 4d i 4e stosuje się odpowiednio.

§ 4d. Wniosek na formularzu RG-1, o którym mowa w § 4a ust. 1, może być złożony w formie dokumentu elektronicznego spełniającego wymogi określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)). Przepisy § 4a ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

§ 4e. Wpisu do rejestru podmiotów dokonuje się z użyciem znaków pisarskich ujętych w tablicy znaków pisarskich, która stanowi załącznik nr 1a do rozporządzenia. W przypadku wystąpienia w imieniu, nazwisku lub nazwie znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy znaków pisarskich, wpisu dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Do rejestru podmiotów są wprowadzane następujące informacje o osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1) nazwa,

2) nazwisko i imiona (pierwsze i drugie) oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile taki posiada,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,

4) adres zawierający odpowiednio następujące informacje: województwo, powiat, gmina, kod pocztowy i miejscowość poczty, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu:

a) siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dodatkowo opis nietypowego miejsca lokalizacji, jeżeli występuje,

b) miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a w przypadku osób mających miejsce zamieszkania za granicą: kraj, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu,

c) miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego należy kierować korespondencję, lub skrytki pocztowej,

5) numer telefonu i faksu siedziby podmiotu, adres e-mail i adres strony internetowej podmiotu, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów,

6) forma prawna:

a) podstawowa,

b) szczególna,

7) forma własności,

8) wykonywana działalność:

a) wykaz rodzajów działalności,

b) rodzaj przeważającej działalności,

9) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,

10) rejestracja:

a) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego,

b) rodzaj właściwego rejestru lub ewidencji,

c) numer nadany przez organ rejestrowy lub ewidencyjny,

d) data wpisu do rejestru lub ewidencji,

11) przewidywana liczba pracujących, w tym przewidywana liczba zatrudnionych,

12) powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego i użytków rolnych.

2. Dane wpisane do rejestru podmiotów, o których mowa w ust. 1, są zakodowane według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.

3. W odniesieniu do jednostek lokalnych do rejestru podmiotów są wprowadzane informacje określone w ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. a oraz pkt 8–12.”;

7) w § 6 w ust. 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zmiana szczególnej formy prawnej wynikająca z aktualizacji listy kodów szczególnych form prawnych, o których mowa w § 8.”;

8) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nazwę podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru podmiotów ustala się na podstawie aktu potwierdzającego powstanie lub podjęcie działalności przez podmiot, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe, przyjmuje się nazwę podaną przez podmiot we wniosku na formularzu RG-1, o którym mowa w § 4a ust. 1.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest wpisywany do rejestru podmiotów na podstawie:

1) danych z wniosku EDG-1, o którym mowa w § 4b ust. 1 pkt 1, w zakresie wpisu do rejestru podmiotów,

2) informacji pozyskanych na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.5)).”;

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Forma prawna jest określana dla podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1–3, i kodowana odpowiednio jako podstawowa forma prawna do określenia, czy podmiot jest osobą prawną (kod 1), jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (kod 2), czy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (kod 9), oraz jako szczególna forma prawna dla określenia, czy podmiot jest zaklasyfikowany do jednej z niżej wymienionych grup:

1) organy władzy, administracji rządowej (kod 01),

2) organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 02),

3) wspólnoty samorządowe (kod 03),

4) sądy i trybunały (kod 06),

5) Skarb Państwa (kod 09),

6) spółki osobowe:

a) spółki jawne (kod 18),

b) spółki partnerskie (kod 15),

c) spółki komandytowe (kod 20),

d) spółki komandytowo-akcyjne (kod 21),

7) spółki kapitałowe:

a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 17),

b) spółki akcyjne (kod 16),

8) europejskie zgrupowania interesów gospodarczych (kod 14),

9) spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego (kod 19),

10) spółki europejskie (kod 22),

11) spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 23),

12) przedsiębiorstwa państwowe (kod 24),

13) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (kod 26),

14) państwowe jednostki organizacyjne (kod 28),

15) gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 29),

16) powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 30),

17) wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 31),

18) instytucje gospodarki budżetowej (kod 32),

19) towarzystwa reasekuracji wzajemnej (kod 34),

20) główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej (kod 35),

21) spółdzielnie (kod 40),

22) spółdzielnie europejskie (kod 42),

23) uczelnie (kod 44),

24) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (kod 46),

25) fundacje (kod 48),

26) fundusze (kod 49),

27) Kościół Katolicki (kod 50),

28) inne kościoły i związki wyznaniowe (kod 51),

29) europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 53),

30) stowarzyszenia (kod 55),

31) organizacje społeczne oddzielnie niewymienione (kod 60),

32) partie polityczne (kod 70),

33) związki zawodowe (kod 72),

34) organizacje pracodawców (kod 73),

35) samorząd gospodarczy i zawodowy (kod 76),

36) oddziały przedsiębiorców zagranicznych (kod 79),

37) przedstawicielstwa zagraniczne (kod 80),

38) wspólnoty mieszkaniowe (kod 85),

39) związki grup producentów rolnych (kod 90),

40) bez szczególnej formy prawnej (kod 99).”;

10) § 12–15 otrzymują brzmienie:

„§ 12. 1. Udokumentowaniem wpisu do rejestru podmiotów oraz wprowadzenia zmian cech objętych wpisem jest wydane przez urząd statystyczny zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 2–5a do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie jest przekazywane podmiotowi niezwłocznie po dokonaniu wpisu w rejestrze podmiotów, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu do urzędu statystycznego wniosku na formularzu RG-1 lub danych z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, albo wydawane bezpośrednio podmiotowi, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazane podmiotowi – na jego wystąpienie lub po wyrażeniu przez niego zgody – w formie dokumentu elektronicznego spełniającego wymogi określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 13. 1. Skreślenie z rejestru podmiotów następuje na podstawie:

1) informacji przekazanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, w którym dokonano skreślenia podmiotu, w trybie określonym w rozdziale 3,

2) informacji przekazanych urzędom statystycznym przez organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, w której dokonano skreślenia podmiotu,

3) przepisów, z których wynika likwidacja podmiotu,

4) wniosku na formularzu RG-2 „Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia, złożonego przez:

a) podmiot niebędący przedsiębiorcą,

b) podmiot będący przedsiębiorcą podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców,

5) danych z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,

6) odpisu skróconego aktu zgonu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do rejestru podmiotów, przekazanego urzędowi statystycznemu,

7) informacji o zgonach osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do rejestru podmiotów uzyskanych z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

2. W przypadku zgłoszenia wniosku na formularzu RG-2, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, do wniosku dołącza się dokument potwierdzający zgłoszone skreślenie. Przepisy § 4a ust. 2 oraz § 4c i 4d stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku zgłoszenia wniosku na formularzu RG-2, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, przepisy § 4b ust. 1 pkt 2 oraz § 4c i 4d stosuje się odpowiednio.

4. Zaświadczenie o skreśleniu z rejestru podmiotów jest wydawane na wniosek osoby zgłaszającej skreślenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia. Przepisy § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 14. 1. Aktualizacja rejestru podmiotów jest dokonywana przez służby statystyki publicznej na podstawie:

1) wniosków na formularzach RG-1 i RG-2 oraz danych z wniosku EDG-1, składanych zgodnie z przepisami § 4a–4e,

2) informacji o dokonanych zmianach wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji uzyskanych w trybie określonym w rozdziale 3 od organów prowadzących urzędowe rejestry i ewidencje,

3) ankiety aktualizacyjnej, o której mowa w ust. 2,

4) zmian wprowadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju TERYT,

5) zmian wprowadzonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

6) aktualizacji listy kodów szczególnych form prawnych, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 3.

2. Podmioty wpisane do rejestru podmiotów są obowiązane do skorygowania zapisów w ankiecie aktualizacyjnej, którą stanowi wniosek RG-1 zawierający dane z rejestru podmiotów.

3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podaje w komunikatach ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” termin, sposób i formę przekazania ankiety aktualizacyjnej oraz tryb wydawania zaświadczeń, o których mowa w § 12 ust. 1, potwierdzających wprowadzenie do rejestru podmiotów zmian zgłoszonych w ankiecie aktualizacyjnej.

4. Po dokonaniu aktualizacji rejestru podmiotów zaświadczenia są wydawane według wzorów, o których mowa w § 12 ust. 1, przy czym:

1) w przypadku dokonania aktualizacji na podstawie złożonego wniosku na formularzu RG-1 oraz na podstawie danych z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – w zakresie zgłoszenia zmiany cech objętych wpisem – zaświadczenia przekazywane są podmiotom wyłącznie w przypadku zmian wpisu cech objętych treścią zaświadczenia,

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 i 4–6 – zaświadczenia są wydawane na wniosek podmiotu,

3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 – zaświadczenia są wydawane w trybie i terminie określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w ust. 3.

5. Do zaświadczeń wydawanych zgodnie z trybem określonym w ust. 4 stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 2 i 3.

§ 15. Integralną częścią rejestru podmiotów są złożone przez podmiot wnioski i załączone dokumenty (wypis z rejestru sądowego, kopie: decyzji i zaświadczeń, umów, statutów, regulaminów) oraz informacje i ankiety, o których mowa w § 13 i 14.”;

11) § 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„§ 17. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości na potrzeby Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, w terminie i według stanu na uzgodniony dzień, bazę danych rejestru podmiotów obejmującą informacje podane w § 5 ust. 1 pkt 1–10, wraz z nadanymi podmiotom numerami identyfikacyjnymi REGON.

2. Minister Sprawiedliwości przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego:

1) informacje zgromadzone w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – raz w roku, w terminie do dnia 15 października, według stanu na dzień 30 września danego roku, w uzgodnionym zakresie,

2) zmiany informacji zgromadzonych w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności dotyczące wpisów zmian dokonywanych z urzędu oraz wykreśleń – co najmniej raz w miesiącu, według uzgodnionego stanu i zakresu.

3. Przy przekazywaniu informacji, o których mowa w ust. 2, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego podaje numer identyfikacyjny REGON.

§ 18. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na potrzeby Krajowej Ewidencji Podatników, według uzgodnionego stanu i zakresu, bazę danych rejestru podmiotów obejmującą informacje podane w § 5 ust. 1 pkt 1–10, wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym REGON.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, raz w roku, w terminie do dnia 15 października, według stanu na dzień 30 września danego roku, informacje – według uzgodnionego zakresu – objęte rejestrem podmiotów, zgromadzone w Krajowej Ewidencji Podatników. Przepisy § 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

12) uchyla się § 19;

13) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

14) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

15) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

16) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

17) załącznik nr 3a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

18) załącznik nr 3b do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

19) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

20) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;

21) załącznik nr 5a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;

22) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia;

23) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia;

24) uchyla się załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Wnioski o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem (RG-1) i o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RG-2) złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowią podstawę dokonania wpisu, zmiany cech objętych wpisem albo skreślenia z rejestru podmiotów.

2. W przypadku konieczności uzupełnienia danych niezbędnych do dokonania wpisu, zmiany albo skreślenia, zawartych we wnioskach, o których mowa w ust. 1, nie powoduje to obowiązku dodatkowego złożenia wniosku według wzoru wprowadzonego niniejszym rozporządzeniem.

3. Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydane według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej w brzmieniu nadanym zmianą z dnia 19 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1041) nie wymagają zmiany do czasu wystąpienia zmiany stanu faktycznego i prawnego uzasadniającego konieczność dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz. 1317.

Załącznik 1. [WNIOSEK O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ LUB O ZMIANĘ CECH OBJĘTYCH WPISEM]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 kwietnia 2010 r. (poz. 545)

Załącznik nr 1

WNIOSEK O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ LUB O ZMIANĘ CECH OBJĘTYCH WPISEM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [TABLICA ZNAKÓW PISARSKICH]

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1a

TABLICA ZNAKÓW PISARSKICH

infoRgrafika

Zasady wpisu danych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w przypadku wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy znaków pisarskich

W przypadku wystąpienia w danych podlegających wpisowi do rejestru podmiotów znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy znaków pisarskich stosowanych we wpisach do rejestru podmiotów zamieszczonej w załączniku, stosuje się następujące zasady:

1. W przypadku dyftongów wpisuje się pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A).

2. W przypadku wystąpienia innego znaku nienależącego do grupy znaków, o których mowa w pkt 1, w miejsce tego znaku wpisuje się znak *.

3. Apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach innych osób pisze się zgodnie z pisownią oryginału, z zastosowaniem dostępnego znaku z tablicy zawartej w załączniku.”.

Załącznik 3. [Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON]

Załącznik nr 3

ZAŚWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON

infoRgrafika

Załącznik 4. [Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON]

Załącznik nr 4

ZAŚWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON

infoRgrafika

Załącznik 5. [Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON]

Załącznik nr 5

ZAŚWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON

infoRgrafika

Załącznik 6. [Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON]

Załącznik nr 6

ZAŚWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON

infoRgrafika

Załącznik 7. [Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON]

Załącznik nr 7

ZAŚWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON

infoRgrafika

Załącznik 8. [Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON]

Załącznik nr 8

ZAŚWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON

infoRgrafika

Załącznik 9. [Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON]

Załącznik nr 9

ZAŚWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON

infoRgrafika

Załącznik 10. [WNIOSEK O SKREŚLENIE PODMIOTU Z KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ]

Załącznik nr 10

WNIOSEK O SKREŚLENIE PODMIOTU Z KRAJOWEGO REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 11. [Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON]

Załącznik nr 11

ZAŚWIADCZENIE
o numerze identyfikacyjnym REGON

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »