| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku2)

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) wniosku – rozumie się przez to wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

§ 2.
1. Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych, zwany dalej „rynkiem oficjalnych notowań”, zapewnia, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były wyłącznie akcje spełniające łącznie następujące warunki:

1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań;

4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1 000 000 euro;

5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami.

2. Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się:

1) co najmniej 25 % akcji spółki objętych wnioskiem lub

2) co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w złotych 17 000 000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – według prognozowanej ceny rynkowej.

3. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2, ustala się z zastosowaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku.

4. Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone akcje, mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 3 – jeżeli z przepisu ustawy lub innych ustaw wynika, że akcje, które nie są objęte wnioskiem, nie mogą być przedmiotem obrotu, a informacja o tym została, wraz z odpowiednim wyjaśnieniem, podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w odrębnych przepisach;

2) ust. 1 pkt 4 – jeżeli przedmiotem wniosku są akcje emitenta, tego samego rodzaju co akcje już dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań;

3) ust. 1 pkt 5, jeżeli:

a) co najmniej 25 % akcji tego samego emitenta, objętych wnioskiem, i akcji będących przedmiotem obrotu na tym rynku znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub

b) liczba akcji objętych wnioskiem oraz akcji będących przedmiotem obrotu, a także sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań uzyska wielkość zapewniającą płynność, lub

c) rozproszenie akcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zostało osiągnięte w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, w których akcje te są już notowane na rynku oficjalnych notowań.

§ 3.
Dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli:

1) spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku lub

2) przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.

§ 4.
1. Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań zapewnia, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były wyłącznie obligacje spełniające łącznie następujące warunki, z zastrzeżeniem § 5:

1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

3) wnioskiem zostały objęte wszystkie obligacje tego samego rodzaju;

4) łączna wartość nominalna obligacji objętych wnioskiem, ustalona w sposób określony w § 2 ust. 3, wyniosła co najmniej równowartość w złotych 200 000 euro.

2. Obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, jeżeli spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, oraz akcje wyemitowane w celu realizacji uprawnień obligatariuszy są:

1) dopuszczone do tego obrotu albo

2) objęte wnioskiem, łącznie z tymi obligacjami.

§ 5.
Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawę, jak również przez państwa członkowskie oraz jednostki samorządu terytorialnego tych państw, a także obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.4)), jeżeli:

1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

3) wnioskiem zostały objęte wszystkie papiery wartościowe tego samego rodzaju.

§ 6.
1. Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań zapewnia, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były wyłącznie kwity depozytowe, spełniające łącznie następujące warunki:

1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) ich zbywalność nie jest ograniczona;

3) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej kwitów depozytowych wynosi co najmniej równowartość w złotych 1 000 000 euro, ustaloną w sposób określony w § 2 ust. 3;

4) papiery wartościowe, w związku z którymi kwity depozytowe zostały wyemitowane, zostały dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym.

2. Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone kwity depozytowe, mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli przedmiotem wniosku są kwity depozytowe tego samego rodzaju co kwity depozytowe już dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań.

§ 7.
Przepisy § 2–6 nie wyłączają uprawnień spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań do określenia w regulaminie giełdy, o którym mowa w art. 28 ustawy, ostrzejszych warunków dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na tym rynku.
§ 8.
1. Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, które przestały spełniać warunek dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, nie mogą być przedmiotem obrotu na tym rynku.

2. W przypadku wystąpienia ograniczeń zbywalności papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań właściwy organ spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań wyklucza papiery wartościowe z obrotu na tym rynku.

3. W przypadku papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań, które przestały spełniać inne niż wymienione w ust. 1 i 2 warunki będące podstawą dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań, właściwy organ spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań może podjąć decyzję o ich wykluczeniu z obrotu na tym rynku i przenieść te papiery wartościowe na:

1) prowadzony przez tę spółkę rynek regulowany, niebędący rynkiem oficjalnych notowań giełdowych;

2) prowadzony przez tę spółkę alternatywny system obrotu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez emitenta;

3) rynek regulowany niebędący rynkiem oficjalnych notowań giełdowych, prowadzony przez inną spółkę, pod warunkiem wyrażenia zgody przez tę spółkę oraz przez emitenta.

§ 9.
Spółki prowadzące rynek oficjalnych notowań w dniu wejścia w życie rozporządzenia są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do przepisów rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.5)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji (Dz. Urz. UE L 184 z 06.07.2001, str.1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 24, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1776 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 252 i Nr 81, poz. 530.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1776.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 206, poz. 1712), które utraciło moc z dniem 22 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 27 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »