| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej

Na podstawie art. 108 ust. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób pełnienia okresowej służby wojskowej;

2) tryb postępowania organów wojskowych w zakresie:

a) przyjmowania żołnierzy rezerwy do okresowej służby wojskowej,

b) wyznaczania, zmiany i zwalniania żołnierzy ze stanowisk służbowych, przenoszenia do innych jednostek wojskowych, delegowania i podróży służbowych, w tym wyznaczania i kierowania do pełnienia służby poza granicami państwa,

c) opiniowania służbowego.

§ 2.
Żołnierz rezerwy, zwany dalej „żołnierzem”, pełni okresową służbę wojskową w jednostce wojskowej, do której posiada nadany przydział kryzysowy.
§ 3.
Przyjęcie żołnierza do okresowej służby wojskowej w jednostce wojskowej obejmuje:

1) sprawdzenie tożsamości;

2) ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej;

3) przegląd lekarski oraz zabiegi sanitarno-higieniczne;

4) umundurowanie i wyekwipowanie;

5) przydzielenie do pododdziału;

6) dopełnienie obowiązku meldunkowego.

§ 4.
Stawienie się żołnierza do pełnienia okresowej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym wpisem o treści, który zawiera:

1) datę (dzień, miesiąc, rok), w którym żołnierz stawił się do pełnienia okresowej służby wojskowej;

2) datę (dzień, miesiąc, rok) zakończenia pełnienia okresowej służby wojskowej;

3) dane personalne żołnierza:

a) stopień wojskowy, imię lub imiona oraz nazwisko, w tym nazwisko rodowe,

b) imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia (kraj),

c) numer ewidencyjny PESEL;

4) stanowisko służbowe;

5) datę objęcia obowiązków na stanowisku służbowym.

§ 5.
Dzień stawiennictwa, o którym mowa w § 4 pkt 1, jest dniem rozpoczęcia pełnienia okresowej służby wojskowej.
§ 6.
1. Żołnierza, na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278), kieruje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

2. Żołnierza na stanowisko służbowe poza granicami państwa, inne niż stanowisko, o którym mowa w ust. 1, wyznacza:

1) Minister Obrony Narodowej na stanowiska od stopnia pułkownika (komandora) do stopnia generała (admirała);

2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr – pozostałych żołnierzy.

§ 7.
Żołnierz może być zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczony na inne stanowisko stosownie do posiadanych lub uzyskanych podczas służby kwalifikacji oraz potrzeb jednostki wojskowej po zmianie przydziału kryzysowego, a w razie potrzeby również po zmianie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
§ 8.
Żołnierza zwalnia z zajmowanego stanowiska organ, który go na to stanowisko wyznaczył.
§ 9.
1. Żołnierz może być czasowo oddelegowany, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej. Okres oddelegowania nie może przekraczać trzech miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

2. Żołnierz może być skierowany, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, do wykonywania zadań poza macierzystą jednostką wojskową.

§ 10.
1. Żołnierz może być skierowany w podróż służbową na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę.

2. W podróż służbową poza granice państwa żołnierza kieruje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 11.
Żołnierz może być przeniesiony do innej jednostki wojskowej na jego wniosek lub za jego zgodą, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.
§ 12.
1. Wniosek o przeniesienie do innej jednostki wojskowej żołnierz wnosi drogą służbową do dowódcy jednostki wojskowej, w której pozostaje na ewidencji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej, jeśli nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, przesyła drogą służbową do dowódcy uprawnionego do przeniesienia żołnierza, wraz z opinią służbową. Do wniosku dołącza się odpis wtórnika karty ewidencyjnej oraz karty ukarania i karty wyróżnień żołnierza.

§ 13.
1. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której pełni służbę okresową, do innej jednostki wojskowej następuje na podstawie rozkazu dowódcy, któremu podlegają obie jednostki.

2. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której pełni służbę okresową, do jednostki wojskowej podporządkowanej dowódcy innego rodzaju sił zbrojnych następuje za zgodą szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi, na podstawie rozkazu dowódcy rodzaju sił zbrojnych, któremu żołnierz podlega.

3. W sprawach przeniesienia żołnierza, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepis § 8.

§ 14.
1. Opinię służbową o żołnierzu, zwaną dalej „opinią”, sporządza, w terminie nie później niż 14 dni przed zwolnieniem żołnierza ze służby okresowej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, bezpośredni przełożony żołnierza, z przeznaczeniem:

1) jeden egzemplarz – dla opiniowanego żołnierza lub organu występującego o wydanie opinii;

2) drugi egzemplarz – do akt personalnych opiniowanego żołnierza;

3) trzeci egzemplarz – do akt jednostki wojskowej.

2. Opinię sporządza się:

1) na zakończenie szkolenia żołnierza, jeżeli okres szkolenia wynosił przynajmniej 30 dni;

2) na zakończenie służby na stanowisku poza granicami państwa;

3) w przypadku niewywiązywania się żołnierza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku;

4) na wniosek sądu, prokuratury. Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, rzecznika dyscyplinarnego i rzecznika dyscypliny finansów publicznych;

5) w przypadku zwolnienia żołnierza z okresowej służby wojskowej.

§ 15.
W opinii zamieszcza się:

1) stopień, imię i nazwisko, imię ojca, PESEL oraz stanowisko służbowe opiniowanego;

2) okres opiniowania;

3) zdobyte kwalifikacje żołnierza;

4) ocenę cech osobowości żołnierza, w tym odporności psychicznej i fizycznej oraz zdyscyplinowania;

5) stan zdrowia, w tym doznane rany i kontuzje;

6) ocenę realizacji zadań służbowych przewidzianych w Karcie Opisu Stanowiska;

7) przydatność do służby wojskowej oraz predyspozycje do zajmowania innych stanowisk służbowych;

8) ocenę ogólną wyrażoną w skali od 5 do 2 (5 – bardzo dobra, 4 – dobra, 3 – dostateczna i 2 – niedostateczna);

9) pouczenie o przysługującym żołnierzowi prawie wniesienia zażalenia od opinii.

§ 16.
Opinię doręcza się:

1) opiniowanemu żołnierzowi, w terminie nie później niż 14 dni przed zwolnieniem żołnierza ze służby okresowej;

2) organowi, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 4, niezwłocznie po jej sporządzeniu.

§ 17.
1. Przełożony opiniujący doręczając opinię, zapoznaje żołnierza z jej treścią.

2. Żołnierz potwierdza fakt zapoznania się z opinią czytelnym podpisem. W razie odmowy złożenia podpisu przełożony opiniujący na opinii sporządza adnotację o tej odmowie.

§ 18.
1. Opiniowanemu żołnierzowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego zażalenia od opinii służbowej do wyższego przełożonego za pośrednictwem przełożonego, który wydał opinię, w terminie 3 dni od dnia zapoznania się z jej treścią.

2. W razie uwzględnienia zażalenia przez przełożonego opiniującego, w terminie 3 dni wydaje on i doręcza żołnierzowi nową opinię służbową.

3. Przełożony opiniujący, jeżeli nie zmieni treści opinii, z którą nie zgadza się opiniowany żołnierz, przekazuje zażalenie wyższemu przełożonemu w terminie 3 dni od dnia wniesienia zażalenia od treści opinii służbowej. Wraz z pisemnym zażaleniem żołnierza, przełożony opiniujący przesyła wyższemu przełożonemu uzasadnienie utrzymania w mocy wydanej opinii służbowej.

§ 19.
Wyższy przełożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania zażalenia:

1) utrzymuje w mocy opinię, od której wniesiono zażalenie, i o zajętym stanowisku powiadamia pisemnie opiniowanego żołnierza oraz jego przełożonego, który wydał opinię;

2) uchyla opinię, od której wniesiono zażalenie, i wydaje nową opinię, którą dostarcza opiniowanemu żołnierzowi oraz jego przełożonemu, który wydał opinię.

§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 135, poz. 1447 oraz z 2006 r. Nr 240, poz. 1745), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »