| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

Na podstawie art. 59a ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. Nr 115, poz. 1199) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiadają odpowiednie wyszkolenie wojskowe albo kwalifikacje odpowiadające określonej specjalności (funkcji) wojskowej;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przydziały mobilizacyjne nadaje się w pierwszej kolejności żołnierzom z nadanymi przydziałami kryzysowymi, żołnierzom rezerwy najmłodszym wiekiem posiadającym najwyższe klasy kwalifikacyjne specjalistów wojskowych, zamieszkałym najbliżej miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której mogą być powołani w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, oraz ochotnikom.”,

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) żołnierzom rezerwy, o których mowa w art. 100 ust. 3 pkt 2 i 3;”;

2) w § 3:

a) zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej i występujących w czasie wojny, jeżeli:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku pracowników – zajmują stanowiska, na których wymagane są kwalifikacje takie same lub podobne jak na stanowiskach pracowniczych określonych w etacie jednostki wojskowej i występujących w czasie wojny;”;

3) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:

1) dla szeregowych – 15 lat;

2) dla podoficerów i oficerów – 20 lat.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 nie dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy wyrazili zgodę na zachowanie tego przydziału, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia górnej granicy wieku, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Czynności mające na celu ustalenie potrzeb jednostki wojskowej w zakresie przeznaczenia osób na stanowiska pracownicze, określone w etacie jednostki wojskowej i występujące w czasie wojny, realizują dowódcy tych jednostek wojskowych.”;

5) w § 8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykaz stanowisk określonych w etacie jednostki wojskowej i występujących w czasie wojny, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności wymaganych do ich zajmowania;”;

6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. W przypadku gdy część pracowników zatrudnionych w jednostce wojskowej zamieszkuje w miejscowościach lub gminach, wobec których właściwym terytorialnie jest inny wojskowy komendant uzupełnień niż dla jednostki wojskowej, o którym mowa w § 8 ust. 1, nadanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych następuje po złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej zapotrzebowania do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na adres zamieszkania tych pracowników.

2. W zapotrzebowaniu ujmuje się wykazy i dane, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2–4, dotyczące pracowników zamieszkałych na terenie działania właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.”;

7) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojskowy komendant uzupełnień, po konsultacjach z zainteresowanymi dowódcami jednostek wojskowych, na podstawie zapotrzebowań nadaje pracownikom, o których mowa w:

1) § 8 ust. 2 pkt 2, pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej, w której są zatrudnieni i występujące w czasie wojny;

2) § 8 ust. 2 pkt 3, jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej innej niż jednostka wojskowa, w której są zatrudnieni i występujące w czasie wojny.”;

8) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi rezerwy po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 59b ust. 7 ustawy, wojskowy komendant uzupełnień doręcza kartę mobilizacyjną żołnierzowi rezerwy jednocześnie z kartą przydziału kryzysowego.”;

9) w § 11 w ust. 1:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) skreślenia stanowiska służbowego lub funkcji wojskowej w etacie jednostki wojskowej i występującego w czasie wojny;”,

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) skazania żołnierza rezerwy prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.”;

10) w § 13 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.”;

11) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

Załącznik 1. [KARTA MOBILIZACYJNA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2010 r. (poz. 568)

Załącznik nr 1

KARTA MOBILIZACYJNA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [KARTA MOBILIZACYJNA]

Załącznik nr 2

KARTA MOBILIZACYJNA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [KARTA MOBILIZACYJNA]

Załącznik nr 3

KARTA MOBILIZACYJNA

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »