| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 147, poz. 1193 i Nr 161, poz. 1287) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) operacja dotyczy budynku, budowli, urządzenia wodnego lub urządzeń służących do prowadzenia działalności polegającej na wylęganiu, chowie lub hodowli organizmów wodnych, zwanych dalej „obiektem chowu lub hodowli”, w których wykorzystuje się techniki zwiększające produkcję organizmów wodnych ponad naturalne możliwości środowiska, a organizmy te pozostają własnością beneficjenta przez cały okres chowu lub hodowli oraz w czasie odłowu;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje operacji w zakresie dotyczącym:

1) ryb akwariowych;

2) przetwórstwa produktów rybnych, z wyjątkiem ich sprzedaży bezpośredniej, do której stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) dotyczące sprzedaży bezpośredniej produktów rybołówstwa.”;

2) w § 7 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) który jest posiadaczem gruntów – gdy operacja dotyczy budowy nowego obiektu chowu lub hodowli.”;

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc na realizację operacji w ramach środka działania wodno-środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb przyznaje się posiadaczowi obiektu chowu lub hodowli, który zobowiąże się do realizowania przez 5 lat, licząc od początku roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie, zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej, w ramach co najmniej jednego z dwóch pakietów:

1) pierwszego – gdy wypełnia łącznie wszystkie wymogi w nim określone;

2) drugiego – gdy wypełnia co najmniej jeden z wymogów w nim określonych.”;

4) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przysługuje, jeżeli zobowiązania określone w § 9 ust. 1 będą realizowane na powierzchni obejmującej powierzchnię obiektów chowu lub hodowli, a także grunty pod stawami w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), zwanej dalej „powierzchnią ewidencyjną”, o powierzchni co najmniej 1 ha lub – w przypadku ryb łososiowatych – o produkcji rocznej nie mniejszej niż 5 ton;”;

5) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zwiększeniu powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem;”;

6) w § 12 uchyla się ust. 2;

7) w § 13:

a) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ochrona zasobów genetycznych ryb ma na celu zachowanie oryginalnych czystych linii genotypów ryb i polega na:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymaniu stad zarodowych tarlaków dziko żyjących populacji ryb z gatunków wykorzystywanych w gospodarce rybackiej, liczących od 200 do 500 osobników w obiekcie chowu lub hodowli, oraz zachowaniu oryginalnych czystych linii genotypów ryb hodowlanych, jako żywego banku genów;”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ochronie zasobów genetycznych ryb podlegają następujące gatunki ryb:

1) karp linii: gołyska nr 2 (landecka), gołyska nr 3 (ochabska), gołyska nr 6, knyszyńska K, starzawska St, węgierska W, węgierska 7, węgierska 8, węgierska 0, węgierska T, francuska F, jugosłowiańska J, ukraińska Ur i Up, litewska B i BVP, izraelska Dor-70, niemiecka N, jaktorowska JK, sobieszyńska S, zatorska Z;

2) pstrąg tęczowy: szczep wiosenny i jesienny tarła linii „Rutki”;

3) łosoś atlantycki;

4) jesiotr ostronosy;

5) troć: wiślana letnia, wiślana zimowa, jeziorowa;

6) sieja: wędrowna (pomorska), szlachetna (jeziorowa);

7) lipień;

8) głowacica;

9) certa.”;

8) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc w ramach środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu nie obejmuje:

1) operacji dotyczących handlu detalicznego, o którym mowa w art. 35 ust. 6 rozporządzenia 1198/2006;

2) działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 36).”;

9) w § 28 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) inwestycje w alternatywne źródła energii, gdy wartość inwestycji energetycznej jest mniejsza niż 50 % łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych operacji, a maksymalna wielkość energii, jaka może być wytworzona w pierwszym i każdym kolejnym roku w okresie 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji operacji, będzie nie większa niż zapotrzebowanie w każdym kolejnym roku, podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 30 ust. 2 pkt 1 lub 2, na energię niezbędną do prowadzenia tego przedsiębiorstwa.”;

10) w § 32 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Trwałe korzyści gospodarcze w zakresie operacji dotyczących:

1) obniżenia negatywnego wpływu lub zwiększenia pozytywnego wpływu na środowisko,

2) poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) poprawy warunków socjalnych osób pracujących w danym obiekcie chowu lub hodowli,

4) zakupu, budowy lub remontu zaplecza socjalnego dla osób pracujących w miejscach wyładunku i przystaniach,

5) budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu zaplecza socjalnego dla pracowników zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami

– powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od początku roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany.”;

11) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku kosztów ogólnych – poniesione nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie rozporządzenia.”;

12) w § 38 dodaje się pkt 8–11 w brzmieniu:

„8) budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń administracyjnych, w tym biurowych, stanowiących integralną część obiektów podstawowych, powyżej 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych;

9) w przypadku umowy leasingu, w której brak postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu;

10) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego, kosztów ogólnych związanych z umową leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

11) nakładu rzeczowego wniesionego w formie gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi powyżej 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych.”;

13) w § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko te nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni związek z realizacją operacji w ramach środków, o których mowa w § 1, a w przypadku budynku lub budowli wniesionych przez beneficjenta, gdy budynek ten lub budowla ta dodatkowo zmieniły swoje przeznaczenie w związku z realizacją operacji.”;

14) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu:

„§ 39a. Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach środka działania wodno-środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb zalicza się koszty w wysokości do:

1) 40 zł rocznie – za utrzymywanie jednego tarlaka lub selekta w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych;

2) 5 zł – za jednorazowe znakowanie ryby w stadzie podlegającym ochronie zasobów genetycznych;

3) 3,5 zł – za porcję nasienia o objętości 12,5 mikrolitra, pobranego od ryb łososiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym;

4) 21 zł – za porcję nasienia o objętości 70 mikrolitrów, pobranego od ryb karpiowatych w celu przechowywania w stanie zamrożonym;

5) 8 500 zł rocznie – za zakup azotu do przechowywania porcji nasienia;

6) 20 000 zł – za zakup jednego kontenera do przechowywania porcji nasienia;

7) 200 zł – za przeprowadzenie, nie częściej niż raz na trzy pokolenia w obrębie tego samego stada, testu genetycznego jednego tarlaka lub selekta;

8) 5 000 zł rocznie – za prowadzenie księgi zarodowej jednego stada.”;

15) po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu:

„§ 40a. 1. Prezes Agencji najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o dofinansowanie podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni.

3. Prezes Agencji może określić w informacji, o której mowa w ust. 1, że przez pierwsze 14 dni terminu, o którym mowa w ust. 2, mogą być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie na realizację operacji, we wskazanym przez Prezesa Agencji zakresie, w ramach środków, o których mowa w § 1.”;

16) w § 43 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 40a, został złożony po terminie, o którym mowa w § 40a ust. 2 albo ust. 3, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.”;

17) po § 51 dodaje się § 51a w brzmieniu:

„§ 51a. Jeżeli Prezes Agencji określi w informacji, o której mowa w § 40a ust. 1, termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w § 40a ust. 3, pomoc przysługuje w pierwszej kolejności wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie na realizację operacji, we wskazanym przez Prezesa Agencji zakresie.”;

18) § 53 otrzymuje brzmienie:

„§ 53. 1. W przypadku operacji w ramach środków, o których mowa w § 1, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwany dalej „następcą prawnym wnioskodawcy”, może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 1 ustawy;

2) na następcę prawnego wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

3) złoży wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

2. Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce położenia obiektu chowu lub hodowli, zakładu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami lub obwodu rybackiego, w którym będzie realizowana operacja.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny wnioskodawcy dołącza oprócz dokumentu potwierdzającego fakt zaistnienia następstwa prawnego także:

1) dokument potwierdzający, że jest uprawnionym do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym – w przypadku środka, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4;

2) kopię zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów morskich w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie – w przypadku środka, o którym mowa w § 1 pkt 1;

3) kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją operacji – w przypadku środka, o którym mowa w § 1 pkt 2.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci wnioskodawcy przepisy § 54 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio.

5. Wniosek spadkobiercy o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

6. W przypadku złożenia przez następcę prawnego wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

7. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy i trybu jego rozpatrywania nie stosuje się przepisów § 41 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz pkt 9, § 42 ust. 1, § 43 oraz § 44.”;

19) w § 54 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku operacji w ramach środków, o których mowa w § 1, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwanemu dalej „następcą prawnym beneficjenta”, może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:”;

20) w załączniku nr 1 do rozporządzenia Szczegółowe wymogi objęte pakietem 1 i 2 w ramach środka działania wodno-środowiskowe w części II. Pakiet 2 otrzymuje brzmienie:

„II. Pakiet 22)

Wymogi oraz stawka rekompensaty:

1) utrzymywanie powierzchni zarośniętej roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie – 160 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, na której beneficjent utrzymuje powierzchnię zarośniętą roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie (przy 3 % tolerancji tej powierzchni);

2) produkcja dodatkowa cennych rodzimych gatunków ryb w ilości co najmniej 1 % masy rocznej produkcji – 300 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, w których są produkowane dodatkowe cenne rodzime gatunki ryb;

3) wapnowanie wapnem tlenkowym w ilości co najmniej 0,5 t/ha – 160 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, które są wapnowane;

4) przestrzeganie zasady „stałych nurtów”, przez co rozumie się prowadzenie chowu i hodowli ryb w tych samych stawach na tym samym etapie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Nurt rozpoczyna się od przesadki II i kończy na stawie towarowym (z pominięciem tarlisk i przesadek I oraz magazynów) – 300 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, w których jest przestrzegana zasada „stałych nurtów”;

5) przestrzeganie zasady niemieszania obsad, poprzez wprowadzenie do stawu ryb pochodzących od tego samego producenta lub własnych pochodzących z tego samego obiektu chowu lub hodowli – 160 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, w których jest przestrzegana zasada niemieszania obsad; powierzchnia ta nie może być jednocześnie zgłoszona do zasady „stałych nurtów”;

6) utrzymywanie i udostępnianie ścieżek edukacyjnych nie krótszych niż 2 tys. m, zawierających co najmniej 5 przystanków edukacyjnych – 1 000 zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem, nie więcej niż 10 000 zł;

7) utrzymywanie wysp, skarp, grobli wraz z ławami oraz innych nieużytków (pokrytych trawą, roślinnością zielną, krzewami lub drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk – 130 zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej dofinansowaniem;

8) położenie stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) lub obszarze objętym inną formą ochrony przyrody – 600 zł/ha powierzchni ewidencyjnej objętej formą ochrony przyrody;

9) brak zalewu stawów, z których dokonano odłowu ryb przez miesiąc w okresie od dnia 15 lipca do dnia 15 września – 160 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, które nie zostały zalane;

10) utrzymywanie co najmniej 1 stawu napełnionego wodą przez cały rok – 160 zł/ha powierzchni stawu wraz z groblami napełnionego wodą przez cały rok kalendarzowy;

11) racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych – wtórny obieg wody – 250 zł/ha powierzchni stawów wraz z groblami, na której funkcjonuje wtórny obieg wody, nie więcej niż 5 000 zł;

12) stosowanie zaawansowanych technik oczyszczania wód odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli (w tym filtrów, biofiltrów, napowietrzania, mikrosit lub lagun) – 2 000 zł/ha powierzchni ewidencyjnej obiektu chowu lub hodowli, na której są stosowane zaawansowane techniki oczyszczania wód odprowadzanych z tych obiektów, nie więcej niż 2 000 zł;

13) posiadanie niezależnego systemu rozprowadzania wody w gospodarstwie rolnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych – 100 zł/ha powierzchni stawu wraz z groblami, na której funkcjonuje taki system.”;

21) w załączniku nr 2 do rozporządzenia Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie:

a) w ust. 2 W przypadku środka działania wodno-środowiskowe:

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) aktualne pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, lub potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”,

– pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) wyciąg z wewnętrznej dokumentacji prowadzenia chowu lub hodowli ryb, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;”,

– dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”,

b) w ust. 4 W przypadku środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) opinia o możliwościach produkcyjnych danego urządzenia wydana przez instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze infrastruktury technicznej wsi i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

15) oświadczenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo zawierające określenie zapotrzebowania na energię niezbędną do prowadzenia tego przedsiębiorstwa – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”;

22) w załączniku nr 3 do rozporządzenia Załączniki, które dołącza się do wniosku o płatność:

a) w ust. 1 W przypadku środka inwestycje w chów i hodowlę ryb dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”,

b) w ust. 2 W przypadku środka działania wodno-środowiskowe dodaje się pkt 5–11 w brzmieniu:

„5) potwierdzenie złożenia formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej, za rok, którego dotyczy wniosek o płatność;

6) opis udostępnionych ścieżek edukacyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) opis stosowania:

a) zasady „stałych nurtów”,

b) wymogu „wykaszanie nie mniej niż 1/3 powierzchni koron grobli”,

c) wymogu „utrzymywanie wysp, skarp, grobli wraz z ławami oraz innych nieużytków (pokrytych trawą, roślinnością zielną, krzewami lub drzewami) lub zakładanie sztucznych siedlisk” – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) dokumenty potwierdzające produkcję dodatkowych cennych rodzimych gatunków ryb w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) mapa obiektu z zaznaczonym obszarem, na którym jest przestrzegany wymóg „utrzymywanie powierzchni zarośniętej roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie”;

10) aktualne pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy do wniosku o dofinansowanie dołączono potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego;

11) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy – w przypadku gdy do wniosku o dofinansowanie dołączono zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.”,

c) w ust. 4 W przypadku środka rybołówstwo śródlądowe dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy – w przypadku gdy do wniosku o dofinansowanie dołączono zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.”,

d) w ust. 5 W przypadku środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”.

§ 2.
Do postępowań w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 4 i 5 rozporządzenia wymienionego w § 1, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończonych zawarciem umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc, stosuje się przepisy w dotychczasowym brzmieniu, z wyjątkiem § 53 rozporządzenia wymienionego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
W przypadku wystąpienia, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Podane stawki dotyczą wielkości rekompensat za rok kalendarzowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »