| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku,

sporządzona w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 2 lutego 1998 r. została sporządzona w Helsinkach Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotycząca przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku.

Przekład

UMOWA

pomiędzy Rządami
Królestwa Danii
Republiki Estońskiej
Republiki Finlandi
Republiki Federalnej Niemiec
Republiki Łotewskiej
Republiki Litewskiej
Rzeczypospolitej Polskiej
Federacji Rosyjskiej
i Królestwa Szwecji

dotycząca

przywilejów i immunitetów
Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku

Strony niniejszej Umowy,

POWOŁUJĄC SIĘ na Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1974 r. oraz na Konwencję ochrony środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 r.;

MAJĄC WZGLĄD NA FAKT, że Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku zawarła w dniu 5 maja 1980 roku Umowę z Rządem Finlandii dotyczącą Biura oraz przywilejów i immunitetów Komisji;

POTWIERDZAJĄC, że celem niniejszej Umowy jest usprawnienie i zapewnienie skuteczności wypełniania funkcji przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku w Helsinkach.

UZGODNIŁY treść niniejszej Umowy:

Artykuł 1

Definicje [Definicje]

W rozumieniu niniejszej Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenie:

a) „Konwencja Helsińska” – oznacza Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1974 roku lub Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 roku, w zależności od tego, która z nich obowiązuje;

b) „Komisja” – oznacza Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku w Helsinkach, utworzoną na mocy Konwencji Helsińskiej;

c) „Strona Konwencji Helsińskiej” – oznacza Umawiającą się Stronę Konwencji Helsińskiej;

d) „umowa główna” – oznacza Umowę pomiędzy Rządem Finlandii i Komisją Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku dotyczącą Biura oraz przywilejów i immunitetów Komisji;

e) „przedstawiciele” – oznacza przedstawicieli Stron Konwencji Helsińskiej, a w każdym przypadku oznacza przewodniczącego delegacji oraz członków delegacji;

f) „członkowie personelu” – oznacza Sekretarza Wykonawczego i każdą osobę, która jest zatrudniona na stałe przez Komisję, podlegającą regulaminowi pracy personelu i pracującą w Finlandii;

g) „delegowany ekspert” – oznacza osobę spoza personelu, powołaną do wypełnienia szczególnego zadania dla oraz w imieniu Komisji;

h) „funkcje urzędowe” – oznacza działania realizowane przez Komisję zgodnie z jej celami określonymi w Konwencji Helsińskiej, uwzględniając jej funkcje administracyjne;

i) „archiwa” – oznacza rękopisy, pisma, dokumenty, fotografie, filmy, nagrania optyczne i na taśmie magnetycznej, zapisy danych, prezentacje graficzne oraz programy komputerowe, należące do lub będące w posiadaniu Komisji;

j) „mienie” – oznacza cokolwiek, co może być przedmiotem prawa własności, uwzględniając prawa wynikające z umów oraz własności nieruchomości i rzeczy.

Artykuł 2

Osobowość prawna Komisji [Osobowość prawna Komisji]

Komisja posiada osobowość prawną właściwą do realizacji swoich celów, działalności i działań. W szczególności, Komisja posiada zdolność prawną do zawierania umów, nabywania oraz zbywania ruchomego i nieruchomego mienia oraz do podejmowanie czynności prawnych.

Artykuł 3

Immunitet egzekucyjny Komisji [Immunitet egzekucyjny Komisji]

Całe mienie oraz aktywa Komisji, bez względu na miejsce ich lokalizacji, nie podlegają rewizji, ograniczeniu w rozporządzaniu, zatrzymaniu, przejęciu, konfiskacie, wywłaszczeniu, zajęciu lub egzekucji, bez względu na to, czy następuje to w wyniku działań egzekucyjnych, administracyjnych czy na mocy decyzji sądowej, z wyjątkiem poniższych sytuacji:

a) powództwa cywilnego z powodu szkody powstałej w wyniku wypadku, spowodowanego przez pojazd samochodowy lub inny środek transportu należący do Komisji lub używany na jej rzecz lub z powodu przestępstwa drogowego z udziałem takiego pojazdu;

b) roszczenia wzajemnego związanego bezpośrednio z postępowaniem sądowym wszczętym przez Komisję.

Artykuł 4

Nienaruszalność archiwów [Nienaruszalność archiwów]

Archiwa Komisji nie mogą być naruszane bez względu na miejsce ich przechowywania.

Artykuł 5

Zwolnienie z podatków i opłat [Zwolnienie z podatków i opłat]

1. W ramach wykonywania swoich funkcji urzędowych, Komisja oraz jej mienie i dochód są zwolnione ze wszystkich krajowych bezpośrednich i pośrednich podatków lub opłat, które nie są zwyczajowo uwzględniane w cenie towarów lub usług. Jednakże jest zrozumiałe, że Komisja nie będzie ubiegać się o zwolnienie jej z podatków, które w rzeczywistości nie są niczym innym, jak opłatami za publiczne usługi komunalne.

2. Jeśli w ramach wykonywania swoich funkcji urzędowych Komisja nabywa towary lub korzysta z usług, które mają znaczną wartość, i jeśli cena za te towary lub usługi zawiera podatek lub inne opłaty, Strona ma obowiązek, o ile to możliwe, podjąć odpowiednie kroki zmierzające do przekazania lub zwrócenia kwoty takich podatków lub opłat.

3. Nie przyznaje się jakiegokolwiek zwolnienia w odniesieniu do towarów nabytych przez Komisję lub usług świadczonych na jej rzecz do użytku osobistego członków personelu, chyba, że zezwalają na to przepisy prawa lub inne uregulowania zainteresowanej Strony.

Artykuł 6

Środki finansowe, waluty i papiery wartościowe [Środki finansowe, waluty i papiery wartościowe]

Komisja może otrzymywać i posiadać wszelkie środki finansowe, waluty lub papiery wartościowe oraz dysponować nimi bez ograniczeń w celu wypełniania swoich funkcji urzędowych. Komisja może posiadać rachunki bankowe w każdym Państwie w zakresie niezbędnym do wykonywania jej zadań.

Artykuł 7

Immunitet członków personelu [Immunitet członków personelu]

1. Członkom personelu w czasie odbywania przez nich wyjazdów służbowych przyznaje się następujące immunitety:

a) nie podlegają aresztowaniu lub zatrzymaniu a ich bagaż osobisty nie podlega zajęciu;

b) korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do ich wypowiedzi ustnych lub pisemnych oraz czynności dokonanych w trakcie wykonywania funkcji urzędowych na rzecz Komisji;

c) nietykalności papierów i dokumentów dotyczących zadań, które wykonują dla Komisji;

d) udogodnienia w odniesieniu do przepisów dotyczących walut lub operacji wymiany walut, które są konieczne do skutecznego wykonania ich funkcji.

Z immunitetu jurysdykcyjnego nie można skorzystać w przypadku przestępstwa drogowego popełnionego przez członka personelu lub w odniesieniu do szkody spowodowanej przez pojazd należący do takiej osoby lub prowadzony przez nią.

2. Komisja może wydać dokument tożsamości osobom odbywającym podróże służbowe na potrzeby Komisji. Taki dokument, który nie zastępuje wymaganych dokumentów podróży i który uprawnia jego okaziciela do opisanego w nim uprzywilejowanego traktowania, wydaje się zgodnie z formularzem określonym w Załączniku A do Umowy.

Artykuł 8

Zwolnienia podatkowe członków personelu [Zwolnienia podatkowe członków personelu]

Pensje i wynagrodzenia wypłacane członkom personelu przez Komisję są zwolnione z podatku dochodowego od dnia, w którym członkowie personelu zaczynają podlegać podatkowi od ich pensji nałożonemu przez Komisję na jej rzecz. Strony mogą uwzględnić te pensje i wynagrodzenie do celów oszacowania wysokości podatków, którymi obciążone są dochody z innych źródeł. Strony nie są zobowiązane do udzielania zwolnień z podatku dochodowego w odniesieniu do emerytur i rent wypłacanych byłym członkom personelu.

Artykuł 9

Przedstawiciele Stron Konwencji Helsińskiej [Przedstawiciele Stron Konwencji Helsińskiej]

1. Przedstawicielom Stron Konwencji Helsińskiej nadaje się poniższe przywileje i immunitety w trakcie wykonywania ich funkcji urzędowych oraz odbywania przez nich podróży na spotkania i ze spotkań zwoływanych przez Komisję:

a) nie podlegają aresztowaniu lub zatrzymaniu do czasu rozprawy;

b) nie podlegają procesom sądowym, nawet po zakończeniu delegacji, w odniesieniu do czynów, w tym wypowiedzi słownych lub pisemnych, dokonanych przez nich w trakcie wykonywania ich funkcji urzędowych; jednakże, immunitet nie ma zastosowania w przypadku przestępstwa drogowego popełnionego przez przedstawiciela lub w przypadku szkody spowodowanej przez pojazd lub inny środek transportu należący do przedstawiciela lub kierowany przez niego;

c) nienaruszalność wszelkich należących do nich dokumentów oficjalnych;

d) te same udogodnienia odnoszące się do ograniczeń wymiany walut lub kontroli obrotu dewizowego z zagranicą, które są nadane przedstawicielom dyplomatycznym obcych państw przebywających na okresowych misjach państwowych;

e) te same udogodnienia odnoszące się do odpraw celnych dotyczących ich bagażu osobistego, które są nadane przedstawicielom dyplomatycznym obcych państw przebywających na okresowych misjach państwowych.

2. Postanowienia ustępu 1 nie mają zastosowania w relacjach pomiędzy Stroną Konwencji Helsińskiej a jej przedstawicielem. Ponadto postanowienia liter a), d) i e) ustępu 1 nie mają zastosowania w relacjach pomiędzy Stroną Konwencji Helsińskiej a jej obywatelami lub osobami mieszkającymi na stałe na jej terytorium.

Artykuł 10

Eksperci przebywający w delegacji na rzecz Komisji [Eksperci przebywający w delegacji na rzecz Komisji]

1. Ekspertom przebywającym w delegacji na rzecz Komisji nadaje się poniższe przywileje i immunitety w trakcie wykonywania funkcji urzędowych oraz odbywania przez nich podróży na i ze spotkań zwoływanych przez Komisję:

a) nie podlegają aresztowaniu lub zatrzymaniu do czasu rozprawy;

b) nie podlegają procesom sądowym, nawet po zakończeniu delegacji, w odniesieniu do czynów, w tym wypowiedzi słownych lub pisemnych, dokonanych przez nich w trakcie wykonywania funkcji urzędowych; jednakże immunitet nie ma zastosowania w przypadku przestępstwa drogowego popełnionego przez przedstawiciela lub w przypadku szkody spowodowanej przez pojazd lub inny środek transportu należący do przedstawiciela lub kierowany przez niego;

c) nienaruszalność wszelkich należących do nich dokumentów oficjalnych;

d) te same udogodnienia odnoszące się do ograniczeń wymiany walut lub kontroli obrotu dewizowego z zagranicą, które są nadane przedstawicielom dyplomatycznym obcych państw przebywających na okresowych misjach państwowych;

e) te same udogodnienia odnoszące się do odpraw celnych dotyczących ich bagażu osobistego, które są nadane przedstawicielom dyplomatycznym obcych państw przebywających na okresowych misjach państwowych.

2. Postanowienia liter a), d) i e) ustępu 1 nie mają zastosowania w relacjach pomiędzy Stroną Konwencji Helsińskiej a ekspertami, którzy mają takie samo obywatelstwo, co przedmiotowa Strona, lub zamieszkują na jej terytorium.

Artykuł 11

Cofnięcie przywilejów i immunitetów [Cofnięcie przywilejów i immunitetów]

1. Przywileje i immunitety przewidziane w niniejszej Umowie nie są przyznawane w celu odniesienia korzyści osobistej, ale w celu skutecznego wykonania funkcji urzędowych Komisji.

2. Jeśli w ocenie niżej wymienionych uprawnionych podmiotów, nadane przywileje i immunitety mogą przeszkodzić w wykonaniu prawa, a także we wszystkich przypadkach kiedy można je cofnąć bez uszczerbku dla realizacji celów, dla jakich zostały one nadane, podmioty te mają prawo i obowiązek cofnięcia takich przywilejów i immunitetów:

a) Strony w odniesieniu do swoich przedstawicieli;

b) Komisja w odniesieniu do Sekretarza Wykonawczego;

c) Sekretarz Wykonawczy w odniesieniu do członków personelu oraz delegowanych ekspertów;

d) zwołane zebranie Komisji, o ile to konieczne na sesji nadzwyczajnej, w odniesieniu do Komisji.

Artykuł 12

Ułatwienie procedur [Ułatwienie procedur]

Na zaproszenie wystosowane przez Sekretarza Wykonawczego w imieniu Komisji, Strony Umowy podejmują stosowne działania w celu ułatwienia wjazdu przedstawicielom, członkom personelu oraz delegowanym ekspertom, bez opłat i bez zwłoki, w celu uczestniczenia w zebraniach Komisji lub jej organów pomocniczych odbywających się w krajach Stron.

Artykuł 13

Rozstrzyganie sporów [Rozstrzyganie sporów]

Spory wynikające pomiędzy Stronami co do stosowania lub interpretacji Umowy są rozstrzygane na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 14

Stosunek do umowy głównej [Stosunek do umowy głównej]

W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz postanowieniami umowy głównej, mają pierwszeństwo postanowienia umowy głównej.

Artykuł 15

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie [Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie]

1. Niniejsza Umowa jest otwarta do podpisu przez wszystkie Państwa-Strony Konwencji Helsińskiej. Umowa podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu.

2. Po wejściu w życie Umowy zgodnie z artykułem 16 ustępem 1, każde Państwo-Strona Konwencji Helsińskiej może do niej przystąpić.

3. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia składane są Rządowi Republiki Finlandii jako depozytariuszowi.

Artykuł 16

Wejście w życie oraz okres ważności Umowy [Wejście w życie oraz okres ważności Umowy]

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia złożenia trzeciego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.

2. W odniesieniu do Państwa-Strony ratyfikującego, przyjmującego, zatwierdzającego Umowę lub przystępującego do niej, niniejsza Umowa wchodzi w życie po upływie 30-tu dni od dnia złożenia jej dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

3. Niniejsza Umowa traci ważność wraz z utratą ważności Konwencji Helsińskiej.

Artykuł 17

Odstąpienie od Umowy [Odstąpienie od Umowy]

W dowolnej chwili po upływie dwóch lat od dnia, w którym Umowa weszła w życie w odniesieniu do danej Strony, Strona może odstąpić od Umowy na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do depozytariusza. Odstąpienie od Umowy staje się skuteczne po upływie jednego roku od dnia otrzymania zawiadomienia przez depozytariusza lub od dnia późniejszego, który może być określony w zawiadomieniu o odstąpieniu.

Artykuł 18

Depozytariusz [Depozytariusz]

Rząd Republiki Finlandii, występujący jako depozytariusz:

a) powiadamia Strony i Sekretarza Wykonawczego Komisji o:

(i) złożeniu podpisów;

(ii) złożeniu dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;

(iii) dniu wejścia w życie niniejszej Umowy;

(iv) każdym zawiadomieniu o odstąpieniu oraz o dniu, w którym odstąpienie staje się skuteczne;

(v) innym działaniu lub zawiadomieniu dotyczącym niniejszej Umowy;

b) przekazuje poświadczone egzemplarze niniejszej Umowy Stronom Konwencji Helsińskiej oraz Sekretarzowi Wykonawczemu Komisji

NA DOWÓD POWYŻSZEGO niżej podpisani, posiadając odpowiednie upoważnienia, złożyli podpisy na niniejszej Umowie.

SPORZĄDZONO w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który zostanie złożony Rządowi Republiki Finlandii.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej umowy,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 marca 2010 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1.

ZAŁĄCZNIK A

infoRgrafika

Wersja angielska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »