| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej,

podpisana w Warszawie dnia 16 września 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 16 września 2004 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską

a

Republiką Federalną Niemiec

o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych
i wodach granicznych
oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej

Rzeczpospolita Polska
i
Republika Federalna Niemiec

– realizując zasady i cele Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, z dnia 14 listopada 1990 roku oraz Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, z dnia 17 czerwca 1991 roku,

– kierując się pragnieniem pogłębiania przyjaznej współpracy obu Umawiających się Stron,

– dążąc do utrzymywania w należytym stanie oznakowania przebiegu granicy polsko-niemieckiej oraz do uregulowania spraw z tym związanych,

uzgodniły co następuje:

Rozdział I

Przebieg granicy

Artykuł 1

1.

 Przebieg granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych określają umowy wymienione w artykule 1 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, z dnia 14 listopada 1990 roku wraz z dokumentami określającymi przebieg granicy, zwanymi dalej „dokumentacją graniczną”.

2. Dokumentację graniczną stanowią:

1) opis protokolarny przebiegu granicy,

2) albumy map granicy,

3) album szkiców sieci geodezyjnej oraz pomiarów granicy,

4) albumy ortofotomap granicy,

5) zbiór protokołów znaków granicznych i pomocniczych znaków granicznych,

6) katalog współrzędnych znaków granicznych i punktów geodezyjnych,

zgodnie ze stanem obowiązującym w dniu podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, z dnia 14 listopada 1990 roku.

3. Granica rozgranicza terytoria obu Umawiających się Stron zarówno na powierzchni ziemi jak i w kierunku linii pionowej w przestrzeni powietrznej i pod powierzchnią ziemi. Zasada ta obowiązuje także w odniesieniu do przebiegu granicy we wszelkiego rodzaju naziemnych i podziemnych budowlach oraz urządzeniach.

4. Wodami granicznymi w rozumieniu niniejszej Umowy są powierzchniowe wody stojące i wody płynące, którymi przebiega granica lub które są przecinane granicą, z wyjątkiem morza terytorialnego.

Artykuł 2

1.

 Granica nie zmienia swojego przebiegu:

1) na jej lądowych odcinkach,

2) na Zalewie Szczecińskim i Jeziorze Nowowarpieńskim, zwanymi dalej „wodami wewnętrznymi”,

3) w miejscach, w których przecina wody stojące lub płynące.

2. W miejscach przechodzenia granicy z lądowych odcinków do granicznych wód płynących i odwrotnie, kierunek przebiegu granicy nie zmienia się do miejsca przecięcia z linią środkową (medianą) lub linią środkową głównego nurtu (talwegiem).

3. Granica, o której mowa w ustępie 1, biegnie linią prostą pomiędzy znakami granicznymi, pomocniczymi znakami granicznymi oraz nieoznakowanymi punktami załamania granicy.

Artykuł 3

1.

 Granica na granicznych wodach płynących pokrywa się:

1) na wodach żeglownych z linią środkową głównego nurtu (talwegiem); przebieg granicy zmienia się stosownie do naturalnych zmian talwegu,

2) na wodach nieżeglownych z linią środkową (medianą) pomiędzy obydwiema liniami brzegowymi, określoną przy średnim stanie wody; w przypadku ich rozwidlenia granica pokrywa się z linią środkową głównej odnogi; główną odnogą jest ta, która przy średnim stanie wody wykazuje największy przepływ; przebieg granicy zmienia się stosownie do naturalnych zmian konfiguracji brzegów.

2. Jeżeli na skutek naturalnych procesów na granicznych wodach płynących występują znaczne zmiany linii środkowej głównego nurtu (talwegu) lub linii środkowej (mediany), wówczas ustalony dotychczas przebieg granicy obowiązuje bez zmian do czasu, gdy Umawiające się Strony nie uzgodnią innego przebiegu granicy.

Artykuł 4

Linię

brzegową stanowi granica między gruntem pokrytym wodą a gruntem przyległym do tej wody. Wyznacza ją linia przecięcia powierzchni lustra wody przy jej średnim stanie z okresu wieloletniego z powierzchnią przyległego gruntu. Jeżeli nie jest to możliwe, linię brzegową wyznacza linia stałego porostu roślin. W sytuacji, gdy wyżej wymienione sposoby nie pozwalają na wyznaczenie linii brzegowej, ustala się jej przebieg według uzgodnień ekspertów gospodarki wodnej Umawiających się Stron.

Rozdział II

Oznakowanie i utrzymanie granicy

Artykuł 5

W

celu wykonywania zadań wynikających z niniejszej Umowy powołuje się Stałą Polsko-Niemiecką Komisję Graniczną, zwaną dalej „Komisją Graniczną”. Skład i zasady działania Komisji Granicznej określa rozdział III.

Artykuł 6

Umawiające

się Strony zapewnią jednoznaczny, wyraźnie widoczny i geodezyjnie określony przebieg granicy. Zobowiązują się utrzymywać znaki graniczne ustawione w celu oznaczenia granicy w takim stanie, aby ich położenie, wygląd, wymiary, kolory i numeracja były zgodne z dokumentacją graniczną.

Artykuł 7

1.

 Przebieg granicy oznakowany jest znakami granicznymi zgodnie z obowiązującą dokumentacją graniczną.

2. Oznakowanie przebiegu granicy w sposób inny niż określony w dokumentacji granicznej wymaga uzgodnienia przez Komisję Graniczną.

Artykuł 8

Umawiające

się Strony przy oznakowaniu i utrzymaniu granicy przestrzegać będą również zasad ochrony środowiska.

Artykuł 9

1.

 Umawiające się Strony podejmą działania w celu ochrony znaków granicznych przed uszkodzeniem, zniszczeniem, bezprawnym przestawieniem oraz użytkowaniem sprzecznym z ich przeznaczeniem.

2. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia znaku granicznego, znak ten będzie naprawiony lub odtworzony na koszt tej Umawiającej się Strony, która zgodnie z artykułem 10 sprawuje nad nim nadzór. Jeżeli szkoda wyrządzona została przez obywatela drugiej Umawiającej się Strony, Strona ta ponosi koszty usunięcia szkody.

3. W razie uszkodzenia lub zniszczenia znaku granicznego w formie dalby, znajdującego się na wodach wewnętrznych, spowodowanego siłą wyższą, koszty jego naprawy lub odtworzenia ponoszone będą równomiernie przez obie Umawiające się Strony.

Artykuł 10

1.

 Każda z Umawiających się Stron sprawuje nadzór nad elementami znaków granicznych znajdujących się na jej terytorium.

2. Nadzór nad znajdującymi się na linii granicy, na odcinku lądowym, elementami znaków granicznych z numeracją nieparzystą sprawuje Strona polska, a z numeracją parzystą Strona niemiecka.

3. Obsługę i nadzór nad znakami granicznymi znajdującymi się na wodach wewnętrznych, Umawiające się Strony sprawują na przemian co pięć lat, zgodnie z ustaleniami Komisji Granicznej.

4. Utrzymanie znaku granicznego na styku granic Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej reguluje odrębne porozumienie.

Artykuł 11

1.

 Właściwe organy Umawiających się Stron współpracują zgodnie z postanowieniami Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, z dnia 19 maja 1992 roku, mając na celu utrzymanie wód granicznych w sposób zapewniający stabilny przebieg granicy.

2. W celu realizacji koncepcji technicznych dla utrzymania i regulacji wód granicznych należy osiągnąć porozumienie z Komisją Graniczną.

Artykuł 12

Właściwe

organy Umawiających się Stron utrzymują po obu stronach granicy pas o szerokości pięciu metrów na odcinkach lądowych oraz kolistą przestrzeń o promieniu jednego metra wokół znaków granicznych na odcinkach wodnych, oczyszczone z roślinności utrudniającej widoczność. To postanowienie nie odnosi się do roślinności umacniającej brzegi oraz do drzew i krzewów znajdujących się pod ochroną.

Artykuł 13

1.

 Umawiające się Strony przeprowadzą co dziesięć lat wspólną kontrolę przebiegu i stanu oznakowania granicy w celu zapewnienia geodezyjnie określonego, wyraźnie widocznego i odpowiednio oznakowanego jej przebiegu, zaktualizowania obowiązującej dokumentacji granicznej, a także usunięcia stwierdzonych usterek.

2. Pierwsza wspólna kontrola, o której mowa w ustępie 1, rozpocznie się nie później niż dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.

Artykuł 14

W

pasie o szerokości pięciu metrów od granicy lub brzegów granicznych wód płynących nie wolno wznosić jakichkolwiek budowli, ogrodzeń lub innych urządzeń bez uzgodnienia z właściwymi organami i porozumienia z Komisją Graniczną.

Artykuł 15

1.

 Właściwe organy każdej Umawiającej się Strony dokonują samodzielnej kontroli stanu znaków granicznych i zapewnią realizację postanowień, o których mowa w artykułach 9, 10, 12 i 14.

2. Komisja Graniczna przeprowadza kontrolę znaków granicznych nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Artykuł 16

1.

 W razie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia znaku granicznego lub jego elementu, o naprawie lub odtworzeniu decyduje Komisja Graniczna zgodnie z artykułem 9 ustęp 2.

2. Na granicznych wodach płynących, przy odtwarzaniu lub ponownym ustawianiu znaków granicznych uszkodzonych albo zniszczonych przez powódź lub pochód lodów zezwala się na zmianę miejsc ich poprzedniego ustawienia. O zmianie miejsc ustawienia znaków granicznych na tych odcinkach decyduje Komisja Graniczna.

3. Prace związane z naprawą elementów znaków granicznych mogą być wykonane samodzielnie przez tę Umawiającą się Stronę, na terytorium której są one ustawione, po uprzednim powiadomieniu Komisji Granicznej.

4. Dla każdego ustawionego w nowym miejscu znaku granicznego sporządza się w terminie jednego miesiąca protokół znaku granicznego i inne dokumenty, zgodnie z obowiązującą dokumentacją graniczną, które stają się częścią tej dokumentacji.

5. Komisja Graniczna może decydować o ustawieniu dodatkowych znaków granicznych, nie zmieniając przebiegu granicy.

6. Dodatkowo ustawione znaki graniczne muszą być zgodne ze wzorami ustalonymi w dokumentacji granicznej. W takim przypadku należy dla każdego z nich sporządzić dokumenty graniczne zgodne z obowiązującą dokumentacją graniczną, które stają się częścią tej dokumentacji.

7. Jeżeli właściwe organy jednej z Umawiających się Stron otrzymają informacje o uszkodzonym lub zniszczonym znaku granicznym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zawiadomią o tym Komisję Graniczną.

Artykuł 17

W

pasie o szerokości pięćdziesięciu metrów po obu stronach granicy, licząc od granicy lub brzegów granicznych wód płynących, wykonywanie prac górniczych lub archeologicznych dopuszczalne jest tylko za zgodą właściwych organów w porozumieniu z Komisją Graniczną.

Artykuł 18

1.

 Właściciele i użytkownicy gruntów, budowli oraz urządzeń naziemnych i podziemnych, znajdujących się na granicy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie obowiązani są umożliwiać wykonywanie prac związanych z pomiarem, oznakowaniem lub utrzymaniem granicy. Zainteresowane osoby i organy ochrony granicy należy powiadomić o terminie rozpoczęcia prac,

2. Prace, o których mowa w ustępie 1, należy wykonywać z odpowiednim uwzględnieniem interesów publicznych i prywatnych.

3. Jeżeli prace, o których mowa w ustępie 1, spowodowały szkody, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.

Rozdział III

Stała Polsko-Niemiecka Komisja Graniczna

Artykuł 19

1.

 Komisja Graniczna składa się z delegacji Rzeczypospolitej Polskiej i delegacji Republiki Federalnej Niemiec.

2. Każda z Umawiających się Stron powołuje przewodniczącego delegacji, jego zastępcę oraz do siedmiu członków.

3. O składzie personalnym delegacji oraz o jego zmianach Umawiające się Strony powiadamiają się w drodze notyfikacji.

4. Przewodniczący i ich zastępcy upoważnieni są do utrzymywania ze sobą bezpośrednich kontaktów.

5. Przewodniczący każdej delegacji może powoływać do prac w Komisji Granicznej ekspertów i personel pomocniczy.

6. Każda z Umawiających się Stron pokrywa koszty swojej delegacji łącznie z kosztami swoich ekspertów, personelu pomocniczego i tłumaczy.

Artykuł 20

1.

 W celu realizacji prac określonych w niniejszej Umowie, Komisja Graniczna uprawniona jest do wykonywania w szczególności następujących zadań:

1) organizowania i przeprowadzania, zgodnie z artykułem 13, wspólnej kontroli przebiegu i stanu oznakowania granicy,

2) organizowania i przeprowadzania, zgodnie z artykułem 15, wspólnej kontroli stanu znaków granicznych,

3) ustalania planów i sposobów prowadzenia prac określonych w punkcie 1 i 2, kierowania tymi pracami i ich kontrolowania,

4) ustalania, zgodnie z artykułem 13, w ramach jednolitego systemu, technicznych zasad wykonywania pomiarów, sporządzania map oraz wzorów protokołów i innych dokumentów dotyczących nowych pomiarów i wyznaczenia przebiegu granicy,

5) decydowania, zgodnie z artykułem 7 ustęp 2, o oznakowaniu granicy innymi znakami granicznymi niż określone w dokumentacji granicznej,

6) decydowania o przenoszeniu na bezpieczne miejsca zagrożonych elementów znaków granicznych,

7) wyznaczania i oznakowania granicy na mostach i miejscach przecięcia przez nią dróg, ulic i linii kolejowych, a w razie potrzeby, na innych budowlach i urządzeniach,

8) uzgadniania technicznych koncepcji regulacji wód granicznych pod względem przebiegu granicy.

2. Terminy rozpoczęcia wspólnych kontroli granicy oraz zakres prac ustalają wspólnie przewodniczący delegacji.

3. Dla odcinków granicznych wód płynących, których koryto w wyniku naturalnych procesów zmieniło znacznie swoje położenie, Komisja Graniczna sporządza w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, dokumenty zawierające propozycje nowego przebiegu granicy. Dokumenty te podlegają zatwierdzeniu zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron.

4. Komisja Graniczna nie jest uprawniona do dokonywania zmiany przebiegu granicy.

5. Komisja Graniczna może przedkładać Rządom Umawiających się Stron propozycje dotyczące zmiany przebiegu granicy.

Artykuł 21

1.

 W wyniku przeprowadzenia wspólnej kontroli granicy, Komisja Graniczna sporządza dla odcinków granicy objętych kontrolą w szczególności następujące dokumenty:

1) opis protokolarny przebiegu granicy,

2) mapy obszarów przygranicznych,

3) protokoły znaków granicznych ze szkicami topograficznymi,

4) wykazy współrzędnych i wysokości znaków granicznych,

5) końcowy protokół z prac Komisji Granicznej.

2. Dokumenty, sporządzone zgodnie z ustępem 1, stają się częścią dokumentacji granicznej.

3. Jeżeli w wyniku wspólnej kontroli, o której mowa w ustępie 1, Komisja Graniczna stwierdzi konieczność dokonania zasadniczej zmiany dokumentacji granicznej, Umawiające się Strony uzgodnią nową dokumentację graniczną w drodze odrębnej umowy.

Artykuł 22

Komisja

Graniczna zapewni równomierny podział prac, które należy wykonać w ramach wspólnych kontroli granicy. Każda z Umawiających się Stron pokrywa koszty wykonanych przez siebie prac.

Artykuł 23

1.

 Komisja Graniczna spotyka się na posiedzeniach i przeglądach granicy.

2. Komisja Graniczna spotyka się, jeżeli nie zostało inaczej uzgodnione, na posiedzeniach co najmniej raz na dwa lata, na zmianę na terytorium jednej z Umawiających się Stron.

3. Posiedzeniem kieruje przewodniczący delegacji tej Umawiającej się Strony, na której terytorium się ono odbywa.

4. Z każdego posiedzenia i każdego przeglądu granicy sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim.

Artykuł 24

1.

 Decyzje Komisji Granicznej są podejmowane zgodnie przez obu przewodniczących i stanowią część składową protokołów. Są one wiążące od chwili wzajemnego pisemnego powiadomienia się przewodniczących o zatwierdzeniu protokołów przez właściwe organy Umawiających się Stron. Powiadomienie powinno być przekazane w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania protokołu, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia kolejnego posiedzenia Komisji Granicznej.

2. Jeżeli Komisja Graniczna nie może osiągnąć porozumienia, wówczas przekazuje sprawę Rządom Umawiających się Stron.

Rozdział IV

Przekraczanie granicy

Artykuł 25

1.

 Osoby upoważnione do wykonywania zadań zgodnie z niniejszą Umową mają prawo do swobodnego poruszania się na granicy w ramach wykonywanych zadań, a w uzasadnionych przypadkach do przekraczania jej również poza przejściami granicznymi i poza godzinami ich urzędowania. Na żądanie właściwych organów są one obowiązane okazać paszport lub dowód osobisty oraz upoważnienie wydane przez Komisję Graniczną.

2. Komisja Graniczna powiadamia właściwe organy ochrony granicy o wykonywaniu zadań, o których mowa w ustępie 1, oraz o związanych z tym przypadkach przekraczania granicy.

3. Komisja Graniczna określa wzór upoważnienia, o którym mowa w ustępie 1.

Artykuł 26

Postanowienia

artykułu 25 stosuje się odpowiednio do osób realizujących postanowienia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, z dnia 19 maja 1992 roku, a także do towarów i przedmiotów potrzebnych im do wykonywania tych zadań.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

Artykuł 27

Umawiające

się Strony powiadomią się w drodze notyfikacji o właściwych organach do realizacji postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 28

Spory

dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony.

Artykuł 29

1.

 Umowa niniejsza podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Berlinie.

2. Umowa niniejsza wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

3. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Po upływie dziesięciu lat od dnia jej wejścia w życie może ona zostać w dowolnym terminie wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie Umowy nie ma wpływu na ważność dokumentacji granicznej.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 16 września 2004 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

 

W imieniu
Republiki Federalnej Niemiec

Paweł Dakowski

 

Reinhard Schweppe

 

Wersja niemiecka

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 22 grudnia 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Nr DPT I 2265-16-2006/AN/168

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i, w nawiązaniu do ustaleń między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku, która dotychczas nie weszła w życie, ma zaszczyt poinformować o wycofaniu noty nr DPT.I-2265-16-2006/SW/152 z dnia 26 czerwca 2006 roku oraz zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie wyżej wymienionej Umowy w następującym brzmieniu:

1. Skreśla się artykuł 26.

2. W artykule 27 wyrazy „artykułów 25 i 26 stosuje się odpowiednio” zastępuje się wyrazami „artykułu 25 stosuje się odpowiednio”.

3. Numerację dotychczasowych artykułów 27 do 30 zmienia się odpowiednio na 26 do 29.

4. Tekst zmieniony zgodnie z punktami 1 do 3 niniejszego Porozumienia zastępuje tekst pierwotny z mocą wsteczną od dnia podpisania Umowy.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe, niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, które wejdzie w życie w dniu wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku.

Niniejsze Porozumienie w języku polskim i niemieckim posiada jednakową moc obowiązującą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z. okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 10 lipca 2008 roku

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Unverbindlicher Vorschlag der Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland in Warschau für die polnische
Sprachfassung des abzuschließenden Notenwechsels

Sygn. Akt RK 511.13

Nota nr: 146/2008

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Nr DPT I 2265-16-2006/AN/168 z dnia 10 lipca 2008 roku, która w wersji niemieckiej ma następujące brzmienie:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i, w nawiązaniu do ustaleń między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku, która dotychczas nie weszła w życie, ma zaszczyt poinformować o wycofaniu noty nr DPT.I-2265-16-2006/SW/352 z dnia 26 czerwca 2006 roku oraz zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie wyżej wymienionej Umowy w następującym brzmieniu:

1. Skreśla się artykuł 26.

2. W artykule 27 wyrazy „artykułów 25 i 26 stosuje się odpowiednio” zastępuje się wyrazami „artykułu 25 stosuje się odpowiednio”.

3. Numerację dotychczasowych artykułów 27 do 30 zmienia się odpowiednio na 26 do 29.

4. Tekst zmieniony zgodnie z punktami 1 do 3 niniejszego Porozumienia zastępuje tekst pierwotny z mocą wsteczną od dnia podpisania Umowy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe, niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, które wejdzie w życie w dniu wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku.

Niniejsze Porozumienie w języku polskim i niemieckim posiada jednakową moc obowiązującą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy wysokiego, poważania.”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt poinformować Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyraża zgodę na propozycje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2008 roku oraz niniejsza nota zawierająca odpowiedź na nią będą stanowić Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku, które wejdzie w życie w dniu wejścia w życie wyżej wymienionej Umowy.

Niniejsze Porozumienie w języku niemieckim i polskim ma jednakową moc obowiązującą.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 16 lipca 2008 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »